Kürt penceresinden neden EVET / HAYIR yada BOYKOT (Maddelerle) - Azad Yaşar


Bu yazının esas amacı 2017 Anayasa REFERANDUM'u ile ilgili biz Kürtlerdeki bilgi kirliliğini bir nebze minimize edebilmek vede Kürt tarafı olarak 'ERÊ' [ EVET] yada 'NA' [ HAYIR] hakkımızı Kurdistani bir tavırla sergileyebilmek içindir.

18 maddenin değişimi için referanduma gidiliyor bu onsekiz madde de Türk milleti yada Türk Vatandaşlığı kavramlarına çok ciddi vurgu yapılmaktadır. Bu manada 80 anayasından farklı bir seyir göstermemektedir.

Devlet esas itibarıyla önümüzdeki yirmi, otuz yılın konseptini bugünden dizayn etmek istiyor.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanına yürütmenin başı olarak geniş yetkiler verilmektedir. Bu yetkilerin denetlenmesinde ve kontrol edilmesinde sorunlar yaşanacaktır. Dolaysıyla esas çelişki ve mücadele mevcut statükoda ısrarcı olan, yani üniter devlet modelini savunanlar ile yeni bir sistemin başlangıç noktası olabilecek başkanlık sistemini savunanlar arasında geçecektir.

Kürt sorununun bir demokrasi ve insan hakları sorununun ötesinde ulusal kaynaklı haklarının ihlâl ve istila sorunu olduğunu, dolaysıyla yapay evet/hayır tartışmalarına takılıp tıkamaktansa halkımızın haklı ulusal istem ve taleplerini sivil siyaset ekseninde Kürt cephesi olarak hükümete ve devlete şart olarak dayatıp anayasal güvence altına almakta ısrarcı olunmalıdır.

Yine Kürt halkı olarak yığınlar halinde nicel ve nitel olarak ortak bir tavır sergilenilmeyeceğinden düşük yoğunluklu boykot fikrinin siyaseten hiçbir getirisi olmayacağı gibi Kürt toplumunun potansiyel gücünü de heba edecektir.

Sol jargonun peşine takılıp statüko ve üniter yapıyı savunmanın vede Kürtleri tekrardan mağdur etmenin manası yoktur.

Unutulmamalıdır ki ancak başkanlık sistemiyle birlikte eyalet sistemi, decantralisation yada federatif yapıya geçiş daha olanaklı olacaktır ki bu durum önümüzdeki dönemin ana siyasal parametresi olarak kendisini dayatmaktadır.

Kararımız ve fikrimiz her ne olursa olsun kürtçe ifade biçimiyle 'ERÊ' yada 'NA' şeklinde ulusal aidiyetimizi gösterecek sembolik değerler üzerinden referandum tartışmasına katılmakta yarar görüyorum.

Sabrınıza sığınarak tartışma konusu maddeleri ana hatlarıyla kaleme aldım karar almanızı kolaylaştırması dileğiyle.

Anayasa'da hangi maddeler değişiyor?
 • 1. Madde: Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 
(Mevcut halinde Anayasanın 9. Maddesi: Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.)

Kürt penceresinden baktığımızda yargı yetkisinin "Türk milleti adına" ibaresiyle bağımsız ve tarafsız mahkemelere bırakılması etik olmadığı gibi hukuki de değildir. Çünkü bu topraklarda sadece Türk kökenli insanlar yaşamamaktadır. Bu ibarenin kaldırılmasında başta Kürt halkı ve diğer etnisitelerin ısrarcı olması gerekir.
 • 2. Madde: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz milletvekilinden oluşur.
(Mevcut halinde Anayasa'nın 75. Maddesi: TBMM Beşyüz elli milletvekiliden oluşur.)
 • 3. Madde: On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
(Mevcut halinde Anayasa’nın 76. Maddesi: Yirmi beş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.)
 • 4. Madde: TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı gün yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101’inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.
(Mevcut halinde Anayasanın 77. Maddesi: TBMM seçimleri dört yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.)
 • 5. Madde: Meclisin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. 
(Mevcut halinde Anayasa'nın 87. Maddesi: Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.)

Kanunların yayımlanması
 • 6. Madde: TBMM, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
(Mevcut halinde Anayasanın 89. Maddesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu
tekrar Meclise geri gönderebilir.)

Meclisin faaliyetleri / toplanma ve tatil
 • 7. Madde: Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.
(Mevcut halinde Anayasının 93. Maddesi: Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.)

Meclis araştırması/genel görüşme/ soruşturma
 • 8. Madde: Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında 106.cı maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.
(Mevcut halinde Anayasanın 98. Maddesi: TBMM soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.)

Cumhurbaşkanı / adaylık ve seçim
 • 9. Madde: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.  
 • Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. 
 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir.
(Mevcut halinde Anayasanın 101. Maddesi: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.)
***
Cumhurbaşkanı adayı olmak için" Türk Vatandaşı " mı olmak gerekir. Bu ülkede vatandaşlık hak ve sorumluluklarını yerine getiren, otuz yaş üzeri herkes cumhurbaşkanı aday adayı olabilir.
***
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri
 • 10. Madde : Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapar. 
 • Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst düzey kamu yöneticilerini atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası anlaşmaları onaylar ve yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
(Mevcut halinde Anayasa’nın 104. Maddesi: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır: a) Yasama ile ilgili olanlar: Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
kanunları yayımlamak, Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, b) Yürütme alanına ilişkin olanlar: Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya
çağırmak, Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanını atamak, Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararnameleri imzalamak, Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, Üniversite rektörlerini seçmek,
c) Yargı ile ilgili olanlar: Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.)

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

(Mevcut halinde Anayasanın 8. Maddesi: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.)

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu

 • 11. Madde: Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
 • Soruşturm açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
 • Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.

(Mevcut halinde Anayasanın 105. Maddesi: Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer
kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.)

Cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar

 • 12.Madde : Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yemlenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81'inci madede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyeliklerisona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması islenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
 • Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasî parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Mecli Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili 21 işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da (5)'inci, (6)'ncı ve (7)'nci fıkra hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

(Mevcut halinde Anayasa’nın 106. Maddesi: Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.)

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

 • 13. Madde : Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetkileri, bu organların seçilmesine kadar sürer. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.

(Mevcut halinde Anayasa’nın 116.Maddesi: Bakanlar Kurulu’nun 110.maddede belirtilen güvenoyu alamaması ve 99. Veya 111.maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’na danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve seçime gidilir.)

OHAL yönetimi

 • 14. Madde: Cumhurbaşkanı, savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzen veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü Hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.  Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
 • Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bir ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.

(Mevcut halinde Anayasanın 119. Maddesi: Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.)

Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler
alınabilir.

(Mevcut halinde Anayasanın 15. Maddesi: Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.)

Yüksek mahkemeler / Anayasa mahkemesi

 • 15. Madde: Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.

(Mevcut halinde Anayasanın 142. Maddesi: Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.)

 • 16. Madde: Anayasa Mahkemesi on beş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, (…) (1) en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde (…) (1) en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

(Mevcut halinde Anayasanın 146. Maddesi: Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye
seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler
dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.)

Hakimler ve Savcılar Kurulu

17. Madde: Hakimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyel eri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon herbir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

(Mevcut halinde Anayasanın 159. Maddesi: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve oniki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.)

18. Madde: Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genci Kurulda görüşülür ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konur.

YORUMLAR

Sen de fikrini yaz!: 4
Yükleniyor...

Tüm Haberler$type=three$tbg=rainbow$count=3$space=0$m=0$sn=0$rm=0$cate=0$p=show

Ad

1 Mayıs,1,10. Yıl Marşı,1,100. Yıl,2,11 Eylül Saldırısı,1,11. Kongre,1,13 Cenaze 60 Kilogram,1,140 Karakter,1,15 Mayıs 1932,1,15 Mayıs Kürt Dili Bayramı,1,17 Kasım Hareketi,1,17-25 Aralık Operasyonu,1,19 Mayıs,1,2. İsrail,1,2. Madde,1,2017,2,3 Gün Yas,1,3. Göz,1,3000 yılı,1,301. Madde,1,330 Oy,1,367,1,367 Oy,1,3D Yazıcı,1,40-50 Milyon,1,5 Kürt Parti,3,5. Parti,2,6 aylık Bebek,1,65. Hükümet,2,A Haber,1,AA,3,AB,50,AB Referandum,1,AB Referandumu,4,ab üyeliği,6,AB Yardımı,1,Abbotabad,1,ABD,939,ABD Askeri,5,ABD Askerleri,1,ABD Başkan Adayı,1,ABD Başkan Yardımcısı,1,ABD Başkanı,2,ABD Başkanı Barack Obama,20,ABD Başkanlık Seçimleri,31,ABD Dışişleri Bakanlığı,8,ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,5,ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS),1,ABD Kasım Seçimleri,1,ABD Merkez Kuvvetler Komutanı,1,ABD Ordusu,3,ABD Savunma Bakanı,8,abd savunma bakanlığı,2,ABD Savunma Bakanlığı Pentagon,2,ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü,4,ABD Senatosu,6,ABD Tipi Başkanlık Sistemi,1,ABD'li Asker,1,ABD'li Diplomat,2,ABD'li Düşünce Kuruluşu,2,ABD'li General,1,ABD'li Gönüllü Savaşçılar,1,ABD'li İtfayeci,1,ABD'li Komutan,2,ABD'li Yetkililer,1,ABD’li eski Büyükelçi John Herbst,1,Abdulah Öcalan,5,Abdulfettah es-Sisi,3,Abdulhamit Gül,1,Abdulkadir Bazergan,1,Abdulkadir Selvi,57,Abdullah gül,13,Abdullah Öcalan,79,Abdullah Zaydan,2,Abi,1,Abluka,2,Acil,1,Açık Cezaevi,2,Açıklama,25,Açlık,4,Açlık Grevi,13,Adalet,2,Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,10,Adalet Bakanlığı,8,Adalet Ordusu,1,Adana,24,Adana Cumhuriyet Başsavcılığı,1,Adana Milletvekili,2,Aday,2,ADD,1,Adem Geveri,6,Adem Huduti,1,Ademi-i Merkeziyetçi Sistem,1,Aden,1,Adil bin Ahmed el-Cubeyr,1,Adil Bir Anayasa,1,Adil el-Cubeyr,1,Adil Gür,2,Adli Tıp Kurumu,1,adliye,5,Adliye Lojmanları,1,Adnan Boynukara,1,Adnan Müftü,1,Adnan Oktar,1,Af,3,AFAD,1,AfD,1,Afgan,2,afganistan,26,Afganistan Bayrağı,1,afkanistan,1,Afrika,7,Afrika Çölü,1,Afrin,26,AGİT,4,Ağır Silah,1,Ağır Silahlar,1,Ağrı,23,Ağrı Mukaddes Kubilay,1,Ahıska,2,Ahiret,1,Ahlak,1,Ahmede Xani,1,Ahmedê Xanî Derneği,1,Ahmedi Hani,1,Ahmedi Hani Derneği,1,Ahmedi Xani Derneği,2,Ahmet,1,Ahmet Davutoğlu,34,Ahmet Hakan,14,Ahmet Hamdi,1,Ahmet İnsel,1,Ahmet Kahraman,1,Ahmet Kaya,2,Ahmet Nesin,1,Ahmet Özer,1,Ahmet Özmen,1,Ahmet Takan,2,Ahmet Türk,30,Ahmet Uluçelebi,1,Ahmet Yıldırım,3,Ahrar-üş Şam,2,Ahrar'uş Şam,6,Ahraruş,1,Ahvaz Şahinleri,1,AİHM,9,Ajan,3,Ajansı,1,Ak Parti,320,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı,1,AK Parti Genel Başkanı,2,AK Parti Hükümeti,4,AK Parti Kongresi,1,AK Parti MKYK Üyesi,2,AK Parti Olağanüstü Kongresi,1,AK Parti'li Bülent Arınç,2,AK Parti'nin Oy Oranları,1,Akademisyen,4,AKAM,1,Akciğer,1,Akçakale,1,Akdeniz,9,Akın Öztürk,4,Akıncılar Üssü,1,Akit,2,Akitu,1,AKP,46,Akşam,2,Aktivist,2,Aktütün,1,Al Bab,1,Ala Rengin,1,Ala Talabani,1,Alan Kurdi,3,Alarm,1,Albay,4,Albay Steve Warren,1,Albaylar Cuntası,1,Alçak Uçuş,1,Aldar Halil,2,Aldar Xelil,3,Aleksandr Dugin,1,Aleksis Çipras,2,Alevi,1,Alevi Dernekleri,1,Aleviler,2,Alexander Gerst,1,Alexis Çipras,2,Aleyna Tilki,1,Alım,1,Ali Awni,6,Ali Bapir,3,ali bayramoğlu,7,Ali Bulaç,2,Ali Gül Özbek,1,Ali Kenanoğlu,1,Ali Muhyiddin El-Karadaği,1,Ali Müslim,1,Alibeyköy,1,Aljazeera,1,Alkol,5,Alman,1,Alman Federal Meclisi,1,Alman Parlamentosu,2,Alman Yeşiller Partisi,3,Almanya,144,Almanya Başbakanı,1,Almanya Eyalet Parlamentosu,1,Almanya Savunma Bakanı,1,Almanya Savunma Bakanlığı,3,Almanya Yardım Projesi,1,Almazbek Atambayev,2,Alparslan Türkeş,1,Alpler,1,ALS,1,Altan Tan,20,Altın,10,Altın Fiyatları,1,Alucra,1,Amal Clooney,1,Amanos,2,Amasya,1,Amberin Zaman,11,Ambulans,1,Amed SK,1,Amediye,1,Amedspor,16,Amerika,106,Amerika Birleşik Devletleri,12,Amerikalı,1,Amerikalı Peşmergeler,2,Amerikan Arabaları,1,Amerikan Kongresi Senatörü,1,Amman,1,Ammar Hakim,1,Amude,2,Ana Haber Bülteni,1,anadilde eğitim,5,Anadolu Ajansı,2,Anadolu Ajansı Muhabiri,1,Anayasa,30,Anayasa Değişikliği,31,Anayasa Komisyonu,5,Anayasa Mahkemesi,10,Anayasa Paketi,1,Anayasa Taslağı,10,Anbar,4,Andrey Karlov,4,ANF,5,Angela Merkel,22,Anıtkabir,2,Ankara,64,Ankara Adliyesi,1,Ankara Büyük Anadolu Oteli,1,Ankara Büyükelçisi,1,Ankara Büyükşehir Belediyesi,1,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,3,Ankara Katliamı,2,Ankara Kulisleri,2,Ankawa Saldırısı,1,Anket,57,anket sonuçları,8,Anlaşma,7,anma,4,Anne,2,Antalya,9,antep,4,Anti-Terör Birliği,1,Antibiyotik,1,Antik Eserler,2,Antiterör,3,Antonio Guterres,3,Anyasa,1,AP,2,Apple,3,Ara Seçim,3,Arabulucu,6,Aralık,1,Arama Motoru,1,Arap,13,Arap Aşiretleri,14,Arap Baharı,1,Arap Basını,4,Arap Birliği,2,Arap Genci,2,Arap Gençleri,1,Arap Göçmenler,2,Arap Güçler,3,Arap Köyü,1,Arap Ülkeleri,4,Arapça,4,Araplar,26,Araştırma Merkezi,1,Araştırma Şirketi,1,Arif Teymur,1,Arjantin,5,Arkeoloji,1,Arnavutköy,1,Art Arda Patlama,1,Artrit,1,Artvin,3,ASALA,1,Asayiş,1,Asgari Ücret,3,Ashraf Sherjan,1,Ashton Carter,11,Asil Nuceyfi,2,Aske,1,Asker,208,Asker kaçağı,1,Askeri,2,Askeri Akademi,1,Askeri Araç,13,Askeri Bölge,1,Askeri Casusluk,1,Askeri Darbe,105,Askeri Destek,5,askeri eğitim,4,askeri helikopter,1,Askeri İhtilal,1,Askeri Karargah,1,Askeri Liseler,1,Askeri Protokol,1,Askeri Tatbikat,4,askeri üs,23,Askeri Yardım,2,Askeri Zırhlı Araç,6,Askerler,2,Askerlik,4,Aslı Erdoğan,2,Aso Talabani,1,Astana,28,Asuri,4,Asuriler,1,Asya,2,Asya Abdullah,2,Asya Yüksek,1,Asya Yüksel,1,Aşı,1,aşiret,1,Aşiret Güçleri,2,Aşiret Milisleri,1,Aşiretler,1,Atatürk,8,Atatürk Havalimanı,2,Ateşkes,31,Atılay Demirci,1,Atlantic Council,1,ATV,3,Avesta,2,Avigdor Lieberman,1,Avrasya,2,Avrasya Araştırma,1,Avrasyacı,1,Avro,1,Avrupa,46,Avrupa Birliği,52,Avrupa Birliği Hükümeti,1,Avrupa Birliği Temsilcisi,1,Avrupa Birliği Üyeliği,1,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,1,Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi,1,Avrupa Konseyi,6,Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi,1,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi,1,Avrupa Konutları,1,Avrupa Parlamentosu,24,Avrupalı Siyasetçiler,3,Avukat,1,Avustralya,3,Avusturya,16,Ay,1,Ayaklanma,3,Aydın,5,Aydın Doğan,2,Aydın Engin,6,Aydın Maruf,1,Aydın Selcen,1,Aydınlar,2,Aydınlık Gazetesi,5,Aydoğan Vatandaş,1,Ayetullah Ali Hamaney,8,Ayetullah Şeyh İsa Kasım,1,Ayhan Bilgen,32,Ayla Akat Ata,2,AYM,4,Ayman el Zevahiri,1,Ayn al İssa,1,Ayn İsa,2,Ayrılık,1,Ayşe yıldırım,3,Ayten Toksoy,1,Aza,1,Azad Akgül,1,Azad Yaşar,4,AZADÎ HAREKETİ,1,Azadi,1,Azadi Hareketi,5,AZADİ HAREKETİ,2,Azadiya Welat Gazetesi,2,Azaz,1,Azerbaycan,14,Azez,9,Aziz Veysi,1,Aziz Weysi,1,B planı,2,BAAS,2,Bab,9,babek zencani,2,Baden-Württemberg Eyaleti,1,BAE,10,BAE Kızılayı,1,Bagram,1,Bağdat,79,Bağdat Konsolosu,1,Bağdat Saldırısı,1,bağdat yönetimi,3,Bağımlı,1,Bağımsız,1,Bağımsız Kürdistan,121,Bağımsız Kürt Devleti,1,Bağımsızlık,92,bağımsızlık referandumu,64,Bağımsızlık Talebi,1,Bağımszılık,1,Bahçelievler Mahallesi,1,Bahçesaray,2,Bahman Ghobadi,1,Bahoz Erdal,18,Bahram Kasımi,1,Bahreyn,2,Bakan,1,Bakanlar,3,Bakanlar Kurulu,6,Bakanlık Sözcüsü,1,Baki Karer,4,Bakteri,2,Balıkkesir,3,Balkanlar,1,Baloch,2,Balochistan,2,Ban Ki-Moon,5,Bangladeş,2,Banka,2,Bankalar,3,Bao,1,barack obama,36,Baraj,9,Barcelona,3,barış,29,Barış Endeksi,1,barış görüşmeleri,6,Barış Masası,1,barış ödülü,1,Barış Süreci,8,Barış Yarkadaş,2,Barışçıl Yolla Çözün,1,Baro,1,Barzabi,1,Barzan,1,Barzani,85,Barzani Vakfı,5,Barzani Yardım Vakfı,3,Barzaniler,6,Bas,1,Basın,5,Basın Açıklaması,6,Basın Özgürlüğü,1,Baskı Rejimi,1,Baskın,6,Baskın Operasyon,1,Basnews,1,Basra,1,Basra Körfezi,1,Bastille Günü,1,Başakşehir,2,Başbağlar,1,Başbakan,15,Başbakan Adayı,2,başbakan ahmet davutoğlu,6,Başbakan Binali Yıldırım,45,Başbakan Neçirvan Barzani,8,Başbakan Yardımcısı,3,başbakanlık,5,Başdanışman,2,başika,24,Başika askeri Kampı,2,Başkale,4,Başkan,5,Başkan Barzani,17,Başkan BARZANİ,2,Başkanlık,7,Başkanlık Konutu,1,Başkanlık Oylaması,1,başkanlık seçimleri,1,Başkanlık Sistemi,155,Başkent,1,Başkonsolos,6,Başörtüsü,3,Başsağlığı,2,Başsavcılık,1,başvuru,2,Başyaver,1,Batı,4,Batı Anadolu Kürtleri,1,Batı Kürdistam,2,Batı Kürdistan,98,Batı Küridstan,3,Batı Şeria,2,Batı Ülkeleri,3,Batılı Gönüllüler,1,Batılı Müttefikler,1,Batman,16,Batman Petrolspor,1,Batman Şehir Tiyatrosu,1,Bayan Sami Abdurrahman,1,Baykan,2,Bayrak,18,Bayram,6,Bayram Bozyel,1,Bayram Tatili,2,BBP,3,Bebek,4,Bedel Boseli,1,Bedelli Askerlik,1,Bedir Tugayları,1,Bediüzzaman,1,Bediüzzaman Said Nursi,4,bekir bozdağ,13,Bekir Kaya,1,Belçika,11,Belediye,18,Belediye Başkanı,10,Belediye Başkanlığı,4,Belediye Başkanlığı Seçimleri,1,Belediyelere Kayyum,38,Belge,3,Belgesel,1,Beluc,4,Beluci,1,Beluciler,2,Belucistan,29,Ben Doktor Değilim,1,Benin,1,Benyamin Netanyahu,3,Benzin,2,Berat albayrak,8,Berhem Salih,3,Berivan Encü,1,Berlin,5,Bernard Henri Levy,2,Bernie Sanders,1,Berxwedan,2,Bese Hozat,3,Besime Konca,1,Besin,1,Beşar Esad,95,Beşar Esat,1,Beşar Kiki,1,beşika,13,Beşiktaş,3,Beşir,1,beşir köyü,2,Beşiri Köyü,1,Beştepe,7,Beyan Sami Abdurrahman,1,Beyaz Saray,13,beyaz tv,1,Beyazıt,1,Beylikdüzü,1,Beyoğlu,2,beyrut,1,Beyşehir,1,Beytocan,1,Beytüşşebap,14,Beyyurdu,1,Bil Gates,1,Bild Gazetesi,1,Bildiri,3,Bilecik,1,Bilgi,1,Bilgi Deposu,2,Bilgisayar,1,Bilgisayar Oyunu,3,Bilim,15,Bilim - Teknoloji,23,Bilim İnsanı,2,Bilim Kurgu,1,Bilim ve Kültür kurumu,1,Bilim-Teknoloji,51,Bill Clinton,2,binali yıldırım,73,Binali Yılıdırım,5,Bingöl,27,Binyamin Netanyahu,8,Birecik,1,birinci dünya savaşı,1,Birleşik Arap Emirlikleri,2,Birleşik Kore,1,Birleşik Krallık,3,Birleşik Suriye,3,Birleşme,3,Birleşmiş Milletler,27,Birleşmiş Milletler Eğitim,1,Birlik,7,Birlrşik Krallık,1,Bitki,1,Bitlis,19,Bitlisname,1,Biyografi,2,Bizim için Büyük Şans,1,Bizutnewe,1,Bizutnewey İslami,1,bjk,1,Blog Yazarı,1,BM,108,BM Daimi Temsilcisi,2,BM Dünya İnsani Zirvesi,1,BM Genel Kurul Toplantısı,2,BM Genel Sekreteri,3,BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun,1,BM İnsan Hakları Yüksek Komseri,1,BM Kurulu,1,BMW,2,Bob Dylan,1,Boeing Şirketi,1,Boğaz Köprüsü,1,Boğaziçi Köprüsü,2,Boko Haram,1,Boks,1,Bolivya,1,Bolu Milli Eğitim Müdürü,1,Bomba,22,Bomba Yüklü Araçla Saldırı,6,Bombalama,7,Bombalar,1,Bombalı Araçla Saldırı,26,Bombalı Saldırı,40,Bombalı Saldırı Girişimi,1,Bombalıyor,1,Bombardıman,10,Bordo bereliler,1,Boris Johnson,2,Boris Johnsonm,1,Borsa,5,Boru,1,Boş,1,Boşanma,2,Boykot,1,Bozan,1,Bozkurt,2,Bölge,1,Bölgesel Yalnızlaşma,1,Bölünme,4,Brett McGurk,24,Brexit,2,Brezilya,9,Brezilyalı Kadın Peşmerge,1,Britanya,5,Brüksel,5,Buldozer,1,Bulgaristan,3,Buluşma,1,Bulutlar,1,Burhan Hedbi,1,Burhan Kuzu,4,Bursa,9,Bursa İl Jandarma Komutanlığı,1,Buzullar,1,bülent arınç,11,Bülent Tezcan,2,Bülent Turan,2,Büro,2,Bütçe,6,Büyük Birlik Partisi,1,Büyükçiftlik,1,Büyükelçi,14,Büyükelçiler,2,Büyükelçilik,19,Büyükşehir Belediyesi,4,ByLock,8,Cabbar Yaver,1,Cafer Emniki,1,Cafer Şeyh Mustafa,1,California,1,Cami,3,Camii,1,Camiler,1,Can Ataklı,3,Can Dündar,2,Can Paker,1,Candari(Çandaroğulları),1,canlı bomba,14,Canlı Kalkan,3,canlı yayın,3,Cannes Film Festivali,2,Cavit Uğur,1,Caysh Al-Adl,1,CDU,2,Cee Lo Green,1,Cegerxwin Kültür Merkezi,1,Celadet Ali Bedirhan,1,Celal Başlangıç,2,Celal Doğan,3,celal talabani,7,Cellat Çocuklar,2,Cem Özdemir,2,Cemaat,10,Cemil Barlas,1,Cemil Bayık,19,Cemil Çiçek,1,Cenaze,5,Cenaze Töreni,7,cenevre,8,Cenevre Görüşmeleri,16,Ceng Sagnic,1,Ceng Sağnıç,1,CENTCOM,12,CEO,1,Cep telefonu,3,Cephane,1,Cephe,150,Cephet El-Ekrad,1,Cerablus,57,Cerattepe,1,Ceset,2,Cevad Ebu Hatab,1,cevad zarif,5,cevat öneş,4,Cevizpınar Jandarma Karakolu,1,Ceyhan,1,Ceyhan Limanı,1,Ceyiş ül Adl,1,Ceylanpınar,3,Ceyş el-Adil,1,Ceyş el-Ali,1,Ceza,8,Ceza Yasası,1,Cezaevi,32,Cezayir,4,Cezire,1,Cezza,1,Chevrolet,1,Chicago,1,Chobani,1,CHP,164,CHP Grup Başkanvekili,1,Christian Kern,1,CIA Başkanı,1,Cızire,1,cia,23,Cilvegözü Sınır Kapısı,1,Cinayet,9,Cinnet,1,Cinsel Saldırı,2,Ciwan Haco,1,Ciwanen Neteweyi yen Kurdistane,1,Cizire Kantonu,3,Cizre,36,Cizre Halk Meclisi,1,Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı,1,Cizre Raporu,1,Cizre Vahşet Bodrumu,1,Cizre Yüksekova,1,CMK,1,CNK,1,CNN,3,CNN Türk,5,CNTE,1,Colemerg,1,Colin Powell,1,ConIFA,1,CPT,4,Culani,1,Cuma,1,cumhurbaşkanı,14,Cumhurbaşkanı Erdoğan,36,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Durumu,1,Cumhurbaşkanı Fuad Masum,1,Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,4,Cumhurbaşkanlığı,8,Cumhurbaşkanlığı Sarayı,3,Cumhurbaşkanlığı Seçimi,10,Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü,2,Cumhuriyet,5,Cumhuriyet Gazetesi,29,Cumhuriyetçi Aday,5,Cumhuriyetçi Parti,10,Cumhuriyetçiler,1,Cumurbaşkanı,2,Cunddullah,1,Cundul Aksa,1,Cübbeli Ahmet Hoca,2,Cüneyt Arkın,1,Çadır,2,çağlar demirel,2,Çağrı,5,Çağrı Heyeti,1,Çamur,1,Çanakkale,3,Çandname,1,Çankaya Köşkü,1,Çapraz Ateş,1,Çarşema Sor,1,Çatak,1,Çatı,1,Çatışma,109,Çatışmalar,9,Çay,1,Çeçenistan,4,ÇED,1,Çek Cumhuriyeti,6,Çekilme,1,Çekistan,1,Çekya,4,Çemişgezek,1,Çevik Kuvvet Polisleri,3,Çevlik Sahili,1,Çevre,1,Çevre ve Şehircilik Bakanı,2,Çığlı,1,Çığlı Köyü,1,Çınar,1,Çiftçi,1,Çiftçiler,1,Çilem Doğan,1,Çin,46,Çin Halk Cumhuriyeti,1,Çipras,1,Çîroka Wenda,1,Çobanbey,3,Çobanlar,1,Çocuk,11,Çocuk Hakları,3,Çocuklar,9,Çolemerik,1,Çorum,2,Çorum Katliamı,1,Çöp,1,Çözüm Süreci,59,Çukurca,30,Çuval,1,ÇYDD,1,DAESH,1,DAEŞ,22,Dağıstan,1,Dağlıca,1,Dağlık-Karabağ,2,DAİŞ,1,Dakka,1,Dalkurd,4,Damar,1,Danışman,3,Danıştay,2,danimarka,6,Darbe,155,Darbe Girişimi,267,Darbeci,2,Darbeci Askerler,5,Darbeye Karşı Halk Buluşması,1,Darfur,1,Dargeçit,2,Darıca,1,darp,1,Darp Etti,3,Dava,4,Dava Partisi,1,Davalar,1,David Cameron,4,David Ignatius,2,Davos,4,DBP,107,DBP Eş Genel Başkanı,1,DDKO,2,DDos,1,DEAŞ,1,Dedeağaç,1,Dedikodu,1,Defender,1,Defile,1,Dekan,1,Delege,1,Delegeler,2,Demiraş,1,Demografi,3,Demografik Yapı,1,Demokrasi,2,Demokrat Parti,8,Demokratik Modernite,1,Demokratik Suriye Güçleri,42,Demokratik Suriye Meclisi Eş Başkanı,1,Demokratik Suriye Meclisi Eşbaşkanı,1,Demokratik Toplum Kongresi,1,Demokratik Uygarlık,1,Demokratlar,1,Demoratik Modernite,1,Deneme,1,Dengbej,1,Dengir Mir Fırat,1,Dengir Mir Mehmet Fırat,3,Deniz Ateş Bitnel,1,Deniz Baykal,6,Deniz Gezmiş,1,Deniz Naki,4,Deniz Subayı,1,Denizaltı,1,DEP,1,Deprem,28,Der Spiegel,2,Der Spiegel Dergisi,1,Dera,1,Dera Zor,1,Dereli,1,Dergi,2,Derik,9,Dernek,6,Ders Veren Hikayeler,1,Dershane,1,Dersim,32,Dersim Katliamı,1,Destek,8,Destek Sözü,1,Dev Şirket,1,Devler Kulübü,1,Devlet,15,Devlet Bahçeli,72,Devlet Güçleri,5,Devlet Kurumları,1,Deyr-ez-zor,8,Deyrezzor,7,DGG,1,DHA,1,Dış Politika,4,Dışişleri,1,Dışişleri Bakan Yardımcısı,2,dışişleri bakanı,6,Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr,2,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,15,Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,4,Dışişleri Bakanı Yardımcısı,1,dışişleri bakanlığı,14,Dışişleri Komisyonu,1,Diaspora,1,dicle,10,Dicle-Fırat Federasyonu,1,Die Welt Gazetesi,1,DİHA,1,Diktatör,1,Diktatörlük,1,Dil,1,Dilaver Ajgeyi,2,Dilek Aykan,1,Din,5,Din Adamı,2,Dinler,1,Diploma,1,Diplomasi Desteği,1,Direniş,1,Diri Diri Gömüldü,1,Diri diri yaktılar,1,Diyadin,1,Diyala,1,diyalog,4,Diyalog Çağrısı,3,Diyana Kerezon,1,Diyanet İşleri Bakanlığı,4,Diyanet İşleri Başkanlığı,3,Diyar Eziz,1,Diyarbakır,254,Diyarbakır Barosu,5,Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,2,Diyarbakır Havalimanı,1,Diyarbakır Valiliği,4,DKP,1,Dmitry Peskov,1,DNA,3,DNA Testi,2,Doğal Gaz,3,Doğalgaz,2,Doğalgaz Fabrikası,1,Doğan Holding,1,Doğan Medya,3,Doğu Avrupa,2,Doğu Kürdistan,61,Doğu Perinçek,17,Doğubayazıt,4,Doğubeyazıt,1,Doğubeyazit,1,Doğum,3,Dokulmazlıklar,3,Dokunulmazlık,8,Dokunulmazlık Görüşmeleri,1,Dokunulmazlık Oylaması,3,dokunulmazlıklar,25,Dokunulmazlıkların Kaldırılması,8,dolandırıcı,1,Dolar,34,Dolar Milyarderleri,2,Dolmabahçe,3,Dolunay,3,Domuz,2,Donald Trump,233,Donalt Trump,1,Donma,1,Dört Parça,1,Döviz,2,Dövüz,1,Dr. Dilawer Alaaddin,1,Dr. İzzet Efendi,1,Dr. Robert,1,Dr. Sait Çürükkaya,4,Dr. Süleyman,1,Dram,1,Dreyfus,1,Drone,1,dsg,238,DTK,11,Dubiz,1,Dudak,1,Dugin,1,Duhok,20,Duhok Film Festivali,1,Dumankaya,1,Duran Kalkan,8,Durumlu Köyü,1,Düğün,7,Dünya,64,dünya bankası,2,Dünya İçin Barış Belediyeleri,1,Dünya Müslüman Alimler Birliği,1,Dünya Popüleritesi,1,Dünya Tekvando Şampiyonası,1,Dünya'nın Merkezi,1,Dürümlü,2,Düşen Helikopter,1,E-Posta,1,Ebedi Başkan,1,Ebedi Lider,1,Ebil,1,Ebu Ali El Anbari,1,Ebu Bekir El Bağdadi,4,Ebu Leyla,6,Ebubekir el-Bağdadi,7,Economist Dergisi,7,Eczane,1,Edebiyat,2,Edibe Şahin,1,Edirne,16,efkan ala,7,Efrin,15,Efsane Boksör,1,Ege Denizi,4,Eğit-Donat,1,Eğitim,12,Eğitim Desteği,1,Eğlence,2,Ehmede Xani,2,Ehmede Xani Derneği,1,Ekoloji,6,Ekonomi,125,Ekonomi Bakanı,2,Ekonomi ve Barış Enstitüsü,1,Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı,1,Ekonomik Forum,1,El Adnan,1,El Bab,172,El Cezire,2,El Ezher,1,El Hayat Gazetesi,2,El Hızba,1,El Iraqiye,1,El Kaide,17,El Mukella,1,El Nino,1,El Nusra,25,El Yapımı Bomba,2,El-Bağdadi,1,EL-EKRAD,1,El-Nusra,7,El-Rai,1,Elazığ,17,Elbise,1,Elbistan,1,Elçi,1,Elçilik,1,Elektrik,3,Elitler,1,Elmalı Tepe Üs Bölgesi,1,ELN,2,Emekçi Toplum Partisi,1,Emevi,1,Emin Çölaşan,1,Emniyet,11,Emniyet Genel Müdürlüğü,2,Emniyet Müdürlükleri,6,Emoloji,1,Emperyalizm,1,Emude,1,En Ümmetçi Halk Kürtlerdir,1,Enbar,4,Endonezya,3,Enerji,4,Enerji Bakanı,4,Enes Kanter,1,Enfal,6,Enfal Nedir,2,Enflasyon,2,Engelli,1,Engin Altay,1,Enişte,1,ENKS,60,Enstitü,1,Enver Paşa,1,Er,1,Erbil,79,erbil başkonsolosu,2,Erbil Ceza Mahkemesi,1,Ercan Çetin,1,Ercan Topaca,1,Erciş,4,Erdebil,1,Erdem Gül,2,Erdoğan,18,Erdoğan Bayraktar,1,Eren Keskin,1,Ergani,5,Ergenekon,3,Erişim Engeli,2,Erkek,1,Erken Seçim,12,Ermeni,7,ermeni soykırımı,10,Ermenistan,22,Erol Önderoğlu,2,Ersoy Dede,1,Ertuğrul Kürkçü,2,Ertuğrul Özkök,8,Eruh,1,Erzincan,4,Erzurum,9,ESA,1,Esad,6,Esad Güçleri,7,esad rejimi,7,Esed,1,Eserleri,2,Esil Nuceyfi,3,Esir,5,Eski Bağdat Büyükelçisi,1,Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı,1,Eski Türkiye,1,Esnaf,1,Esnaf Kepenk Kapattı,1,Esnek Birlik,1,ESP,1,Estonya,1,eş başkan,3,Eş Başkanlar,2,Eş Şebab,1,Eşbaşkan,4,Eşi,1,Eşini Azarladı,1,Eşit OLmayanların Evliği,1,ETA,4,Ethem Barzani,1,Etiler,1,Etimesgut,2,Etimesguy,1,Etiyopya,2,Etkinlik,2,Etyen Mahçupyan,8,Euro,19,EURO 2016,1,Ev Hapsi,1,Evet,5,Evet Oyu,1,Evin Keve,1,Evlerinizi Terk Edin,1,Evlilik,5,Evren,4,evrensel gazetesi,1,ExoMars,1,Eyalet,7,Eylem,7,Eymen Zevahiri,1,EYP,1,Ezan,3,Ezber,1,Ezdiler,1,Ezdixan,1,ezidi,18,Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi,1,Ezidi Halkı,9,Ezidi Kadın Birliği,1,Ezidi Kadınlar,1,Ezidi Kızları,1,Ezidi Kürt,1,ezidiler,21,F-16,2,F16,5,Fabrika,1,Facebook,12,Facia,3,Faiz,1,Fakirlik,1,FARC,34,Fareler,2,Faruk Çelik,1,Faruk Kaymakçı,1,Fas,2,Fath Altaylı,1,Fatih,1,Fatih Altaylı,1,Fatma Samba Diouf Samoura,1,Fayik Çuçani,1,Faysal Ebu Leyla,1,Faysal Sarıyıldız,5,Fazıl Mirani,6,fb,1,FBI,6,FED,2,Federal,1,Federal Hükümet,1,Federal Meclis,1,Federal Sistem,2,Federalizm,7,Federasyon,23,Fehim Taştekin,15,Fehman Hüseyin,3,Fehmi Koru,4,Felah Mustafa,2,Felaket,3,Felat Bozaslan,1,Feleknas Uca,2,felluce,21,Felluce Kenti,5,Fenerbahçe,6,Ferhan Türk,1,Ferhat Encü,6,Ferhat Pirbal,1,Ferhat Sarıkaya,1,Ferhat Tunç,1,Ferhat Ünlü,1,Feridun Sinirlioğlu,2,Feridun Yazar,2,Ferit Esesert,1,Ferit Peker,1,Ferrari,1,Festival,2,Festivali,1,Fethiyespor,1,Fethullah Gülen,111,FETÖ,55,Fetva,3,Feysal Emin İstrabadi,1,fezleke,1,Fezlekeler,3,FIFA,4,Fırat Anlı,13,Fırat Kalkanı,62,fırat nehri,2,fırat'ın batısı,12,Fırat'ın Gazabı,4,Fıratın Gazabı,2,Fidan Doğan,2,Fidel Castro,12,Figen Yuksekdag,4,Figen Yuksekdağ,3,Figen Yüksekdağ,29,fiili partili Cumhurbaşkanlığı,1,Fikir Zemini,1,Fikri Işık,18,Fikri Sağlar,2,Fil Dişi Ticareti,1,Filipinler,4,Filisitin,1,Filistin,21,Filiz Kerestecioğlu,2,Filler,2,Film Festivali,1,Financial Times,14,Finansörler,1,Finlandiya,1,Firar,2,Firar Ettiler,1,Firavun,1,Fişleme,1,Fiyat,1,Flama,1,Flash TV,1,Florida,2,Foreign Policy,3,Foto-Galeri,1,fotoğraf,5,Fox TV,1,France,2,François Hollande,13,Frank-Walter Steinmeier,1,Frankfurt,1,Fransa,72,Fransa Cumhurbaşkanı,2,Fransa Milli Günü,1,Fransa Ordusu,1,Fransız,4,Fransız Çimento Fabrikası,1,FransızÖzel Kuvvetleri,1,Fuad Hüseyin,5,fuad masum,4,fuat avni,10,Fuat Hüseyin,3,Fuat Masum,1,Furat Masum,1,Futbol,27,Futbol Maçı,1,Füze,15,Füze Üssü,1,G20,4,G7,3,Gabon,1,Gaffar Okan,1,Gafur Mahmuri,1,Galatasaray,1,Galibiyet,1,Galip Ensarioğlu,1,Galler,1,Gambiya,4,Game of Thrones,1,Gandhi,1,Gandi,1,Ganimet,1,Garanti,1,Garib Hassou,1,Garo Paylan,1,Gata,2,Gazete,8,Gazeteci,16,Gazi Mahallesi,2,Gaziantep,30,Gazikars,1,Gazze,3,Gazze Ablukası,1,Gazzet,1,Gece Hayatı,1,Gece Kulübü,12,Gece Kulübü Katliamı,17,Gece Raporu,107,Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi,5,Gelinlik,1,Gelir Adaletsizliği,2,Gelo İsa,1,Gemi,3,Gemi İstanbul,2,Genç,10,Genç kızlar,1,Genel Başkan,1,Genel Kurmay,1,Genel Kurmay Başkanı,5,Genel Kurmay Başkanlığı,9,Genel Sekreter,1,genelkurmay,1,Genelkurmay Başkanı,11,genelkurmay başkanlığı,9,General Aziz Veysi,1,General Joseph Votel,3,General Tom Beckett,1,George Michael,1,George Osborne,1,George W. Bush,1,Gerard Piqué,1,Geri Çekilme,1,Gerilla,1,Gevaş,1,Gever,2,Gezegen,1,Gezegenler,1,Gezi,1,Gezi Olayları,6,Ghouta,1,Gıda,3,Gif,1,GİM,1,Gir Ziro,1,Gire Spi,2,Giresun,4,Giresun'da Düşen Helikopter,1,Girke Lege,1,Golan Tepeleri,3,Google,7,Goran,65,Goran Hareketi,18,Göbek,1,Göbekli Tepe,1,Göç,6,GÖÇ-DER,1,Göçmen,8,Göçük,5,Gökyüzü,1,Görev,1,Görevden Alma,2,Görüntüler,1,görüş,2,Görüş,3,Görüşme,5,Görüşme Yasağı,1,Gösteri,7,Gözaldı,1,Gözaltı,99,Gözaltı Süresi,1,Grafiti,1,Gre Sipi,1,Gre Sipî,1,Grip,1,Gudade,1,Guncel,28,Guta,1,Guwer,2,Gülen Cemaati,65,Gülen Hareketi,23,Gülen Okulları,1,Gültan Kışanak,4,Gülten Kışanak,12,Gümrük,1,Gümüş,1,Güncel,3943,Gündem,3613,Güney,2,Güney Afrika,1,Güney Çin Denizi,1,Güney Kore,5,Güney Kürdistan,92,Güney Kürdstan,2,Güney Sudan,1,Güneydoğu,1,Gürcistan,1,güreş,1,Gürsel Erol,1,Güvenli Bölge,22,Güvenlik,4,Güvenlik Görevlisi,1,Güvenlik güçleri,1,Güvenlik İstihbarat Müsteşarlığı,1,Güvenlik Önlemleri,2,Güver,2,Güver Cephesi,1,Güzellik,2,Gwezli Köyü,1,Haber,21,Haberler,182,Habertürk,3,Habur,1,Hac,6,Hacc,1,Hacı,1,Hack,2,Hadım Cezası,1,Hak ve Özgürlükler Partisi,2,HAK-PAR,6,Hakan,1,Hakan Fidan,14,Hakan Şükür,2,Hakaret,4,Hakim,5,Hakkar,1,Hakkari,113,Hakkari Üniversitesi,1,Hakkari Valiliği,4,Hakurk,1,Halay,3,Halep,101,Halepçe,9,Halepçe Katliamı,6,Haliç Üniversitesi,1,Halid İsa,1,Halifelik,1,Halk,4,Halk TV,1,Halkın Mücahitleri Örgütü,1,Halkların Birleşik Devrim Hareketi,1,Halkların DemokratiK Partisi,1,Halter,2,Hama,2,Hamas,5,Hamdi Ulukaya,1,Hamit Kılınçaslan,1,Handuriye,1,Hanefi Avcı,1,Hani,12,Hapis,5,Hapis Cezası,12,Hapis İstemi,19,hardal gazı,2,Harekat,1,HAREKETA AZADÎ,1,Haringey,1,Harita,3,Harput,1,Hasan Alawi,1,Hasan Alevi,1,Hasan Atilla Uğur,2,Hasan Cemal,5,Hasan Nasrallah,3,Hasan Ruhani,7,Hasan Şerif,2,Haseke,44,Hasip Kaplan,2,Hasta,1,Hastane,10,Haşdi Şabi,50,Haşdi Şabii,3,Haşdi Vatani,3,HAT,1,Hatay,9,Hatay Valisi,1,Hatip Dicle,5,Hava Harekatı,1,Hava Kuvvetleri,1,Hava Operasyonları,2,Hava Operasyonu,23,hava saldırısı,5,Hava Üssü,2,Havaalanı,2,Havalimanı,7,Havice,9,Havin Yıldız,1,Hawar Dergisi,1,Hawica,1,Hawraman,1,Hayat,1,Hayati Yazıcı,1,Haydar Abadi,29,Haydar İbadi,17,Haydar Paşa,1,Haydar Şeşo,5,Hayır,3,HAYIR,2,Hayko Bağdat,1,Hayvanlar,3,Hazır,1,Hazro,10,HBDH,3,HDK,6,HDKİ,1,HDP,660,HDP DBP,1,HDP Eş Genel Başkanı,1,HDP PM,1,HDP Sözcüsü,1,HDP; DBP,1,Hediye,1,Hediye Yusuf,1,helikopter,17,Helly Luv,2,Heloisa Jaira Pantojo,1,Hemid Simailaxa,1,Hemim Anlaşması,1,Hemin Hawrami,6,Hendek,3,HEP,2,Hereketa Azadi,1,Herkese Maaş,1,Heşdi Şabi,2,Heşdi Vatani,1,Hevi Mustafa,1,Hewica,1,Hewice,1,hıristiyan,3,Hikmet Durgun,3,Hilafet,1,Hillary Clinton,34,Hindistan,9,Hint Müziği,1,Hip Hop,1,Hişyar Özsoy,1,Hizbullah,20,Hizbullah lideri Hasan Nasrallah,1,HKH,1,HNKS,1,Holding,1,Hollanda,45,Hollywood,2,Hoşyar Zebari,3,HPG,25,HPŞ,1,hristiyanlar,3,hristyan,4,Hristyan Siyasetçi,1,HSYK,7,Huda-Par,2,Hulusi Akar,14,Humus,3,Hurdacı,1,Hurşit Külter,7,Husein Muhammed,1,Husiler,5,Husnu mahalli,1,Hussein Yazdanpana,1,HÜDA PAR,9,Hüda-Par,10,Hüda-Par Genel Başkanı,1,Hükümet,11,Hür Dava Partisi,1,Hürriyet Gazetesi,15,Hüsamettin Turan,4,Hüseyin Avni Mutlu,3,Hüseyin Çelik,2,Hüseyin Dehkan,1,Hüseyin Gülerce,1,Hüseyin Kocabıyık,1,Hüseyin Taysun,2,Hüsnü Mahalli,5,HYP,1,Hz. Hüseyin,1,Hz. İsa,1,Ibrahim Halil Baran,1,Iğdır,3,Ilham Ahmed,1,Ilıcak Köyü,1,Ilımlılar,2,IMC TV,1,Independent Gazetesi,11,Indiana,1,IRA,1,Irak,462,Irak 3 Parça,1,Irak 3'e Bölünmeli,2,Irak askerleri,1,Irak Başbakanı,4,Irak Bayrağı,1,Irak Birleşmiş Milletler Eski Temsilcisi,1,Irak Büyükelçisi,2,Irak Cumhurbaşkanı,1,Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı,1,Irak Devlet Televizyonu,1,Irak Devrim Muhafızları,1,Irak Enbar,1,Irak Haşdi Vatani Güçleri,1,ırak hükümeti,4,Irak Hükümeti,3,Irak İçişleri Bakanı,1,Irak Manşet,6,Irak Merkezi Hükümet,3,Irak Ordusu,29,ırak parlamentosu,3,Irak Parlamentosu,4,Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu,1,Irak Savunma Bakanlığı,4,Irak Şam İslam Devleti,1,Irak Türkmen Cephesi,8,Irak-Suriye Tezkeresi,1,Irak'ın Parçalanışı,1,ISS,1,Işık,1,Işık Can,1,Işık Hızı,1,Işın Eliçin,1,IŞİD,857,IŞİD Emiri,1,IŞİD Peşmerge,1,IŞİD'in Türkçe Yayımlanan Dergisi,1,ITC,1,İ-KDP,3,İade,1,İbahim caferi,1,İbrahim Ayhan,1,İbrahim Bıro,3,İbrahim Binici,1,İbrahim Biro,1,İbrahim Caferi,3,İbrahim Güçlü,1,İbrahim Gürbüz,3,İbrahim Halil Baran,10,ibrahim kaboğlu,1,İbrahim Kalın,7,İbrahim Kaypakkaya,1,İbrahim Sediyani,1,İbrahim Tatlıses,2,İç Savaş,4,İçişleri Bakanı,2,İçişleri Bakanlığı,25,İdae,1,idam,2,İdam,28,İdam Cezası,16,İddianame,4,İdeoloji,1,İdi,1,İdil,6,İdlib,22,İdlip,1,idris baluken,3,İdris Baluken,18,idris barzani,1,İdris Naim Şahin,1,İfade,1,İfadeye Çağrıldı,3,İftar Yemeği,1,iha,2,İhanet,1,İHD,1,İHH,1,İhlasiye Medresesi,1,İhracat,2,İhraç,9,İhsan Fetahiyan,1,İhtilal,118,İhtlal,1,İhvan,1,İkametgah,1,İkram Delen,1,İktidar,1,İl,1,İl başkanı,1,İl Kongresi,1,İl Statüsü,1,İlaç,3,İlahi,1,İlahiyatçı,2,İlan,1,İlber Ortaylı,1,İlçe,1,İlçe Emniyet Müdürlüğü,3,İlçe Jandarma Komutanlığı,1,İlerleme Raporu,2,İlham Ahmed,5,İlhan Ehmed,1,İlk Açıklama,1,İlk Kadın,1,İlk Kürt,1,İlk Saldırı,1,İlk Sonuçlar,1,İlk Yeşil Politikacı,1,ilker başbuğ,1,İlker Başbuğ,2,İltica,1,İlya Morgunov,1,İmam,1,İmam Hatip,1,İmam Taççıer,1,İmam Taşçıer,3,İMC TV,2,imf,3,İmralı,20,imralı adası,2,İmralı Heyeti,1,İmrali Adası,2,İnanç,3,İncirlik,3,İncirlik Hava Üssü,7,İncirlik Üssü,10,İnfaz,6,infaz etti,1,İnfaz Videoları,6,ingiliz,1,İngiliz,2,İngiliz Başbakan,1,İngiliz Diplomasisi,1,İngilizler,3,İngiltere,67,İngiltere Başbakanı,3,İngiltere Başbakanı David Cameron,1,İngiltere Maliye Bakanı,1,İnsan Hakları,5,İnsan Hakları İzleme Örgütü,2,İnsanlık,1,İnşaat,1,İnternet,11,İnternet Siteleri,1,intihar,1,İntihar,11,İntihar Eylemcisi,2,İntihar Eylemcisi Çocuklar,1,İntihar Girişimi,1,intihar saldırısı,1,İntihar Saldırısı,3,İntikam Taburu,1,İrahim Güçlü,1,iran,2,İran,376,İran Askeri,4,İran Basını,1,İran Devrim Muhafızları,9,İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü,2,İran Eski Cumhurbaşkanı,1,İran Havayolları,1,İran islam Cumhuriyeti,1,İran İslam Cumhuriyeti,2,İran islam Cumuriyeti,1,İran İstihbarat Bakanı,1,İran Kürdistan,1,İran Kürdistanı,1,İran Ordusu'ndaki Kürtler,1,İran Pastar Gücü,1,İran Savunma Bakanı,1,İran Sınır Muhafızları Milisleri,1,İran Topçu Birlikleri,1,İran'ın Dostu,1,İranlı Komutan,2,İrlanda,2,İskoçya,10,İslam,11,İslam Birliği,1,İslam İşbirliği Teşkilatı,2,İslam Ordusu,1,İslami Birlik Partisi,5,İslami Hareket,1,İslami Parti,1,İslami Partiler,3,İslami Toplum Partisi,2,İsmail Beşikçi,11,İsmail Beşikçi Vakfı,2,İsmail Büyükçelebi,1,İsmail Kahraman,4,İsmail Özen,1,İsmail Rüştü Zeydan,1,İsmailağa Cemaati,1,İsmet Berkay,1,İsmet Sezgin,1,İsmet Şerif Vanlı,1,İsmetpaşa Mahallesi,1,İspanya,13,israil,8,İsrail,91,İsrail Cumhurbaşkanı,1,İsrail İstihbaratı,1,İsrail Putin,1,İstanbul,144,İstanbul Adli Tıp Kurumu,1,İstanbul Atatürk Havalimanı Saldırısı,14,İstanbul Barosu,1,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,1,İstanbul Emniyet Müdürlüğü,3,İstanbul Milletvekili,1,İstanbul Saldırısı,2,İstanbul Trafiği,1,İstanbul Üniversitesi,1,İstanbul Vezneciler Saldırısı,1,İstatistik,1,istifa,5,İstifa,9,İstifa Kararı,7,İstimar,1,İstismar,2,İsveç,16,isviçre,2,İsviçre,8,İş,1,İşadamı,1,İşbirliği,3,İşçi Bayramı,1,İşçiler,1,İşgal,1,işid,2,İşkence,8,İşkenceyi Önleme ve İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Komitesi,1,İşsizlik,3,İşveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom,1,italya,1,İtalya,20,İtalya Başbakanı,2,ittifak,1,İyi Komşu Olalım,1,İzleme Komitesi,2,İzmir,21,izmit,1,İzmit,2,Jaish el-Adl,1,Jamie Bright,1,Jan Kubis,1,Jandarma,16,Jandarma Eğitim Alayı,1,Jandarma Karakolu,2,Jandarma Tabur Komutanlığı,1,Japonya,14,Jay Garner,1,Jean-Marc Ayrault,1,Jeff Davis,1,Jens Stoltenberg,2,Jerusalem Post,1,jet,1,Jin Dergisi,1,Jirair Sefilian,1,Jirayr Sefilyan,1,Jiyan Timurtaş,2,Joe Biden,14,John Carter,1,John Dorrian,1,John Kerry,12,John Kirby,16,John R. Bolton,1,JP Morgan,1,Juan Manuel Santos,1,K24,9,Kabil,3,Kabudvand,1,Kaçak,2,Kaçırma,2,KADEP,3,Kadın,19,Kadın Dayanışması,1,Kadın Hakları,2,Kadın Üye,1,Kadın Vekiller,1,Kadınlar,4,Kadınlar Birliği,1,Kadınlara Zorunlu Askerlik,1,Kadri Gürsel,6,Kadri Yıldırım,1,Kağızman,2,Kahire,3,kahramanmaraş,3,Kahta,1,Kahve,1,Kakeyi,5,Kalp,2,Kamera,1,Kameraman,1,Kamışlı,5,Kamışlo,18,Kamp,3,Kamu,2,Kamulaştırma,1,Kamuran Haco,1,Kamuran yüksek,9,Kamyon,1,Kan Davası,1,Kan Verme,1,Kanaat Önderleri,1,kanada,22,Kanas,1,Kandıra,1,Kandil,11,Kandilli Rasathanesi,2,Kanlı Gece,1,Kanser,2,Kanton,5,kantonlar,1,Kanun Hükmünde Kararname,2,kanun teklifi,1,Kapalı Cezaevi,3,Kapatma,1,Kapatma Kararı,3,Kapitalizm,1,Kar,3,Kar Yağışı,8,Kara Delik,1,Kara Harekatı,2,Kara Operasyonu,1,Karabağ,2,Karadağ,2,Karadeniz,8,Karadeniz İşbirliği Teşkilatı,1,Karadeniz Rus Gölü Oldu,1,Karakoçan,1,Karakol,9,Karakollar,1,Karakuzu,1,Karaman,1,Karar,2,Karar Gazetesi,4,Karargah,1,Kararlılık Fırtınası,1,Kardeş,1,Karikatür,10,Karla Jacinto,1,Karlıova,2,Karlov'a,1,Karnaval,2,Kars,7,kartal,1,Kartliam,1,Kasebetal Rail Köyü,1,Kaset,1,Kasım,3,Kasım Süleymani,4,Katalonya,8,Katar,9,Katılım,2,Kati Piri,3,Katliam,17,katyuşa,3,Kavga,5,Kayınbirader,1,Kayıp Gemiler,1,Kayısı,1,Kaymakam,14,Kaynakam,1,Kayseri,14,Kayyum,55,Kaza,7,Kazakistan,6,Kazimiye,1,KCK,77,KDP,189,KDP-Bakur,3,KDP-Duhok,1,KDP-I,3,KDP-İ,51,KDP-İ Peşmergeleri,6,KDP-S,9,KDP-T,2,KDPİ,3,KDPS,3,KDPT,1,KDSP,2,Kebudwend,1,Kedi Köpek,1,Kelaynaklar,1,Keldani,2,Kemal Batmaz,1,Kemal Burkay,1,Kemal Kerkuki,6,Kemal Kerküki,2,Kemal Kılıçdaroğlu,67,Kemalizm,3,Kentsel Dönüşüm,1,Kenya,2,Kepenk Kapatma,1,Kerbela,3,Kerem,1,Kerime Kumaş,1,Kerkük,142,Kerkük Asayiş Müdürlüğü Basın Sözcüsü,1,Kerkük Asayşi,1,kerkük-yumurtalık boru hattı,1,Keske Cephesi,1,Keskin Nişancı,2,Keşmir,1,Khalesi,1,KHK,27,Kıbrıs,6,Kıbrıs Sorunu,2,Kınama,17,Kırbaç Cezası,1,Kırgızistan,2,Kırıkkale,1,Kırım,5,Kırkağaç,1,Kırşehir,1,Kısırlaştırma,1,Kışla,2,Kıtalararası Orta Siklet Boks Şampiyonu,1,Kıyafet,1,Kız,2,Kızıl Çarşamba,1,Kızılağaç,1,Kızılay,2,Kızılderililer,2,Kızılhaç,2,Kızıltepe,9,Kiev,1,kilis,16,Kilise,2,Kim Jong-un,1,Kimdir,3,Kimin,1,Kimlik,5,Kimlik Kartı,1,Kimsesizler Mezarlığı,1,Kimyasal,3,Kimyasal Silah,16,Kinoa,1,Kirmanşan,1,Kitabe,1,kitap,6,Kitap Okuma,1,Kitapları,1,Kiziltepe,1,KJA,3,KJK,1,KKTC,2,Klip,1,Klise,2,Klor Gazı,1,KNN,1,KNN TV,1,KOAH,1,Koalisyon,4,Koalisyon Güçleri,31,Koalisyon Uçakları,3,Koban,1,Kobane,23,Kobani,15,Kobra Helikopter,2,Kocaeli,4,Kocaeli Emniyet Müdürlüğü,1,Kocaeli Üniversitesi,1,Kocaköy,4,Kofi,1,Kolber,5,Kolezyum,1,Kolombiya,33,Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri,1,Komala,4,Komala İslami,4,Komala Zahmetkeşan,1,Komandolar,2,komel,8,Kominist,1,Kominist Partisi,1,Komşuluk,1,Komutan,3,Komünistler,1,Konferans,8,Konferans İptali,1,Kongra-Gel,2,Kongre,8,Konser,1,Konsolosluk,15,Konstantiniye Dergisi,1,Konstantiniyye,1,Konunulmazlık,1,Konuşma,2,Konya,7,Kopya,1,Kore,4,Korek,1,Koridor,2,Korku,1,Korucu,12,Koruköy,2,Kosolosluk,1,Kosova,2,Kosret Resul,5,koyunlar Telef Oldu,1,Köln,1,Köprü,2,Körfez Ülkeleri,6,Köy,2,Köy Korucusu,5,Köylüler,1,KPSS Sınavı,3,Kral Abgar,1,Kravat,1,Kredi,1,Kredi kartı,1,Kremlin,3,Kremlin Sözcüsü,1,Kritik,1,Kritik Görüşme,1,Kriz,2,KRT,1,KSDP,1,Ksenia Svetlova,1,Kubat Talabani,6,Kudüs,3,Kullanıcı,1,Kulp,6,Kulp Davası,1,Kum Torbaları,1,Kumpas,2,Kupa,1,kura. futbol,1,kuraklık,2,Kuran-ı Kerim,1,Kurban Bayramı,5,Kurdi,1,Kurdistan,31,Kurdistan Bölgesi,2,Kurgu,1,Kurtarıldı,2,Kurtarılmış Bölgeler,1,Kurucu Altı Ülke,1,Kurultay,5,Kusi-Kurd,1,Kuş Gribi,1,Kuşatma,1,Kutlama,5,Kutlu Yürüyüşe Devam,1,Kuveyt,2,Kuzey,2,kuzey irlanda,1,Kuzey İrlanda,1,Kuzey Kore,13,Kuzey Kürdistan,19,Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi,1,Kuzey Suriye,8,Kuzey Suriye Demokratik Federal Sistemi,3,Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu,1,Kuzey Suriye Federasyonu,9,Küba,19,Küçük çekmece,1,Kültü-Sanat,1,Kültür,24,Kültür Sanat,2,Kültür ve Turizm Bakanı,2,Kültür-Sanat,40,Künye,1,Kürdisan,2,Kürdista,1,Kürdistan,825,Kürdistan Bölgesi,7,kürdistan anti-terör timi,2,Kürdistan Batı Kürdistan,1,Kürdistan Bayrağı,48,kürdistan bölgesel yönetimi,4,Kürdistan Bölgesi,259,Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı,1,Kürdistan Bölgesi Başkanlığı,1,Kürdistan Bölgesi Güvenlik Ajansı,2,Kürdistan Bölgesi Hükümeti,3,Kürdistan Bölgesi Parlamenteri,1,Kürdistan Bölgesi Yönetimi,4,kürdistan demokrat partisi,6,Kürdistan Demokrat Sosyalist Partisi,1,Kürdistan Devleti,7,Kürdistan Gelecek Partisi,1,Kürdistan Hükümeti,1,Kürdistan İslam Alimleri Birliği,4,Kürdistan İslami Birlik Partisi,1,Kürdistan İşçi Partisi,1,Kürdistan İttifakı,1,Kürdistan Katliam,1,Kürdistan Marşı,1,Kürdistan Milli Futbol Takımı,1,Kürdistan Ordusu,2,Kürdistan Özgürlük Partisi,2,Kürdistan Parlamentosu,5,Kürdistan Petrolü,4,Kürdistan Sosyalist Partisi,4,Kürdistan Tarihi,8,Kürdistan Toprakları,2,Kürdistan Yazarlar Birliği,2,kürdistan yönetimi,8,Kürdistan Yurtseverler Birliği,10,Kürdistani Partiler,9,Kürdistanlı Hristyanlar,6,Kürdstan,1,Küridstan,9,Küridstan Bölgesi,1,kürt,53,Kürt Aşiretler,2,Kürt Aydın İnsiyatifi,1,Kürt Bayrağı,6,Kürt Birliği,3,Kürt Birliği Cephesi,2,Kürt Birliği Partisi,1,Kürt Boksör,1,Kürt Bölgesi,1,Kürt Cellat,1,Kürt Çocuklar,1,Kürt Dağı,3,Kürt Devlet,3,Kürt Devleti,26,Kürt Dili Tarihi,1,Kürt Dostu,2,Kürt Edebiyatı,1,Kürt Emir,2,Kürt Güçleri,6,kürt halkı,6,Kürt Hareketi,2,Kürt illeri,2,Kürt İlleri,10,Kürt İşçiler,2,Kürt Kadın,1,Kürt Kantonları,5,Kürt Karşıtlığı,1,Kürt Kızı,1,Kürt Konferansı,4,Kürt Köyü,1,kürt kültürü,1,Kürt Maliye Bakanı,1,Kürt Medyası,3,kürt meselesi,19,Kürt Milleti,1,Kürt Milli Bilinci,1,Kürt Milli Birliği,6,Kürt Milli Hareketi,1,Kürt Müziği,1,Kürt Özerkliği,1,Kürt Partiler,2,Kürt Partileri,8,Kürt Partisi,1,Kürt Politikacı,1,Kürt Politikası,1,Kürt savaşçılar,1,kürt siyasetçiler,3,Kürt Siyaseti,2,Kürt Siyasi Hareketi,1,Kürt Sorunu,17,Kürt Sorunu Çözüm Süreci,1,Kürt Şirketi,1,Kürt Ulusal Konferansı,1,Kürt vekil,2,Kürt Yarbay,1,Kürt Yönetmen,1,KürtCell,1,Kürtçe,42,Kürtçe Film,1,Kürtçe İlahi,1,Kürtçe Kütüphane,1,Kürtçe Resmi Dil Olmalı,1,Kürtdistan,1,Kürtler,377,Kütahya,1,Kütüphane Açılışı,1,kyb,36,KYP,1,La Liga,2,La Nina,1,Lafarge,1,Lahey,1,Lahor Şeyh Cengi,1,Laiklik,4,Lakiye,1,Laleş,1,Latif Erdoğan,1,Lazkiye,3,Lek,1,Letonya,1,levent gültekin,3,Levent Küçük,1,Levent Türkkan,2,Leyla Birlik,4,Leyla Qasim,1,Leyla Söylemez,2,Leyla Zana,8,Lezgin Botan,3,libya,9,Lice,47,Liderler Zirvesi,1,lig,1,Linç,1,Linç Girişi,1,Linç Girişimi,1,Lionel Messi,4,Litvanya,1,Liva Sultan Murat Hareketi,1,Locaköy,1,londra,11,Londra Belediye Başkanı Sadık Han,1,Loristan,1,Lozan,6,Lübnan,14,Lübnan Modeli,1,Lüksemburg,1,Lüksemburg Barış Ödülü,1,Lütfi Elvan,1,M. Burhan Hedbi,5,Maaş,3,Macaristan,2,Macaristan Savunma Bakanı,1,Macbook,1,Macbook Pro,1,Maç Sonucu,2,Maddi Destek,2,Maden,18,Madenci,1,Madımak,1,Maganda,1,Mağdur,1,Mahabad,5,Mahkeme,28,Mahkum,2,Mahmud Ahmedinejad,2,Mahmud Alevi,2,Mahmur,5,Mahmur Cephesi,3,Mahmur Kampı,1,Mahmut Bozarslan,2,Mahsun Kırmızıgül,2,mail,1,Makale,48,Makheme,1,Makyaj,1,Malaga,1,Malatya,4,Malezya,2,Mali Destek,1,Mali Kriz,1,Mali Yardım Kararı,1,Maliye Bakanı,3,Maltepe,1,MAM,1,Maneşet,1,Manfred Weber,1,Manisa,6,MANPADS,3,Manşet,2100,Manşet07,3,Manşeti,1,Marco Antonio Rubio,1,Mardin,106,Mardin Kalesi,2,Mare,4,Mare Hattı,1,Maria Zaharova,3,Mariya Zaharova,4,Mark Toner,16,Mark Zuckerberg,1,Market,1,Marksizm Günleri,1,Marmara Denizi,2,Marmaris,7,Mars,1,Marsa Yolculuk,1,Martin Schulz,5,Maşet,3,Matteo Renzi,2,Maxime Azadi,1,Mayın,2,Mayın Temizleme,1,Mazgirt,1,Mazıdağı,3,McDonald's,2,MÇP,1,MDP,1,MEB,6,Mebic,2,Meclis,38,Meclis Genel Kurulu,1,Meclis Gündemi,2,Meclis Komisyon,1,Meclis Oyalaması,1,Meclis Oylaması,5,Meclisteki 4 Parti,1,Medrese,1,Medvedev,2,Medya,8,Mehmet Ağar,4,Mehmet Ali Şahin,3,Mehmet Aytaç,1,Mehmet Birlik,1,Mehmet Emin Pencewini,1,Mehmet Görmez,2,Mehmet Konuk,1,Mehmet Maçoğlu,1,mehmet metiner,3,Mehmet Mezher Gülen,1,Mehmet öcalan,1,Mehmet Özhaseki,3,Mehmet Şimşek,11,Mehmet Yavuz,1,Meksika,6,Mektup,5,Mela Eli,1,Mela Mustafa Barzani,2,Mele Bahtiyar,3,Melih Gökçe,2,Melih Gökçek,8,Memnuniyet,1,Memur,8,Memurluk,2,Menbic,178,Menbic Askeri Meclisi,47,Menbic Hattı,2,Menbic Operasyonu,15,Menbic-Halep Yolu,1,Menbiç,2,Mensur Barzani,2,Mensur el Selam,1,meral akşener,18,meral danış beştaş,7,MERİ,1,Merkez,1,Merkez Bankası,4,Merkez Komutanlık,1,Merkez Yürütme Kurulu,1,Merkezi Hükümet,2,Merkeziyetçi Sistem,1,Mersin,7,Mesaj,11,Mesrur Barzani,33,Mesud Barzan,6,Mesud Barzani,204,Mesut Barzani,58,Mete Yarar,1,Meteor,1,Meteoroloji,1,Meteoroloji Genel Müdürlüğü,1,Metin Feyzioğlu,1,Metropoller,1,Mevlit Kandili,1,mevlüt çavuşoğlu,28,Mevlüt Tezel,1,Meydan,1,Mezar,2,Mezhepsel Çatışma,2,MGK,5,MHP,179,MHP Kongreye Gidiyor,2,MI6,1,Mısır,31,Mısır Dışişleri Bakanlığı,1,Mısır Enformasyon Servisi Başkanı,1,Michael Phelps,1,Michael Rubin,1,Microsoft,2,Midyat,7,Mihail Bogdanov,2,Mihemed Heci Mahmud,1,Mihemed Mamle,1,Mike Pece,1,Mike Peke,1,Mike Pence,1,milis,1,Milisler,2,Militanlar,1,Milletvekili,14,Milletvekili Sayısı,2,Milletvekilleri,4,Milli Eğitim Bakanlığı,8,Milli Gazete,1,Milli Görüş,1,Milli savunma Bakanı,5,Milliyet Gazetesi,3,Milliyetçi,2,Milliyetçilik,1,Minbic,11,Minbic Askeri Meclisi,1,Mini Anayasa Paketi,2,minibüs,1,Minih,1,Mir,1,Mir Tahsin Beg,1,mit,5,MİT,51,MİT Müsteşarı,4,mithat sancar,8,Miting,17,mkyk,5,mlkp,2,Mnaşet,1,Moda,2,Model,1,Moldova,2,Molla Aktar Mansur,1,Molla Heybetullah Akunzade,1,Moskova,13,MOSSAD,4,Motor,1,Motorin,1,Mozaik,1,Muammer Kaddafi,2,Mudanya,1,Muğla,2,Muhalefet,7,Muhalif,1,Muhalif Gruplar,4,Muhalifler,9,Muhammed Ali,9,Muhammed Hacı Mahmut,5,Muhammed Mele,1,Muhammed Mursi,3,Muhammed Musa,1,Muhammed Sıdık,1,Muhammed Sıdık Kebudwend,1,Muhammed Yusuf Barzani,1,Muhammet Emin Sadun,1,Muhsin Sadun,1,Muhtar,5,Muhterem Aras,1,Muhyeddin Afifi,1,Mukteda el Sadr,9,Mukteda Sadr,1,muna kahveci,1,Munzur,1,Munzur Çem,1,Murad Mıhçı,1,Muradiye,1,Murat Karayılan,18,Murtaza,1,Mustafa Ataş,1,Mustafa Barzani,5,Mustafa Berkay Akbaş,1,Mustafa Destici,2,Mustafa Emin Bedreddin,1,Mustafa Hicri,3,Mustafa Karasu,4,Mustafa Kemal Atatürk,1,Mustafa Özçelik,1,Mustafa Şentop,1,Mustafa Yenigün,1,Musud Barzani,1,Musul,261,Musul Kardeşlik ve Birlikte Yaşam Meclisi,2,Musul Operasyonu,67,Muş,18,Muş Bulanık,1,Muş Valiliği,1,Mutabakat,1,Muzik,2,Mücahit Bilici,2,Müdahale,1,Müdürlüğü,1,Müebbet Hapis,8,Mühür,1,Mülteci,18,Mülteci Kampı,4,Mülteci Krizi,7,Mülteciler,7,Mümtaz'er Türköne,1,Münih,12,Müslüm Doğan,1,Müslüman,3,Müslüman Belediye Başkanı,1,Müslüman Kadın,1,müslüman Kardeşler,2,Müslümanlar,3,Müsteşar Yardımcısı,1,Müttefik,1,Müzakere,8,Müzakere Süreci,4,Müze,1,Müzik,5,myk,3,Nabi Avcı,1,Naci çetin,1,Nadiya Murat,2,Nadya Murad,2,Namaz,2,Namaz Vakitleri,1,NASA,3,NASAN,1,Nasır,1,Nasır Karayazı,1,NATO,47,NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon,1,NATO Genel Sekreteri,1,Nazımiye,1,Nazlı Ilıcak,2,Necmeddin Kerim,14,Necmettin Erbakan,2,Neçirvan Barzani,43,Nefes,1,Neler Oluyor,1,Nelson Mandela,1,Nemrudiye köyünü,1,Nevruz,1,New York,6,New York Büyükelçiliği,1,New York Times,7,Newroz,30,Newşirvan Mustafa,6,Newşîrwan Mistefa,1,Newyork,1,Newyork Times,1,Nice,3,Nice Katliamı,5,Nicolas Sarkozy,3,Nihat Zeybekci,1,Nijer,1,Nijerya,7,Nimetullah Atal,3,Nimetullah Erdoğmuş,4,Nimune Hastanesi,1,Ninova,13,Ninova Bölgesi,1,Ninova İl Meclis Başkanı,1,Ninowa,10,Niran Ünsal,1,Nisan,1,Nobel Barış Ödülü,4,Nobel Edebiyat Ödülü,1,Noel,9,Norveç,6,Norveç Mülteci Konseyi,1,Noşirvan Mustafa,1,Nöbetçi Genel Yayın Yönetimi,1,Nöbetçi Yayın Yönetmeni,1,NTV,2,Numan Ataker,1,numan kurtulmuş,32,Nur Cemaati,1,Nuray Mert,9,Nurettin Canikli,4,Nuri Maliki,24,Nursel Aydoğan,4,Nursel Taş,1,Nursultan Nazarbayev,1,Nusaybin,37,Nusra Cephesi,1,Nüfus,7,Nüfus Sayımı,2,Nükleer,1,Nükleer Başlık,1,Nükleer Enerji,2,Nükleer Silah,6,Obama,8,Obama Yönetimi,1,Obama-Davutoğlu Görüşmesi,1,Obüsler,1,OECD,1,OHAK-DER,1,OHAL,70,Oklohama,1,Okmeydanı,2,Okul,5,Olağan Üstü Hal,1,Olağanüstü Büyük Kongre,1,Olağanüstü Kongre,1,olağanüstü kurultay,2,Oleg Peşkov,1,Olimpiyat,4,Omer Osê,1,OPEC,3,Operasyon,102,operasyonlar,4,Operasyonu,2,Operayon,2,Optimar,1,Oral Çalışlar,1,Ordu,20,Organ Hırsızlığı,1,Orgeneral Akın Öztürk,3,Orgenral,1,Orhan Miroğlu,3,Orlando,2,Orlando Katliamı,1,Orman,1,Orta Asya,2,Ortadoğu,182,Ortadoğu Barışı,1,Ortak Hava Harekatı,2,Ortak Heyet,1,Ortak Operasyon,1,Ortak Ordu,1,Ortak Projeler,1,Ortak Savunma Metni,1,oruç,1,Oscar Wilde,1,Oslo Görüşmeleri,3,Osman Baliç,1,Osman Baydemir,21,Osman Öcalan,6,Osmaniye,2,Osmanlı,3,Osmanlı İmparatorluğu,3,Osmanlı Torunu,1,Otobüs,1,Otomobil,4,Oturma İzni,1,Ovacık,5,Oy,2,Oya Baydar,1,Oylama,2,Öcalan,3,ÖDP,1,Ödül,5,Öğrenci,8,Öğretim,1,Öğretmen,10,öğretmenler,5,Öğretmenlerin Protestosu,4,Öksürük,1,Öldü,3,Öldürücü Bir Darbeydi,1,Öldürülen Rus Pilot,2,Ölü,26,Ölü Sayısı,1,Ölüm,4,Ölüm Orucu,2,Ömer Güney,1,Ömer Metin,1,Ömer Şişani,1,Ömerli,3,Öpüşmek,1,Örgüt Lideri,1,Örgüt Üyeliği,1,ÖSO,156,Ötenazi,1,Öz Yönetim,1,Özalp,2,Özel,1,Özel Güvenlik Bölgeleri,2,Özel Güvenlik Bölgesi,11,Özel Harekat Daire Başkanlığı,1,Özel Harekat Polisi,6,Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral,1,Özelleştirme,1,Özerk Bölge,1,Özerk Kürt Bölgesi,1,Özerklik,12,Özgecan Aslan,1,Özgür Gün TV,1,Özgür Gündem,9,özgürlük,1,Özgütlük,1,Özür Çağrısı,1,Özür Dileme,9,Özür Mektubu,1,Özyönetim,2,PAK,22,Pakistan,12,Pakistanlı,1,PAKURD,15,Palmira,8,Papa,4,Papa Francis,2,Para,2,Paradigm Research Group,1,Paralel,1,Paralel Yapı,1,Paris,10,Paris Cinayeti,2,Park,1,Parkinson,1,parlamento,11,Parlamento Başkanı,1,Parlamento Başkanlığı,2,Parlemento,1,Parmak Hareketi,1,Parti,5,Partiler Birleşiyor,1,Partili Cumhurbaşkanı,2,Partili Cumhurbaşkanlığı,10,Pasaport,2,Pasdar,4,Pastar,1,Patlama,137,Patlama Mardin,1,Patlana,1,Pay Jandarma Karakolu,1,Pazartesi,1,PDK,43,PDK-BAKUR,26,PDK-i,10,PDK-İ,4,PDK-S,3,PDKİ,1,PDKS,1,Peçar Harekatı,1,Pelikan Dosyası,3,Pemerge,2,Pentagon,23,Personel,2,Personel Alımı,1,Peru,3,Pervari,3,Pervin Buldan,12,Pesmerge,1,Pestisit,1,Peşhabur,1,Peşmerge,356,Pêşmerge,1,Peşmerge Bakanlığı,8,Peşmerge Belgeseli,1,peşmerge güçleri,23,Peşmerge Güçleri Batı Kerkük Cephesi Komutanı,1,Peşmerge Güçleri Komutanı,1,Peşmerge Komutanı,2,Peşmerge Ordusu,2,Peşmerge Tugayı,1,Peşmergeler,2,Peter Cook,10,Petrol,25,Petrol Tesisi,2,Piknik,1,Pil,1,Pilot,5,Piranşar,1,Pirtukakurdi,1,Pişmanlık Yasası,1,Piyasa,4,Piyasalar,2,PJAK,3,PK,1,PKK,541,PKK Bayrağı,2,PKK.Asker,1,PKK'ye Yönelik Operasyonlar,1,Plan,1,Polat Can,1,Polemik,1,Polis,109,Polis Baskını,6,Polis Cenazesi,1,Polis Cinayeti,1,polis noktası,1,Polise Yönelik Silahlı Saldırı,3,Polisle Çatışma,1,Polisler,4,Polit Büro Üyesi,1,Politika,9,Polonya,1,Polonya Askeri,1,Portekiz,1,Poster,1,Pozantı,1,Prag,1,PRG Direktörü,1,Prof. Dr. Akın Yıldız,1,Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,1,Protesto,10,Protokol Anlaşması,2,Prşmerge,1,Psikolojik Harp,1,PSK,15,ptt,1,Puhu Kuşu,1,Pusuya Düşürüldü,1,Putin,8,PYD,244,PYG,1,Qamişlo,15,Qamişo,1,Qazi Muhammed,2,Qeladize,1,QSD,6,Qubad Talabani,1,Rabia,1,Radikalleşme,1,Radyo Yayını,2,Radyoloji,1,Rahip,1,Rakka,208,Rakka Operasyonu,18,Rakka-Menbic Yolu,1,Rama Yade,1,Ramadi,2,Ramazan,2,Ramazan Ayı,3,Ramazan Kadirov,1,Ramazan Öğüt,1,Ranya,1,Rap,1,Rapor,5,Real Madrid,4,Recep Akdağ,3,Recep Tayyip Erdoğan,293,Reece Harding,1,referandum,316,Referandum Çağrısı,2,Refik Hariri,1,Reform,1,Reform ve Yeniden Yapılandırma Süreci,1,Reformcular,1,Rehine Krizi,3,Reina,5,Rejim,12,Rejim Askeri,2,rejim güçleri,16,Rekor,2,Rektör,3,Remzi Kartal,1,REPKA,1,Resim,1,Resmi Arabuluculuk,1,Resmi Davet,2,Resmi Dil,2,Resmi Gazete,8,reuters,9,Revanduz,1,Rewanduz,2,Rex Tillerson,15,reza zarrab,5,Rıza Altun,4,Rifat Hisarcıklıoğlu,1,Rimelan,1,Rindamin,1,Rio de Janeiro,1,Riyad,2,Rize,1,Robert Fisk,1,Robert Ford,1,Roboski,11,Roboski Katliamı,6,Rodi Ve Perwin,1,Roj,1,Roja Peşmergeleri,1,Rojava,450,Rojava Asayiş,2,Rojava Asayişi,1,Rojava Federasyonu,1,Rojava Kantonları,4,Rojava Kürdistan,20,Rojava Kürdistanı,3,Rojava Peşmergeleri,13,Rojava Peşmergesi,4,Rojava Temsilciliği,1,Rojavalı Peşmergeler,4,Rojda Felat,1,Rojhilat,10,roketatar,2,Roketatar Mermileri,1,Roketatar Mermisi,1,Roketatarlı Saldırı,5,roketli saldırı,2,Roma,1,Romanya,2,Roportaj,2,Röportaj,23,RTÜK,4,Rudaw,14,Rûdaw Araştırma Merkezi,1,Rudaw Medya Grubu,3,Rudaw TV,2,Rum Lider,1,Rus,1,Rus büyükelçi,3,Rus İstihbaratı,2,Rus Pilotlar,1,Rus Profesör Vilademir Vasiyef,1,Rus Uçağı,5,Russia Today,1,Rusya,558,Rusya Devlet Başkanı Putin,2,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,5,Rusya Dışişleri Bakanı,2,Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,3,Rusya Federal Uzay,1,Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı,1,Rusya Hava Kuvvetleri,1,Rüşvet,1,Rütbe Yükseltme,1,Ryan Crocker,1,S-KDP,1,S&P,2,SA-7 Füzeleri,1,Saadet Partisi,5,Saat,2,Sabah Gazetesi,4,Sabiha Gökçen,1,Sabri Ok,1,Saçmalık,1,Saddam,3,Saddam Hüseyin,11,Saddam Rejimi,1,Sadık Khan,1,Sadırı,1,Sadiq Khan,1,Sadr,3,sadr hareketi,2,Sadullah Ergin,2,Sağcı,3,Sağlık,15,Sağlık Bakanı,1,sağlık bakanlığı,2,Sağlık Merkezi,1,Sahibi,1,Sahil Güvenlik Komutanlığı,1,sahte,1,Sait Çürükkaya,11,Sait Elçi,2,Sait Heriri,1,Sait Nursi,1,Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı,1,Sakine Cansız,2,Salah Beytullah Akreyi,1,saldır,1,Saldırı,177,Saldırı Girişimi,1,Salih Muslim,4,Salih Müslim,49,Salih Müslüm,1,Salih Süleymani,1,Salim Ensarioğlu,1,Samandağ,1,samarra,1,Sami Yusuf,1,Samsun,2,Sana Ne Oluyor,1,Sanat,15,Sanatçı,2,Sancaktepe,1,Sansür,1,Sara Aktaş,1,Saray,1,Saray Belediye,1,Sardahst,1,Sarıkamış Köyü,1,Sarıkamış Mahallesi,1,Saro Qadir,1,Sason,2,Satranç,2,Satürn,1,Savaş,25,Savaş Suçu,2,Savaş uçağı,4,Savaş Uçakları,19,Savaşçı,2,Savcı,6,Savcılar,1,Savcılık,2,Save The Children,1,Savunma Bakanı,6,Savunma Bakanlığı,7,Savunma Bakanlığı Özel Temsilcisi,1,Savur,1,Sayıştay,1,Sayiş,1,SDG,15,Sebahat Tuncel,5,Seçim,30,Seçim Anketi,3,Seçim Barajı,4,Seçim Kampanyası,1,Seçim Sonuçları,4,Seçimler,17,Seçki,59,Seçmeli Ders,1,Sedat Şenoğlu,1,Seferberlik,6,Sefin Dizeyi,1,Segei Lavrov,1,Segvan Yaman,1,Sel,1,Selahaddin Bahaddin,1,Selahaddin Eyyubi Eğitim Kurumları,1,Selahatin Demirtaş,11,Selahattin Demirtaş,178,Selçuk Bayraktar,1,Selfie,1,Selin Sayek Böke,2,Selma Irmak,1,Semalka,3,Senegal,4,Senegalli,1,SEO,1,Serbest Bırakıldı,4,Serbest Ferhan Sindi,1,Serbest Piyasa,1,Serdar Karatay,1,Serdeşt,2,Sergey lavrov,28,Serj Sarkisyan,1,Serkan Kanireş,1,Sersal,1,Sertac Bucak,1,Sertaç Bucak,9,Servet Abişka,1,Servis,1,SES,1,Ses bombası,1,Ses Kaydı,1,Sevinç,1,Seviye,1,Sevkiyat,2,seyh maksud mahallesi,2,Seyit Rıza,2,Seyr-i Mesel,1,Seyranbende Sınır Kapısı,1,Sezgin Tanrıkulu,4,Sezin Öney,1,Sherri Kraham Talabani,1,Shiraz Star,1,Sıcak,1,Sığınmacı,7,sığınmacılar,3,Sıkı Yönetim Komutanı,1,Sıkıyönetim,3,Sınav,4,Sınav Soruları,2,Sınavlar,1,Sınır,5,Sınır Tanımayan Doktorlar,1,Sınır Ticareti,3,Sınırdışı,1,Sınırlar,4,Sınırsız,1,SIPRI,1,Sırac Oğuz,1,Sıraç Oğuz,2,Sırbistan,1,Sırrı Sakık,5,Sırrı Süreyya Önder,28,Sibel Yiğitalp,1,Siber,1,Sigara,2,Sihizim,1,Siir,1,Siirt,40,Sikorsky,1,Silah,17,Silah Ambargosu,4,Silah Desteği,4,Silah Eğitimi,1,Silah Kaçakçılığı,1,Silah Ticareti,7,silahlı saldırı,43,Silahsız,1,Silahsız Bölgeler,1,Silivri Cezaevi,8,Silop,2,Silopi,12,Silvan,12,Simel Boseli,2,Simon Tisdall,1,Sinan Oğan,4,Sincan,1,Sincar,33,Sinema,6,Singapur,2,Sinni,1,Sinop,1,Sinun,1,Sipan Sino,1,Sipano,1,Sirte,1,Sirte Limanı,1,Sirwan Barzani,2,Sise Bingöl,1,Sistem,1,Sivas,1,Sivas Katliamı,1,Sivasspor,1,Siverek,1,Sivil,11,Sivil Savunma Birlikleri,1,Sivil Toplum Örgütü,1,Siviller,11,Siyahi,2,Siyahiler,3,Siyamend Rahman,1,Siyasal Sistem,1,Siyaset,5,Siyasetçi,1,Siyasi Tutuklamalar,3,Siyasi Tutuklu,2,Siyasi Tutuklular,3,Siyonistler,1,Siyonizm,1,Sky News,1,Slovenya,1,SMDK,2,Soçi,1,Soğuk,3,Soğuk Savaş,3,Sokağa Çıkma Çağrısı,1,Sokağa Çıkma Yasağı,101,Sokağa Çokma Yasağı,2,Sol,3,Solculuk,1,Solomon Adaları,1,Soma,1,Somali,5,Son Bakan,1,Son Dakika Haberleri,10,Son Durum,2,Son Kullanma Tarihi,1,Sonbahar,1,Sondakika,1,Sonuç Bildirgesi,2,Sonuçlar,1,Soran,1,Soruşturma,3,Sosyal Demokrat Parti,1,Sosyal Medya,21,Sosyalist,2,Sosyalist Enternasyonal,4,Sosyalizim,1,Sosyalizm,2,Sotoro,1,Sovyet Kürtleri,2,Sovyetler Birliği,1,Soygun,1,Soykırım,20,Sörf,1,SÖYLEŞİ,1,Sözcü Gazetesi,5,Sözleşme,1,SPD,1,Spor,65,St. Petersburg,2,Staffan De Mistura,8,Standard Poor's,1,Star Gazetesi,4,Stefan Löfven,1,Stephen Bassett,1,Stephen Hawking,4,Stinger füzesi,2,STK,3,Stockholm,2,Stratejik Plan,1,STRATFOR,2,Su,2,Suç Duyurusu,2,Sudan,3,Suikast,35,SUK,6,Sukur el-Rakka,1,Sultan Şeyhmus,1,Sunni Araplar,2,Sur,25,Suriye,956,Suriye Arap Cumhuriyeti,1,Suriye Barış Görüşmeleri,3,Suriye Cumhuriyeti,1,Suriye Demokratik Güçleri,7,Suriye Devlet Televizyonu,1,suriye görüşmeleri,1,Suriye Halkı,1,Suriye İnsan Hakları Gözlemevi,11,Suriye Kürt Demokrat Partisi Yöneticisi,1,Suriye Kürt Sol Partisi (PÇK-S),1,Suriye Kürt Ulusal Konseyi,1,Suriye Muhalefeti,11,Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu,1,suriye ordusu,59,Suriye Politikası,1,suriye rejimi,25,Suriye'de Kürt Devleti,1,Suriye'nin Bütünlüğü,1,Suriyeli Kürtler,31,Suriyeli Muhalifler,6,Suriyeli Mülteciler,3,Suriyeli silahlı gruplar,1,Suriyeliler,10,Suriyelilere Vatandaşlık,4,Suruç,4,Suruç İçin Adalet Platformu,1,Suruç Katliamı,3,Susurluk,1,Susuzluk,1,Suudi Arabistan,58,Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı,1,Süleyman Soylu,24,Süleyman Şeyhnebi,3,süleymaniye,26,Sümer,1,Sümeyye Erdoğan,1,Sünni,27,Sünni Araplar,4,Sünni Federal Bölge,1,Sünniler,2,Sünnilik,1,Süper Ay,2,Süper Koku Alıcı Fareler,1,Süper Perşembe,1,Sürgün Parlamentosu,1,Süryani,7,Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği,1,Süryaniler,4,Sykes - Picot Antlaşması,2,Sykes Picot,2,Sykes-P,1,Sykes-Picot Anlaşması,5,SYRIZA,2,Şabak,4,Şaban Dişli,2,Şabek,1,Şabek Kürtleri,5,Şahe,1,Şahin Alpay,1,Şahsiyetler,1,Şair,1,Şam,22,Şam Büyükelçisi,1,Şam Yönetimi,15,Şamar,1,Şamil Tayyar,3,Şampiyon,3,Şanghay İşbirliği Örgütü,1,Şanlıurfa,19,Şark el Evsad Gazetesi,1,Şarkı,5,Şaxê,1,Şaxewan Abdullah,1,Şebek,1,Şebnem Korur Fincancı,2,Şeddade,1,Şeffaflık,2,Şeh Said,1,Şehba,1,Şehir,1,Şehit,12,Şehit Komutan Faysal Ebu Leyla Operasyonu,2,Şehmus Özer,3,Şehram Emiri,1,Şemdinli,37,Şems el-Şimal,1,Şener Şen,1,Şengal,153,Şengal Ateşkes,1,Şengal Kaymakamı,1,Şengay İşbirliği Örgütü,1,Şerafettin Elçi,1,Şerefhan Bitlisi,1,Şerif İsmail,1,Şervan Derviş,3,Şevket Berbihari,1,Şevki Yılmaz,1,Şexmaqsud,3,Şexnebi,1,Şeyh Cafer Mustafa,1,Şeyh Hasun,1,Şeyh Mahmut Yeşil,1,Şeyh Maksut,1,Şeyh Said,2,Şeyh Sait,1,Şeyhmaksut,3,şeyma,1,Şırnak,96,Şırnak Bombalanıyor,1,Şırnak Valiliği,3,Şiddet,3,Şiddetsizlik,1,Şifa Gerdi,1,Şii,47,Şii Araplar,2,Şii Haşdi Şabi,12,Şii Haşdi Şabi Milisleri,16,Şii Heşdi Şabi Milisleri,5,Şii IŞİD,1,Şii Koalisyonu,2,Şii Milisler,5,Şii Partiler,1,Şii Türkmenler,1,Şiiler,11,Şiilik,1,Şiir,2,Şimon Peres,2,Şiraz Star,1,Şirvan,15,Şişili Etfal Hastenesi,1,Şişli,1,Şivan Perwer,1,Şoför,1,Şok,1,Şoreşgerên Menbic Taburu,1,T-KDP,1,Taarruz,1,Tabela,3,Tabka,4,Tabka Askeri Hava Üssü,1,Tablo,2,Tabur,1,Taciz,2,Taekwondo,2,Tahir Elçi,9,Tahliye,22,Tahliyeler,3,tahran,4,Tahsin Bey,1,TAK,21,Taksi,1,Talabani,4,Talafer,1,Talat Paşa,1,Taliban,9,Talimat,1,Tampon Bölge,5,Tank,3,Tanker,1,Tapınak,1,Tarık Haşimi,2,Tarım,7,Tarih,42,Tarihi İmza,2,Tarihte Bugün,11,Tartışma,2,Tartışmalı Bölgeler,1,Tasarı,1,Tatil,3,Tatvan,4,Tavaf,1,Tavuk Eti Yasağı,1,Tayland,1,Taziye,2,Tazminat,4,TBMM,102,TBMM Başkanı İsmail Kahraman,1,TC,1,tecavüz,4,Ted Cruz,2,TEDAŞ,1,Tedavi,2,Tehdit,13,Tek Çocuk Uygulaması,1,Tek Parti,1,Teke Tek,1,Teknisyen,1,Teknoloji,9,Teksas Eyaleti Senatörü,1,Tekvando,2,Tel Abyad,8,Tel Hamis Tugayları,3,Tel Örgü,1,Telafer,15,Telal Silo,2,Telefon,2,Telefon Görüşmesi,8,Televizyon,1,Telisquf,1,Temmuz,1,Temsilcilik,7,Tepki,3,Terahertz Görüntüleme,1,Terör,5,Terör Listesi,2,Terör Örgütleri Listesi,4,Terör Saldırıları,3,Terörizm 2015 Ülkeler Raporu,1,Terror Attack,1,Teslim,1,Teşekkür,1,TEV-DEM,7,TEVDA,1,TEVDEM,4,Texas,2,The Guardian,7,The Hill,1,The Nation Gazetesi,1,The Newyork Times,2,The Times Gazetesi,9,The Washington Post,7,Theresa May,3,Tıl Skof,1,Tıp öğrencisi,1,Tır,2,Ticaret,2,Til Koçer,1,Til Temur,1,TİP,1,Tiyatro,3,TL,2,To Ciyawazi,1,TOBB,1,Tokaçlı Köyü,1,TOKİ,4,Tokyo,1,Tokyo Büyükelçiliği,1,Tolga Tanış,3,Tom ve Jerry,1,Tony Blair,1,Tony Ekman,1,Top,1,Top Mermi,1,Topal Faruk,1,Toplantı,8,Toplu Mezar,4,Toplumsal Doku,1,Torba Yasa,2,Towers,1,Trabzon,6,trabzonspor,1,Trafik,1,Trafik Kazası,6,Trakya,1,Tren,3,Tren Kazası,1,TRT,9,Trump,4,Trump Towers,1,TSK,242,tsunami,2,Tuba Çiçek,6,Tugay Komutanlığı,1,tuğba hezer,4,Tuğgeneral,4,TUİK,1,Tukcell,1,Tunceli,12,Tunceli Valiliği,1,Tuncer Bakırhan,4,Tunç Mahallesi,1,tunus,2,Turgut Özal,2,Turgut Özal Üniversitesi,1,Turgutlu,1,Turist,1,Turizm,4,Turkiye,2,TURKSAT,2,Tuşba,2,Tutankamon,1,Tutuklama,11,Tutuklamalar,58,Tutuklanma,4,Tutuklu,4,Tuzhurmatu,5,Tüfek,1,TÜİK,2,Tükiye,1,Tümgeneral Kasım Süleymani,1,TÜMÜ,6,Tünel,3,Türbe,1,Türk,10,türk askeri,12,Türk Bayrağı,1,Türk Devleti,3,Türk Hava Yolları,1,Türk Konsolosluğu,1,Türk Lirası,2,Türk Milliyetçileri,1,Türk Ordusu,6,Türk Patent Enstitüsü,1,Türk silahı,1,Türk Silahlı Kuvvetleri,3,Türk Solu,2,Türk Subaylar,2,Türk Şirketleri,1,Türk tankı,1,Türkan Elçi,1,Türkçe,6,Türkçe Olimpiyatları,1,Türkiye,1200,TÜRKİYE,212,Türkiye Büyük Millet Meclisi,1,Türkiye Halkı,1,Türkiye Hepimizin,1,türkiye hükümeti,1,Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi,1,Türkiye Manşet,1,Türkiye Radyosu Televizyonu,1,Türkiye Sınırı,2,Türkiye Vatandaşı,1,Türkiye Vatandaşlığı,1,Türkiye'nin Kredi Notu,2,Türkiyeli,1,Türkiyelileşme,1,Türkler,10,Türkmen,7,Türkmen Cephesi,1,Türkmen Halk Partisi,1,Türkmen Kalkınma Partisi,1,Türkmen Reform ve İlerleme Partisi,3,Türkmen Reform ve İlerleme Partisi Başkan Yardımcısı,1,Türkmenler,20,TÜSİAD,1,TV,5,TV Programı,1,TV Spikeri,2,Twitter,21,Twitter Fenomeni,1,Uçak,28,Uçak Gemisi,3,Uçak Kazası,3,Uçaksavar Füzeleri,2,Uçuş Güvenliği,2,Uçuş Yasağı,1,UEFA,2,Uefa Gündem,1,UFO,1,Uganda,2,Ukrayna,12,ulaştırma bakanı,1,Uludere,18,Ulus,1,Ulus Devlet,4,Ulusal Güvenliğe Tehdit,1,Ulusal Hak Partisi,1,Ulusal Kongre,5,Ulusal Ruh,1,Ulusalcı,1,Uluslararası Af Örgütü,7,Uluslararası Bitlis Sempozyumu,1,Uluslararası Destek,1,Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği,1,Uluslararası Koalisyon,3,Uluslararası Kürt Kültür Festivali,1,Uluslararası Savaş Karşıtları,1,Uluslararası Uzay İstasyonu,1,Umed Sabah,1,Umre,1,Umut,1,Umut İttifakı,1,Umut Listesi,1,unesco,3,UNESCO İyi niyet Elçisi,1,UNHCR,1,UNICEF,1,Urfa,18,Urmiye,3,Urmiye Gölü,1,Urmiye Halkı,1,Urmiye Milletvekili Hadi Behadiri,1,usame bin ladin,1,Usame Nuceyfi,3,Uşak,2,Uyarı,3,Uykusuzluk,1,Uyuşturucu,3,Uzanlar,1,Uzay,4,Uzaylılar,1,Uzlaşı,2,Uzman Çavuş,2,Üçyol Jandarma Karakolu,1,Ülke Nüfusu,2,Ülkücüler,3,Ümit Özdağ,5,Ümmet,1,Üniter,1,Üniversite,14,Üniversiteler,2,Ünlüler,1,Ürdün,5,Üs,1,Üzümkıran Köyü,1,Vahap Çoşkun,1,Vahdet Gazetesi,1,Vakıf,2,Vali,7,Valilik,18,Valilikler,2,Van,63,Van Büyükşehir Belediyesi,1,Varil,1,Varşova,1,Varto,3,Vasip Şahin,1,Vatan Partisi,8,Vatandaş,1,Vatandaşlık,5,Vatanın Onurlu Evlatlarız,1,Vatikan,3,Vedat Türkali,1,Vefat,2,Vefik Samarayi,1,Vekil,1,Velat Demiroğlu,1,Veli Küçük,1,Venedik Komisyonu,1,Venedik kriterleri,1,Venezuela,1,Venezüella,1,Veto,2,Veysel Yenigül,1,Vezneciler,4,Video,25,Vietnam,1,Vilayet,1,Viranşehir,5,Virüs Programı,1,Vitali Çurkin,1,Vitaliy Çurkin,2,Viyan Dahil,1,Viyan Daxil,1,Viyana,1,Vize,14,Vladimir Jirinovski,1,Vladimir Putin,53,Volkswagen,1,Vur Emri,1,Vücut Geliştirme,1,Wall Street Journal Gazetesi,8,Washington,6,Washington Post Gazetesi,2,Web Sıralaması,1,Welat Bedirxan,3,Whatsapp,7,Wikileaks,10,Windows 10,1,WRI,1,X Işını,1,Xaneqin,2,Xanesor,2,Xazır Cephesi,2,Xazir,3,Xazir Cephesi,2,Xazir Operasyonu,1,Xem,1,Xerabê Bava,2,Xurmatu,1,Ya Resulallah,1,Yabancı,1,Yabancı Savaşçı,3,Yağış,1,Yağmur,1,Yahoo,1,Yahudi,2,Yakalama,1,Yakalama Kararı,4,Yalanlama,2,Yalçın Akdoğan,1,Yalova,1,Yang Kyoungjong,1,Yangın,21,Yapay Zeka,1,Yaralı,17,Yaralı IŞİD Militanı,1,Yaralı Peşmergeler,1,Yaralı Sayısı,1,Yarbay,2,Yardım,9,Yaresan,2,Yargı,1,yargıtay,6,Yargıtay Başkanı,1,Yarı Başkanlık,1,Yarısını Kaybetti,1,Yarisan,4,Yarisanikik,2,Yarsan,1,YARSAV,1,Yas,2,Yasa,1,Yasak,11,Yasaklar,7,Yasemin Öney Cankurtaran,1,Yasin Aktay,5,Yasir Arafat,1,YAŞ,1,Yaşam,15,Yaşamını Yitirenler,1,Yaşar Büyükanıt,2,Yaşar Nuri Öztürk,1,YAT,1,Yatırım,1,Yaver,2,Yavuz Baydar,1,Yayın Yasağı,2,Yayınevi,1,Yaz Saati Uygulaması,5,Yazar,35,Yazar; Makale,1,Yazarlar,29,Yazılım,1,YBŞ,50,YDG-H,1,Yekgırtu,7,Yekgirto,6,Yekgirtu,3,Yekta Saraç,1,Yemek,1,Yemen,16,Yemin Türk,1,Yeni,1,Yeni Anayasa,13,Yeni Başbakan,3,Yeni Kabine,4,Yeni Şafak Gazetesi,8,Yeni Şafak Yazarı,1,Yeni Üye,1,Yeni Yıl,2,Yeni Yüzyıl Gazetesi,1,Yeniakit,3,Yenikapı,2,Yeraltı Sığınağı,1,Yerel Kaynaklar,1,Yerel Yönetimler,1,Yermük,1,Yeşil Bölge,4,Yeşil Yol,1,Yeşiller Partisi,1,Yeşillik,1,Yevgeniy Lukyanov,1,Yıkım,1,Yılbaşı,3,Yıldırım,1,Yıldızlar,1,Yılmaz Encü,1,Yılmaz Erdoğan,2,Yılmaz Güney,2,Yiğit Bulut,2,YNK,83,YNK(KYB),18,Yoksulluk Sınırı,1,Yol Haritası,2,Yol Kontrolü,1,Yolcu,1,Yolcu Uçağı,1,Yolsuzluk,8,Yozgat,1,YÖK,2,Yönetim,1,YPD,1,YPG,402,YPG Armalı Kamuflaj,2,YPG Asayiş,1,YPJ,24,YPS,3,yps jin,1,YPS-Jin,1,YPS-Şengal,1,YPŞ,9,YRK,2,YSK,20,Yunan Adası,1,Yunanistan,32,Yunanistan Başbakanı,1,Yunus Emre,1,Yurt,1,Yurtdışı,4,Yurtta Sulh Konseyi,1,Yusuf Muhammed,2,Yüksek Seçim Kurulu,1,Yüksekova,36,yürütme Konseyi,1,Yürüyüş,1,Zafer,4,Zaho,1,Zam,5,Zaman Gazetesi,4,Zana Azadi,2,Zanyar,42,Zarok TV,3,Zaxo,3,Zaza,1,Zazaca,1,Zazalar,1,Zehirlenme,1,Zehirli Limon,1,Zekeriya Yapıcıoğlu,11,Zerdüşt,1,Zerdüşti,1,Zerdüştiler,2,Zergele,1,Zernews,3,Zerzevan Kalesi,1,Zırhlı Polis Aracı,5,Zilan,1,Zilan Aldatmaz,1,Zimanê Kurdî,1,Ziraat Türkiye Kupası,1,Ziya Pir,6,Ziyaret,8,Zorla İfadeye Getirilme,4,Zülfü Livaneli,1,
ltr
item
ZERnews: Kürt penceresinden neden EVET / HAYIR yada BOYKOT (Maddelerle) - Azad Yaşar
Kürt penceresinden neden EVET / HAYIR yada BOYKOT (Maddelerle) - Azad Yaşar
Bu yazının esas amacı 2017 Anayasa REFERANDUM'u ile ilgili biz Kürtlerdeki bilgi kirliliğini bir nebze minimize edebilmek vede Kürt tarafı olarak 'ERÊ' [ EVET] yada 'NA' [ HAYIR] hakkımızı Kurdistani bir tavırla sergileyebilmek içindir.
https://3.bp.blogspot.com/-xCefdJXSZpE/WItIYJPBkVI/AAAAAAAABbI/cgqjP1YirKcaLpI9CH29TuobW1NK9CEOwCK4B/s640/azad%2Byas%25CC%25A7ar%2Byazar%2Bmakale%2Byazarlar%2Bzernews.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xCefdJXSZpE/WItIYJPBkVI/AAAAAAAABbI/cgqjP1YirKcaLpI9CH29TuobW1NK9CEOwCK4B/s72-c/azad%2Byas%25CC%25A7ar%2Byazar%2Bmakale%2Byazarlar%2Bzernews.jpg
ZERnews
http://www.zernews.com/2017/01/kurt-penceresinden-neden-evet-hayir-REFERANDUM.html
http://www.zernews.com/
http://www.zernews.com/
http://www.zernews.com/2017/01/kurt-penceresinden-neden-evet-hayir-REFERANDUM.html
true
5178317166299947469
UTF-8
ZERhaber yükleniyor... Hiç bir konu bulunmadı Tümününü LİSTELE Tümünü oku Cevapla Cevaptan vazgeç Sil Yazar ANASAYFA SAYFALAR HABER Tümününü LİSTELE Sizin için önerilen Konu Arşiv KONU ARA Tüm konular İstediğiniz şey bulunmadı Anasayfa'ya dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip et! Bu içerik premiumdur Açmak için paylaşın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panonuza kopyalanmıştır Kod yazı kopyalanamıyor kopyalamak için [CTRL]+[C] (Mac için; CMD+C ) tıklayın