İkinci tur görüşmelerinde ilk 7 madde kabul edildi

TBMM'de, AK Parti ve MHP'nin desteklediği anayasa değişikliği teklifi ikinci turunun, ilk gününde 7 madde kabul edildi.

 
TBMM'de görüşülen 'Anayasa Değişikliği' teklifi görüşmelerinin 2. turunda 6. maddenin oylaması sırasında CHP ve HDP’li vekiller, AK Parti’lilerin oylarını ‘açık’ kullandığını belirterek itiraz etti.

Yaşanan tartışmanın ardından birleşime ara verilerek oylama iptal edildi, yeniden gizli oylama yapıldı.

485 milletvekilinin katıldığı oylamada, 342 evet, 138 ret oyu kullanıldı; 3 oy boş, 2 oy geçersiz oy çıktı.

Maddeyle, anayasanın TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda meclis araştırması yapması, genel görüşme açarak genel kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM, "Meclis Araştırması", "Genel Görüşme", "Meclis Soruşturması" ve "Yazılı Soru" yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, "Gensoru" denetleme yetkisinden çıkarılacak.​
 
Teklifin, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik 7. maddesi de 340 evet oyuyla kabul edildi.

484 milletvekilinin katıldığı oylamada 136 ret oyu kullanıldı; 1 oy çekimser, 3 oy geçersiz, 4 oy boş çıktı.

Değişiklikle, cumhurbaşkanının seçilme şartları da belirleniyor.
 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve beş yılda bir yapılmasını içeren 4. madde, 342 kabul, 138 ret oyuyla kabul edildi. Oylamada bir çekimser, dört boş oy çıkarken bir oy da geçersiz sayıldı.

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’in görev ve yetkilerine ilişkin 5. maddesi 342 kabul oyuyla Meclis’ten geçti. 486 milletvekilinin katıldığı oylamada 140 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

5. madde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir” ifadelerini içeriyor.

Teklifin ilk maddesine 345 kabul, 140 ret oyu verildi. Bir oy ise boş çıktı. Yargıyla ilgili ilk maddede yargının ‘bağımsızlık’ ilkesine ‘tarafsız’ ibaresi de eklenerek “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır” denmişti.

Teklifin milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkartacak 2. maddesi de 342 oyla kabul edildi. Oylamada 139 ret, dört de boş oy çıktı.

2. maddenin oylaması sırasında bazı CHP milletvekilleri, gizli oylama kurallarına uyulmadığı ve oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

3. madde 345 kabul, 137 ret oyuyla kabul edildi. Oylamada üç boş oy kullanılırken üç oy da geçersiz sayıldı. Madde, seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesini öngörüyor.