Sihizim dini ve arkaplanı / Hindistan'ın 4. büyük dini

Sihizmin kurucusu Sri Guru Nanak Dev Ji, doğumunun 547. yılında, Sihizmin ortaya çıktığı Pakistan'ın Lahor kenti yakınlarındaki Nankana Sahib bölgesinde düzenlenen törenle Aralık 2016'da anılmıştı.

Sihizm düşüncesel anlamda Bakti hareketi (Hinduizm) ve Sufizm (İslam) ile bazı ortak noktalara sahiptir. Bazıları Sihizm'in sinkretik yani bağdaştırmacı bir din olduğunu öne sürse de, birçok Sihe (Sihizm'e inanan) göre bu yanlış bir düşüncedir; çünkü Sihler Sih Gurularının doğrudan Tanrı'dan tanrısal ileti aldığına inanırlar.

Sihizim Dini nedir?

Sihizim inancı aşırı ibadet ve riyâzet yerine ahlaki davranışlara önem veren, uzlaştırmacı ve eşitlikçi bir dini hareket olarak gelişmiştir. Ancak bu dinin şekillenmesinde ve akidesinin oluşumunda esas pay Guru Nanak’a aittir.

Tektanrıcı bir Hint dinidir. Sikhlerin, Şikhilerin ya da Şıhların dinidir.
Sihizme inanan bir şahsa Sih denir. Sihizm sözcüğü Sih kelimesinden gelir ki bu sözcük de Sanskritçe 'śiṣya' (शिष्य) "mürit" veya "talebe" kökünden veya denk bir Pāli sözcüğü olan 'sikkhā'dan (सिक्खा) gelmektedir. Buna göre bir Sih On Guru'nun ve Sihizm'in kutsal metinlerinin (Guru Granth Sahib) bir talebesi, takipçisidir.

Çoğu Sih Pencap kökenlidir ve Hindistan'ın, Pencap eyaletinde yaşar. Yine de Sih topluluğu 100'den fazla ulusta ve Dünya'daki her kıtada varlığını sürdürür. Sih erkekler ve bazı Sih kadınlar, uzun saçlarını kapayan şekilde sürekli olarak türban takmalarından tanınabilirler.

Bugün Dünya'da yaklaşık 23 milyon Sih yaşamaktadır ve bu Sihizmi Dünya'nın en büyük beşinci dini kılar. Yaklaşık 20 milyon Sih Hindistan'da, bunun da büyük bir kısmı Pencap eyaletinde yaşar. Bu sayı ile Sihizm Hindistan'ın dördüncü büyük dinidir.
Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Güney/Doğu Afrika ve ABD'de önemli sayıda Sih bulunur. Ayrıca Malezya ve Singapur'da da önemli azınlık olarak mevcutturlar.

Hindistan’da Sih dinini 18 milyon kadar kişi izlemektedir. Önceleri Pencab bölgesinde etkin olan Sih dini, şimdilerde Hindistan’ın her yerine yayılmıştır.

Sih’lerin Hint dinî grupları içinde en kolay tanınan grup olması; Guru Gobind Singh tarafından belirlenmiş olan taşımak zorunda oldukları beş sembolden ileri gelir.
her birinin isimleri Pencabi dilinde K harfiyle başlayan bu objeler 5 K ya da Kakkas olarak bilinir. Bunlar Keş (saçın uzatılması), Kanga (tarak), Kara (çelik bilezik), Kirpan (hançer) ve Kaça'dır (alta giyilen bir tür kısa don/şort). Bu objelerin giyilmesi geleneği Halsa sistemi ile yakından ilgilidir ve onuncu guru Gobind Singh tarafından sistemleştirilmiştir.
Dizilerde filmlerde çokça kara (çelik bilezik) görüyoruz, buna ilişkin olarak denilebilir ki takan herkes bu inanca mensup olmayabilir çünkü Sih inancı mensubu birisi hediye etmiş olabilir ve uğur getirdiğine inanılıyor.
Batı ülkelerinde Sihlerin Keş ve Kirpan gelenekleri zaman zaman ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Saçın kesilmemesi ya da uzatılmasını dini bir yükümlülük olarak kabul eden Sihler, çocuklarının saçlarını tepeden kapatacak şekilde bir kurdele ile bağlamakta, yetişkinler ise saçın tamamını kapatan bir türban kullanmaktadırlar.
Sihizm (Pencapça: ਸਿੱਖੀ), genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 1500'lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Dünya'daki büyük dinlerden sayılan Sihizm'in 23 milyondan fazla inananı vardır. Sihizm sözcüğü Sih sözcüğünden türemiştir. Sih ise öğrenci anlamına gelen Sanskrit शिष्य kökünden türemiştir. Sihizm Sih Dini olarak da anılır. Bu dine inananlara Sih denir.

Sihizm'in iki ana inanç esası vardır:

 1. Bir Tanrı'ya inanmak. Sihlerin kutsal metinlerinin açılış tümcesi yalnızca iki sözcük uzunluğundadır ve Sih inancının temelini açıklar: ੴ - Ek Onkar veya "Tek Yaratıcı".
 2. Sihizm'e inananlar On Sih Gurusu'nun ve diğer azizlerin öğretilerine Sihizm'in kutsal metni olan Guru Granth Sahib'de anlatıldığı üzere boyun eğmek zorundadır.

Sihizm düşüncesel anlamda Bakti hareketi (Hinduizm) ve Sufizm (İslam) ile bazı ortak noktalara sahiptir. Bazıları Sihizm'in sinkretik yani bağdaştırmacı bir din olduğunu öne sürse de, birçok Sihe (Sihizm'e inanan) göre bu yanlış bir düşüncedir; çünkü Sihler Sih Gurularının doğrudan Tanrı'dan tanrısal ileti aldığına inanırlar.

Sihizm Tarihi

Guru Nanak Dev (1469-1538) Sihizmin kurucusu, Talwandi (Lahor yakınında, bugünki Pakistan'da) kasabasında doğmuştur. Ebeveynleri Khatri kastından Hindulardı. Bibi Nanki adlı kendisinden büyük bir kız kardeşi vardı. Kız kardeşinin onda Tanrı'nın Işığını gördüğüne fakat bu sırrı kimseye açmadığına inanılır. Yine kız kardeşinin Guru Nanak'ın ilk inananı olduğu bilinmektedir. Nanak'ın hayatın sırlarını keşfetme arzusu onun belirli bir süre sonra evi terk etmesine neden olmuştur. Bu döndem farklı inançtan kişiler tarafından saygı duyulan Kabir (1440-1518) ile karşılaştığı söylenir.

1538'de Guru Nanak kendisinin devamcısı, Guru, olarak - oğlu yerine - inananlarından Lehna'yı seçmiştir. Bhai Lehna Guru Angad olarak adlandırılmıştır ve Sihlerin ikinci gurusudur. Guru Amar Das, 1552'de 73 yaşındayken Sihlerin üçüncü gurusu oldu. Onun guruluğu zamanında Goindwal Sihizm için önemli bir merkez haline gelmiştir ve birçok gelişme meydana gelmiştir. 1574 yılında, 95 yaşında vefat ettiğinde üvey oğlu Jetha'yı dördüncü guru olarak belirlemiştir.

Jetha Guru Ram Das olmuştur. Guru Ram Das daha sonraları Amritsar olarak adlandırılacak Ramdaspur kentinin kuruluşundan sorumlu olan gurudur. 1581'de Guru Arjan - dördüncü gurunun en genç oğlu - Sihlerin beşinci gurusu olmuştur. Altın Mabet'in inşasından sorumlu olan o olduğu gibi Sih kutsal metnini hazırlamıştır. 1604'te Adi Granth'ı Sihlerin Kutsal Kitabı olarak belirlemiştir. 1606'da zamanın Moğol liderleri tarafından, Guru Granth Sahib'de değişiklik yapmayı reddettiği için, işkence görmüş ve öldürülmüştür.

Guru Har Gobind Sihlerin altıncı gurusu olmuştur. Guru Har Gobind yanında iki kılıç taşırdı; biri ruhani nedenlerden diğeri ise fani nedenlerden. Bu noktadan beri Sihler askeri bir güç haline geldiler ve bağımsızlıklarını savunmak için eğitilmiş bir savaşçı gücüne sahip olmuşlardır. 1644'te Guru Har Rai guru oldu ve onun ardından Guru Har Krişan,oğlu - daha küçük yaşlardayken - 1661'de guru olmuştur. Guru Tegh Bahadur 1665'te guru oldu ve 1675'te, kendisine yardıma gelmiş Keşmirli Hinduları korumak için kendini kurban edene kadar Sihlerin lideri olmuştur.

1675'te Aurangzeb dokuzuncu Sih gurusu, Guru Tegh Bahadur'u halk önünde idam etmiştir. Ondan sonraki guru, Guru Gobind Singh bağlılarını daha da militarize etmiştir. Ölmeden kısa süre önce Guru Gobind, Guru Granth Sahib'in (Sih Kutsal Metni) Sihler için mutlak ruhani otorite olmasını ve fani otoritenin Khalsa Panth'a (Sih Ulusu) verilmesini emretmiştir.

Her ne kadar önceki guruların da aldıkları vahiyleri kaydettikleri bilinse de, ilk Sih Kutsal Metni beşinci guru, Guru Arjan, tarafından 1604'te derlenmiş ve düzenlenmiştir. Guru Granth Sahib, Gurmukhi yazısıyla yazılmış olmasına rağmen farklı birçok dil içermesiyle (Punjabi, Hindi-Urdu, Sanskritçe, Bhojpuri ve Farsça dahil) diğer kutsal metinlerden ayrılır. Sihler Guru Granth Sahib'i son, ebedi guru olarak görürler.

Sihizm'in Guruları

Sihizm'in On Gurusu
Sihizm on guru (öğretmen veya üstad) tarafından, 1469'dan 1708'e kadarki dönemde kurulmuştur. Her üstad (guru) bir öncekinin mesajını (çağrısını) güçlendirmiş ve yeni şeyler ekleyerek geliştirmiştir. Sihizm dini böyle ortaya çıkmıştır. Guru Nanak ilk guruydu ve Guru Gobind Singh insan biçimindeki son gurudur. Guru Gobind Singh ölürken Guru Granth Sahib'i son ve mutlak Sih Gurusu ilan etmiştir. Guruların aynı ruha (veya 'jot'a) fakat farklı bedenlere sahip olduklarına inanılır.

İlk gurudan son insan biçimindeki guruya kadar on guru şöyledir:
 1. Guru Nanak Dev
 2. Guru Angad Dev
 3. Guru Amar Das
 4. Guru Ram Das
 5. Guru Arjan Dev
 6. Guru Har Gobind
 7. Guru Har Rai
 8. Guru Har Krişan
 9. Guru Tegh Bahadur
 10. Guru Gobind Singh
 11. Guru Granth Sahib
Guru Granth Sahib Sihlerin sonsuz gurusudur ve Sihler tarafından, Guru Gobind Singh'in öğretisi gereğince, Ebedi Guru olarak görülür. Guru Granth Sahib, Gurdwara olarak adlandırılan Sih tapınma yerinde her zaman bulunabilir. Guru Granth Sahib taht benzeri bir yerde bulunur ve etrafı süslenmiştir. Metnin etrafına yapılan süsler ve gösterilen özen, krallarına gösterdikleri saygıyı Guru Sahib'e gösterme geleneğine dayanır.
Guru Granth Sahib sadece kurucularının öğretilerini barındırmaz. Aksine Guruların inancıyla örtüşen noktalarda farklı inançlara mensup kişilerin öğreti ve yazınlarını da içerir. Bunlara çeşitli Sufi şeyhleri, Hindu şairleri dahildir. Örnek olarak Kabir, Namdev, Ravidas, Şeyh Farid, Trilochan, Dhanna, Beni, Şeyh Bhikan, Jaidev, Surdas, Parmanad, Pipa ve Ramanand verilebilir.

Guru Granth Sahib'deki tüm içeriğe Gurbānī denir. Gurbani, Guru Nanak'a göre, doğrudan Tanrı'dan gelmiş vahiydir ve yazarlar, vahyi dinin inananları için kaleme almışlardır.

Sih Dini Felsefesi 

Temel İnanç ve İlkeler

Konu hakkında daha fazla bilgi için Sihizm'in temel inanç ve ilkeleri maddesine bakınız.
Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı'ya inanç üzerine kuruludur, bunu savunur. Bu özellik Guru Granth Sahib'de çeşitli kereler tekrarlanmıştır.
Sihler Tanrı'ya herhangi bir cinsiyet atfetmezler ve Tanrı'nın insan formu alabileceğine de inanmazlar. Ayrıca tüm insanlar da din, ırk veya cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit görülürler. Herkes (Tanrı) Waheguru'nun kız ve erkek evlatlarıdırlar. Sihler tüm yaratıkların, özellikle de insanların, haklarını korumak ve onların hakları için savaşmak zorundadırlar. Aynı zamanda iyimser bir bakış açısı olarak tanımlanabilecek Chardi Kala'ya sahip olmaları teşvik edilir.

Sihler reankarnasyona inanırlar. Tüm yaratıkların, öldükten sonra farklı vücutlara geçen bir ruha sahip olduğuna inanılır. Bu ruh göçü bağımsızlığa, özgürlüğe ulaşılana kadar devam eder. Sih dini kurtuluşun tek yolu olarak görülmez; diğer dinlerden insanlar da kurtuluşa erebilirler. Bu kavram diğer Dharmik dinler ile ortaktır.

Beş Kötülük

Her Sih'in yenmekle yükümlü olduğu Beş Şeytan veya Beş Kötülük bulunur:
 • Ankhar (ego - benlik)
 • Krodh (öfke)
 • Lobh (hırs)
 • Moh (maddi bağlılık)
 • Kam (şehvet)
 • Beş Erdem 
Her Sih'in itaat etmesi gereken ve yukarıdaki beş kötülükle savaşırken kullanacağı beş erdem: memnuniyet, hayırseverlik, şefkat, olumlu tutum ve tevazu.

Temel Değerler

Tüm Sihler şu değerlere inanmak zorundadır:
 • Eşitlik: Tanrı katında tüm insanlar eşittir.
 • Tanrı'nın ruhu: Tüm yaratıklar Tanrı'nın ruhlarına sahiptirler, bu nedenle de uygun şekilde saygı görmelidirler.
 • Kişisel hak: Her kişinin yaşama hakkı vardır.
 • Davranışlar: Kurtuluş kişinin hareketleri, davranışları doğrultusunda edinilebilir; iyi işler, Tanrı'nın hatırlanması vb.
 • Aile hayatı yaşamak: Bir aile olarak yaşanması teşvik edilir.
 • Paylaşım: Kutsal metine göre tüm Sihlerin kazançlarının en azından %10'unu, hayatlarının %10'u ile birlikte, diğerlerine yardım etmekte ve Tanrı hizmetinde harcamalıdırlar.
 • Tanrı'nın takdirini kabullenmek: Mutlu olaylarla kötü olayları aynı şekilde görebilecek şekilde kişiliği geliştirmek, Tanrı'nın takdir ettiği her türlü olayı (iyi veya kötü) kabullenebilmek.
 • Hayatın dört meyvesi: Hakikat, memnuniyet, tefekkür ve Naam.

Yasaklanan Davranışlar

Bu konuda daha fazla bilgi için Sihizm'in yasakladığı davranışlar maddesine bakınız.
 • Mantıksız davranışlar: Batıl inançlar ve Sihlerce anlamı olmayan ayinler (sünnet olmak, hac yapmak, oruç tutmak, nehirlerde yıkanmak, görüntü veya putlara tapınmak vb.)
 • Maddi bağlılık ("Maya"): Maddi şeylerin (materyallerin) biriktirilmesi, bunlara aşırı bağlılık veya saplantı gösterilmesi Sihizmde anlamsızdır, zira ölürken tüm mal varlığın burada (Dünya'da) kalacaktır.
 • Yaratıkların kurban edilmesi ("Sati"): Dulların kendilerini ölmüş kocalarıyla birlikte yakması, küçük veya büyük baş hayvanların kutsal bayram vb. zamanlarda kurban edilmesi ve benzeri şekilde canlıların kurban edilmesi yasaklanmıştır.
 • Aile düzeni olmayan yaşam tarzı: Bir Sih'in münzevi, keşiş veya yogi hayatı yaşaması uygun görülmez, teşvik edilmez.
 • Gereksiz konuşma: Övünmek, gıybet, yalan söylemek vs. yasaklanmıştır.
 • Sarhoşluk: Alkol, narkotik maddeler, tütün ve diğer benzeri mest edici, sarhoşluğa neden olan maddelerin kullanımı teşvik edilmez.
 • Ruhban sınıfı: Sihlerin dini görevlerini yerine getirmek için bir ruhban sınıfına veya herhangi bir din görevlisine, rahibe dayanmaları gerekmez.
 • Önyargılı davranış: Sihler kast, ırk, sınıf, cinsel yönelim veya cinsiyet ayrımı yapmamalıdırlar. Ayrımcılık ve adil olmayan davranışlar Sih öğretilerinin tamamen aksi olarak kabul edilir.
 • Teknik ve Metodlar
Üç Altın Kural, önem sıralarına göre:
 • Kirat Karō: - Tanrı'yı hatırlayarak, dürüst kazanç, emek vb.
 • Nām Japō: - Sihizmdeki Tanrı Adına ki bu "Waheguru"dur, meditasyon ve ibadet etmek. Naam Japna isminin tekrarlanmasıdır.
 • Vand Chakkna: - İhtiyacı olanlarla paylaşım, bedava yiyecek (langar), gelirin %10'unu bahşetmek Dasvand, zamanın %10'unu iyilik için çalışarak harcamak.
 • Diğer Gözlemler
 • Tanrı'nın oğlu değil: Gurular, Hristiyan anlayışındaki gibi bir şekilde "Tanrı'nın Oğlu" değildirler. Sihizm tüm insanlar Tanrı'nın çocukları olduğunu söyler ve buna göre Tanrı anne/babadır.
 • Farklı seviyelerde yaklaşım: Sihizm, bir inanan olmak için farklı&çoğul seviyelerde yaklaşımın varlığını kabul eder. Buna göre örneğin günlük ibadetleri ve bazı gerekli erdemleri yerine getirmeyen inananlar da hâlâ birer Sihtirler.
İbadet Anlayışları

Sabah erkenden güneş doğmadan önce meditasyon ve dua Sihlerin günlük ibadetleri arasındadır. Sihlerde Hristiyanlık ya da Yahudilikte olduğu gibi belirli bir ibadet günü olmamakla birlikte Batıda Hıristiyan ülkelerde yaşayan Sihler toplu ibadetlerini pazar günü yaparlar.

Her ne kadar genel yapısı itibarıyla İslam ve Hiduizm arasında bir gelenek olsa da Sih geleneğinde İslam Ve Hinduizm'de görülen hac, oruç ve kurban gibi ibadetler yoktur. Yine İslam ve Yahudilik gibi inanç sistemlerinde görülen sünnet olma geleneğinede Sihler yer vermezler. Yine Sihler bazı Hindu geleneklerinde ön plana çıkarılan asketizme, keşişlik yaşantısına, dilenciliğe ve dulların yakılması geleneğine de karşı çıkarlar. Sih dininde alkol, uyuşturucu, sigara vb. materyelleri kullanmak haramdır. Ayrıca yalan söylemek, dedikodu yapmak ve kibirlenmekde haram olarak kabul edilir.

Her Sihin günlük yaşamında yanında beş önemli objeyi taşıması gerekir. Her birinin isimleri Pencabi dilinde K harfiyle başlayan bu objeler 5 K ya da Kakkas olarak bilinir. Bunlar Keş (saçın uzatılması), Kanga (tarak), Kara (çelik bilezik), Kirpan (hançer) ve Kaça'dır (alta giyilen bir tür kısa don/şort). Bu objelerin giyilmesi geleneği Halsa sistemi ile yakından ilgilidir ve onuncu guru Gobind Singh tarafından sistemleştirilmiştir. Batı ülkelerinde Sihlerin Keş ve Kirpan gelenekleri zaman zaman ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Saçın kesilmemesi ya da uzatılmasını dini bir yükümlülük olarak kabul eden Sihler, çocuklarının saçlarını tepeden kapatacak şekilde bir kurdele ile bağlamakta, yetişkinler ise saçın tamamını kapatan bir türban kullanmaktadırlar. Trafiğe çıkış gibi bazı kurallarla bazı işyerleri ve okullarda baş kapatmanın yasak olması gibi uygulamalarda Sihlerin bunlara uymaya zorlanmaları ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Kirpan olarak adlandırılan bir hançer taşıma kuralını ise Sihler minyatür bir hançer ile yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Kakkas çeşitli sembolik anlamlar içermektedir. Örneğin saçın uzatılması Tanrı'nın yaratmasındaki mükemmelliğin hatırlanmasını, tarak ise düzen ve intizamı ifade etmektedir. Her Sih tarafından taşınan çelik bilezik Tanrı ile sözleşmeyi/ahdi canlı tutmayı, giyilen beyaz don ise iffet ve aile yaşantısına verilen önemi hatırlatmaktadır. Bazı Sihler günlük yaşamlarında Kakkas kuralına tam olarak riayet etmezler. Sahajkari olarak adlandırılan bu kişiler, bu tavırlarına rağmen cemaatin dışında görülmezler. Sih geleneğinde ölen kişilerin cesedininin yakılması geleneği yaygındır; fakat nadiren gömme vb. uygulamalarda görülmektedir. Ceset önce yıkanıp kefenlenir, sonrada yakılacak yere götürülür. Cesetten geride kalan küller ise akarsuya atılır. Sihlerce kutsal sayılan çeşitli günler ve zamanlar vardır. Guru Nanak'ın doğumu, guru Aryan'ın öldürülmesi gibi guruların yaşamlarıyla ilgili çeşitli olayların yıllık olarak anılmasına dayalı kutsal günler 'Gurpurb' olarak adlandırılır. Bundan başka Baisaki ve Divali gibi, Hindistan'da diğer insanlarca da kutlanan çeşitli bayramlar Sihlerce de kutlanmaktadır.

YORUMLAR

Sen de fikrini yaz!: 3
Yükleniyor...

$type=ticker$count=20$cate=0$sp=999999

Ad

1 Mayıs,1,10. Yıl Marşı,1,100. Yıl,2,11 Eylül Saldırısı,1,11. Kongre,1,13 Cenaze 60 Kilogram,1,140 Karakter,1,15 Mayıs 1932,1,15 Mayıs Kürt Dili Bayramı,1,17 Kasım Hareketi,1,17-25 Aralık Operasyonu,1,19 Mayıs,1,2. İsrail,1,2. Madde,1,3 Gün Yas,1,3. Göz,1,3000 yılı,1,301. Madde,1,330 Oy,1,367,1,367 Oy,1,3D Yazıcı,1,40-50 Milyon,1,5 Kürt Parti,3,5. Parti,2,6 aylık Bebek,1,65. Hükümet,2,A Haber,1,AA,3,AB,46,AB Referandum,1,AB Referandumu,4,ab üyeliği,6,AB Yardımı,1,Abbotabad,1,ABD,837,ABD Askeri,5,ABD Askerleri,1,ABD Başkan Adayı,1,ABD Başkan Yardımcısı,1,ABD Başkanı,2,ABD Başkanı Barack Obama,20,ABD Başkanlık Seçimleri,31,ABD Dışişleri Bakanlığı,8,ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,5,ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS),1,ABD Kasım Seçimleri,1,ABD Merkez Kuvvetler Komutanı,1,ABD Ordusu,3,ABD Savunma Bakanı,8,abd savunma bakanlığı,2,ABD Savunma Bakanlığı Pentagon,2,ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü,4,ABD Senatosu,4,ABD Tipi Başkanlık Sistemi,1,ABD'li Asker,1,ABD'li Diplomat,2,ABD'li Düşünce Kuruluşu,1,ABD'li General,1,ABD'li Gönüllü Savaşçılar,1,ABD'li İtfayeci,1,ABD'li Komutan,2,ABD'li Yetkililer,1,ABD’li eski Büyükelçi John Herbst,1,Abdulah Öcalan,5,Abdulfettah es-Sisi,3,Abdulhamit Gül,1,Abdulkadir Bazergan,1,Abdulkadir Selvi,52,Abdullah gül,8,Abdullah Öcalan,76,Abdullah Zaydan,2,Abi,1,Abluka,2,About,1,Acil,1,Açık Cezaevi,2,Açıklama,25,Açlık,4,Açlık Grevi,9,Adalet,2,Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,10,Adalet Bakanlığı,8,Adalet Ordusu,1,Adana,22,Adana Cumhuriyet Başsavcılığı,1,Adana Milletvekili,1,Aday,2,ADD,1,Adem Geveri,6,Adem Huduti,1,Ademi-i Merkeziyetçi Sistem,1,Aden,1,Adil bin Ahmed el-Cubeyr,1,Adil Bir Anayasa,1,Adil el-Cubeyr,1,Adil Gür,2,Adli Tıp Kurumu,1,adliye,4,Adliye Lojmanları,1,Adnan Boynukara,1,Adnan Oktar,1,Af,3,AFAD,1,AfD,1,Afgan,2,afganistan,23,Afganistan Bayrağı,1,afkanistan,1,Afrika,7,Afrika Çölü,1,Afrin,25,Ağır Silah,1,Ağır Silahlar,1,Ağrı,22,Ağrı Mukaddes Kubilay,1,Ahıska,2,Ahiret,1,Ahlak,1,Ahmede Xani,1,Ahmedê Xanî Derneği,1,Ahmedi Hani,1,Ahmedi Hani Derneği,1,Ahmedi Xani Derneği,2,Ahmet,1,Ahmet Davutoğlu,33,Ahmet Hakan,13,Ahmet Hamdi,1,Ahmet İnsel,1,Ahmet Kahraman,1,Ahmet Kaya,2,Ahmet Nesin,1,Ahmet Özer,1,Ahmet Özmen,1,Ahmet Takan,2,Ahmet Türk,29,Ahmet Uluçelebi,1,Ahmet Yıldırım,2,Ahrar-üş Şam,2,Ahrar'uş Şam,6,Ahraruş,1,Ahvaz Şahinleri,1,AİHM,7,Ajan,3,Ajansı,1,Ak Parti,290,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı,1,AK Parti Genel Başkanı,2,AK Parti Hükümeti,4,AK Parti Kongresi,1,AK Parti MKYK Üyesi,2,AK Parti Olağanüstü Kongresi,1,AK Parti'li Bülent Arınç,2,AK Parti'nin Oy Oranları,1,Akademisyen,3,AKAM,1,Akciğer,1,Akdeniz,8,Akın Öztürk,4,Akıncılar Üssü,1,Akit,2,AKP,45,Akşam,2,Aktivist,2,Aktütün,1,Al Bab,1,Ala Rengin,1,Alan Kurdi,3,Alarm,1,Albay,4,Albay Steve Warren,1,Albaylar Cuntası,1,Alçak Uçuş,1,Aldar Halil,2,Aldar Xelil,3,Aleksandr Dugin,1,Aleksis Çipras,2,Alevi,1,Alevi Dernekleri,1,Aleviler,2,Alexander Gerst,1,Alexis Çipras,2,Aleyna Tilki,1,Alım,1,Ali Awni,6,Ali Bapir,2,ali bayramoğlu,7,Ali Bulaç,2,Ali Gül Özbek,1,Ali Kenanoğlu,1,Ali Muhyiddin El-Karadaği,1,Ali Müslim,1,Alibeyköy,1,Aljazeera,1,Alkol,5,Alman,1,Alman Federal Meclisi,1,Alman Parlamentosu,2,Alman Yeşiller Partisi,3,Almanya,133,Almanya Başbakanı,1,Almanya Eyalet Parlamentosu,1,Almanya Savunma Bakanı,1,Almanya Savunma Bakanlığı,3,Almanya Yardım Projesi,1,Almazbek Atambayev,2,Alparslan Türkeş,1,Alpler,1,ALS,1,Altan Tan,19,Altın,9,Altın Fiyatları,1,Alucra,1,Amal Clooney,1,Amanos,2,Amasya,1,Amberin Zaman,11,Ambulans,1,Amed SK,1,Amediye,1,Amedspor,15,Amerika,98,Amerika Birleşik Devletleri,12,Amerikalı,1,Amerikalı Peşmergeler,2,Amerikan Arabaları,1,Amerikan Kongresi Senatörü,1,Amman,1,Amude,2,Ana Haber Bülteni,1,anadilde eğitim,5,Anadolu Ajansı,2,Anadolu Ajansı Muhabiri,1,Anayasa,29,Anayasa Değişikliği,29,Anayasa Komisyonu,5,Anayasa Mahkemesi,8,Anayasa Paketi,1,Anayasa Taslağı,10,Anbar,3,Andrey Karlov,4,ANF,5,Angela Merkel,22,Anıtkabir,2,Ankara,61,Ankara Adliyesi,1,Ankara Büyük Anadolu Oteli,1,Ankara Büyükelçisi,1,Ankara Büyükşehir Belediyesi,1,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,3,Ankara Katliamı,2,Ankara Kulisleri,2,Ankawa Saldırısı,1,Anket,42,anket sonuçları,8,Anlaşma,5,anma,4,Anne,2,Antalya,8,antep,4,Anti-Terör Birliği,1,Antibiyotik,1,Antik Eserler,2,Antiterör,3,Antonio Guterres,1,Anyasa,1,AP,2,Apple,3,Ara Seçim,3,Arabulucu,6,Aralık,1,Arama Motoru,1,Arap,11,Arap Aşiretleri,13,Arap Baharı,1,Arap Basını,3,Arap Birliği,2,Arap Genci,2,Arap Gençleri,1,Arap Göçmenler,2,Arap Güçler,3,Arap Köyü,1,Arap Ülkeleri,4,Arapça,4,Araplar,24,Araştırma Merkezi,1,Araştırma Şirketi,1,Arif Teymur,1,Arjantin,5,Arkeoloji,1,Arnavutköy,1,Art Arda Patlama,1,Artrit,1,Artvin,3,ASALA,1,Asayiş,1,Asgari Ücret,3,Ashraf Sherjan,1,Ashton Carter,11,Asil Nuceyfi,2,Aske,1,Asker,200,Asker kaçağı,1,Askeri,2,Askeri Akademi,1,Askeri Araç,13,Askeri Bölge,1,Askeri Casusluk,1,Askeri Darbe,105,Askeri Destek,5,askeri eğitim,3,askeri helikopter,1,Askeri İhtilal,1,Askeri Karargah,1,Askeri Liseler,1,Askeri Protokol,1,Askeri Tatbikat,4,askeri üs,16,Askeri Yardım,2,Askeri Zırhlı Araç,6,Askerler,2,Askerlik,4,Aslı Erdoğan,2,Aso Talabani,1,Astana,28,Asuri,3,Asuriler,1,Asya,2,Asya Abdullah,1,Asya Yüksek,1,Asya Yüksel,1,Aşı,1,aşiret,1,Aşiret Güçleri,2,Aşiret Milisleri,1,Atatürk,8,Atatürk Havalimanı,2,Ateşkes,31,Atılay Demirci,1,Atlantic Council,1,ATV,3,Avesta,2,Avigdor Lieberman,1,Avrasya,2,Avrasya Araştırma,1,Avrasyacı,1,Avro,1,Avrupa,44,Avrupa Birliği,47,Avrupa Birliği Hükümeti,1,Avrupa Birliği Temsilcisi,1,Avrupa Birliği Üyeliği,1,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,1,Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi,1,Avrupa Konseyi,6,Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi,1,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi,1,Avrupa Konutları,1,Avrupa Parlamentosu,21,Avrupalı Siyasetçiler,3,Avukat,1,Avustralya,2,Avusturya,15,Ay,1,Ayaklanma,3,Aydın,4,Aydın Doğan,2,Aydın Engin,6,Aydın Maruf,1,Aydın Selcen,1,Aydınlar,2,Aydınlık Gazetesi,5,Aydoğan Vatandaş,1,Ayetullah Ali Hamaney,7,Ayetullah Şeyh İsa Kasım,1,Ayhan Bilgen,32,Ayla Akat Ata,2,AYM,2,Ayman el Zevahiri,1,Ayn al İssa,1,Ayn İsa,2,Ayrılık,1,Ayşe yıldırım,3,Ayten Toksoy,1,Aza,1,Azad Akgül,1,Azad Yaşar,4,AZADÎ HAREKETİ,1,Azadi,1,Azadi Hareketi,4,AZADİ HAREKETİ,2,Azadiya Welat Gazetesi,2,Azaz,1,Azerbaycan,14,Azez,9,Aziz Veysi,1,Aziz Weysi,1,B planı,2,BAAS,2,Bab,9,babek zencani,2,Baden-Württemberg Eyaleti,1,BAE,10,BAE Kızılayı,1,Bagram,1,Bağdat,69,Bağdat Konsolosu,1,Bağdat Saldırısı,1,bağdat yönetimi,3,Bağımlı,1,Bağımsız,1,Bağımsız Kürdistan,97,Bağımsız Kürt Devleti,1,Bağımsızlık,80,bağımsızlık referandumu,33,Bağımsızlık Talebi,1,Bağımszılık,1,Bahçelievler Mahallesi,1,Bahçesaray,2,Bahman Ghobadi,1,Bahoz Erdal,17,Bahram Kasımi,1,Bahreyn,2,Bakan,1,Bakanlar,3,Bakanlar Kurulu,5,Bakanlık Sözcüsü,1,Baki Karer,4,Bakteri,2,Balıkkesir,3,Balkanlar,1,Baloch,2,Balochistan,2,Ban Ki-Moon,5,Bangladeş,2,Banka,2,Bankalar,3,Bao,1,barack obama,36,Baraj,8,Barcelona,3,barış,29,Barış Endeksi,1,barış görüşmeleri,6,Barış Masası,1,barış ödülü,1,Barış Süreci,8,Barış Yarkadaş,2,Barışçıl Yolla Çözün,1,Barzabi,1,Barzan,1,Barzani,80,Barzani Vakfı,5,Barzani Yardım Vakfı,3,Barzaniler,5,Bas,1,Basın,5,Basın Açıklaması,5,Basın Özgürlüğü,1,Baskı Rejimi,1,Baskın,6,Baskın Operasyon,1,Basnews,1,Basra Körfezi,1,Bastille Günü,1,Başakşehir,1,Başbağlar,1,Başbakan,14,Başbakan Adayı,2,başbakan ahmet davutoğlu,6,Başbakan Binali Yıldırım,45,Başbakan Neçirvan Barzani,8,Başbakan Yardımcısı,3,başbakanlık,5,Başdanışman,2,başika,24,Başika askeri Kampı,2,Başkale,4,Başkan,4,Başkan Barzani,17,Başkan BARZANİ,2,Başkanlık,7,Başkanlık Konutu,1,Başkanlık Oylaması,1,başkanlık seçimleri,1,Başkanlık Sistemi,132,Başkent,1,Başkonsolos,6,Başörtüsü,3,Başsağlığı,2,Başsavcılık,1,başvuru,2,Başyaver,1,Batı,4,Batı Anadolu Kürtleri,1,Batı Kürdistam,2,Batı Kürdistan,95,Batı Küridstan,3,Batı Şeria,1,Batı Ülkeleri,3,Batılı Gönüllüler,1,Batılı Müttefikler,1,Batman,16,Batman Petrolspor,1,Batman Şehir Tiyatrosu,1,Bayan Sami Abdurrahman,1,Baykan,2,Bayrak,10,Bayram,6,Bayram Bozyel,1,Bayram Tatili,2,BBP,3,Bebek,4,Bedel Boseli,2,Bedelli Askerlik,1,Bedir Tugayları,1,Bediüzzaman,1,Bediüzzaman Said Nursi,4,bekir bozdağ,13,Bekir Kaya,1,Belçika,10,Belediye,18,Belediye Başkanı,10,Belediye Başkanlığı,3,Belediye Başkanlığı Seçimleri,1,Belediyelere Kayyum,38,Belge,3,Belgesel,1,Beluc,4,Beluci,1,Beluciler,2,Belucistan,29,Ben Doktor Değilim,1,Benin,1,Benyamin Netanyahu,3,Benzin,2,Berat albayrak,8,Berhem Salih,3,Berivan Encü,1,Berlin,5,Bernard Henri Levy,2,Bernie Sanders,1,Berxwedan,2,Bese Hozat,3,Besime Konca,1,Besin,1,Beşar Esad,79,Beşar Esat,1,Beşar Kiki,1,beşika,13,Beşiktaş,3,Beşir,1,beşir köyü,2,Beşiri Köyü,1,Beştepe,7,Beyan Sami Abdurrahman,1,Beyaz Saray,9,beyaz tv,1,Beyazıt,1,Beylikdüzü,1,Beyoğlu,2,Beyşehir,1,Beytocan,1,Beytüşşebap,14,Beyyurdu,1,Bil Gates,1,Bild Gazetesi,1,Bildiri,3,Bilecik,1,Bilgi,1,Bilgi Deposu,2,Bilgisayar,1,Bilgisayar Oyunu,3,Bilim,15,Bilim - Teknoloji,23,Bilim İnsanı,2,Bilim Kurgu,1,Bilim ve Kültür kurumu,1,Bilim-Teknoloji,51,Bill Clinton,2,binali yıldırım,64,Binali Yılıdırım,5,Bingöl,24,Binyamin Netanyahu,8,Birecik,1,birinci dünya savaşı,1,Birleşik Arap Emirlikleri,2,Birleşik Kore,1,Birleşik Krallık,3,Birleşik Suriye,3,Birleşme,3,Birleşmiş Milletler,26,Birleşmiş Milletler Eğitim,1,Birlik,7,Birlrşik Krallık,1,Bitki,1,Bitlis,19,Bitlisname,1,Biyografi,2,Bizim için Büyük Şans,1,Bizutnewe,1,Bizutnewey İslami,1,Blog Yazarı,1,BM,95,BM Daimi Temsilcisi,2,BM Dünya İnsani Zirvesi,1,BM Genel Kurul Toplantısı,2,BM Genel Sekreteri,3,BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun,1,BM İnsan Hakları Yüksek Komseri,1,BM Kurulu,1,BMW,2,Bob Dylan,1,Boeing Şirketi,1,Boğaz Köprüsü,1,Boğaziçi Köprüsü,2,Boko Haram,1,Boks,1,Bolivya,1,Bolu Milli Eğitim Müdürü,1,Bomba,20,Bomba Yüklü Araçla Saldırı,6,Bombalama,5,Bombalar,1,Bombalı Araçla Saldırı,26,Bombalı Saldırı,39,Bombalı Saldırı Girişimi,1,Bombalıyor,1,Bombardıman,9,Bordo bereliler,1,Boris Johnson,2,Boris Johnsonm,1,Borsa,4,Boru,1,Boş,1,Boşanma,2,Boykot,1,Bozan,1,Bozkurt,2,Bölge,1,Bölgesel Yalnızlaşma,1,Bölünme,3,Brett McGurk,24,Brexit,2,Brezilya,9,Brezilyalı Kadın Peşmerge,1,Britanya,5,Brüksel,5,Buldozer,1,Bulgaristan,2,Buluşma,1,Bulutlar,1,Burhan Hedbi,1,Burhan Kuzu,4,Bursa,8,Bursa İl Jandarma Komutanlığı,1,Buzullar,1,bülent arınç,10,Bülent Tezcan,2,Bülent Turan,2,Büro,1,Bütçe,6,Büyük Birlik Partisi,1,Büyükçiftlik,1,Büyükelçi,14,Büyükelçiler,2,Büyükelçilik,19,Büyükşehir Belediyesi,4,ByLock,8,Cabbar Yaver,1,Cafer Emniki,1,Cafer Şeyh Mustafa,1,California,1,Cami,3,Camii,1,Camiler,1,Can Ataklı,3,Can Dündar,2,Can Paker,1,Candari(Çandaroğulları),1,canlı bomba,14,Canlı Kalkan,3,canlı yayın,3,Cannes Film Festivali,2,Cavit Uğur,1,Caysh Al-Adl,1,CDU,2,Cee Lo Green,1,Cegerxwin Kültür Merkezi,1,Celadet Ali Bedirhan,1,Celal Başlangıç,2,Celal Doğan,3,celal talabani,7,Cellat Çocuklar,2,Cem Özdemir,2,Cemaat,10,Cemil Barlas,1,Cemil Bayık,18,Cemil Çiçek,1,Cenaze,5,Cenaze Töreni,7,cenevre,8,Cenevre Görüşmeleri,15,Ceng Sagnic,1,Ceng Sağnıç,1,CENTCOM,11,CEO,1,Cep telefonu,3,Cephane,1,Cephe,150,Cephet El-Ekrad,1,Cerablus,57,Cerattepe,1,Ceset,2,Cevad Ebu Hatab,1,cevad zarif,5,cevat öneş,4,Cevizpınar Jandarma Karakolu,1,Ceyhan,1,Ceyhan Limanı,1,Ceyiş ül Adl,1,Ceylanpınar,3,Ceyş el-Adil,1,Ceyş el-Ali,1,Ceza,8,Ceza Yasası,1,Cezaevi,27,Cezayir,4,Cezire,1,Cezza,1,Chevrolet,1,Chicago,1,Chobani,1,CHP,144,CHP Grup Başkanvekili,1,Christian Kern,1,CIA Başkanı,1,Cızire,1,cia,22,Cilvegözü Sınır Kapısı,1,Cinayet,9,Cinnet,1,Cinsel Saldırı,2,Ciwan Haco,1,Ciwanen Neteweyi yen Kurdistane,1,Cizire Kantonu,3,Cizre,35,Cizre Halk Meclisi,1,Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı,1,Cizre Raporu,1,Cizre Vahşet Bodrumu,1,Cizre Yüksekova,1,CMK,1,CNK,1,CNN,3,CNN Türk,5,CNTE,1,Colemerg,1,Colin Powell,1,ConIFA,1,Contact,1,CPT,4,Culani,1,Cuma,1,cumhurbaşkanı,12,Cumhurbaşkanı Erdoğan,36,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Durumu,1,Cumhurbaşkanı Fuad Masum,1,Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,4,Cumhurbaşkanlığı,7,Cumhurbaşkanlığı Sarayı,3,Cumhurbaşkanlığı Seçimi,5,Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü,2,Cumhuriyet,5,Cumhuriyet Gazetesi,27,Cumhuriyetçi Aday,5,Cumhuriyetçi Parti,9,Cumhuriyetçiler,1,Cumurbaşkanı,1,Cunddullah,1,Cundul Aksa,1,Cübbeli Ahmet Hoca,2,Cüneyt Arkın,1,Çadır,2,çağlar demirel,2,Çağrı,5,Çağrı Heyeti,1,Çamur,1,Çanakkale,3,Çandname,1,Çankaya Köşkü,1,Çapraz Ateş,1,Çatak,1,Çatı,1,Çatışma,105,Çatışmalar,8,Çay,1,Çeçenistan,4,ÇED,1,Çek Cumhuriyeti,5,Çekilme,1,Çekistan,1,Çekya,4,Çemişgezek,1,Çevik Kuvvet Polisleri,3,Çevlik Sahili,1,Çevre,1,Çevre ve Şehircilik Bakanı,2,Çığlı,1,Çığlı Köyü,1,Çınar,1,Çiftçi,1,Çiftçiler,1,Çilem Doğan,1,Çin,42,Çin Halk Cumhuriyeti,1,Çipras,1,Çîroka Wenda,1,Çobanbey,3,Çobanlar,1,Çocuk,11,Çocuk Hakları,3,Çocuklar,8,Çolemerik,1,Çorum,2,Çorum Katliamı,1,Çöp,1,Çözüm Süreci,56,Çukurca,29,Çuval,1,ÇYDD,1,DAESH,1,DAEŞ,21,Dağıstan,1,Dağlıca,1,Dağlık-Karabağ,2,DAİŞ,1,Dakka,1,Dalkurd,4,Damar,1,Danışman,2,Danıştay,1,danimarka,6,Darbe,155,Darbe Girişimi,262,Darbeci,2,Darbeci Askerler,5,Darbeye Karşı Halk Buluşması,1,Darfur,1,Dargeçit,2,Darıca,1,darp,1,Darp Etti,3,Dava,4,Dava Partisi,1,Davalar,1,David Cameron,4,David Ignatius,2,Davos,4,DBP,103,DBP Eş Genel Başkanı,1,DDKO,2,DDos,1,DEAŞ,1,Dedeağaç,1,Defender,1,Defile,1,Dekan,1,Delege,1,Delegeler,2,Demiraş,1,Demografi,3,Demografik Yapı,1,Demokrasi,1,Demokrat Parti,8,Demokratik Modernite,1,Demokratik Suriye Güçleri,42,Demokratik Suriye Meclisi Eş Başkanı,1,Demokratik Suriye Meclisi Eşbaşkanı,1,Demokratik Toplum Kongresi,1,Demokratik Uygarlık,1,Demokratlar,1,Demoratik Modernite,1,Deneme,1,Dengbej,1,Dengir Mir Fırat,1,Dengir Mir Mehmet Fırat,3,Deniz Ateş Bitnel,1,Deniz Baykal,5,Deniz Gezmiş,1,Deniz Naki,3,Deniz Subayı,1,Denizaltı,1,DEP,1,Deprem,24,Der Spiegel,1,Der Spiegel Dergisi,1,Dera,1,Dera Zor,1,Dereli,1,Dergi,2,Derhbarê me de,1,Derik,9,Dernek,6,Ders Veren Hikayeler,1,Dershane,1,Dersim,31,Dersim Katliamı,1,Destek,7,Destek Sözü,1,Dev Şirket,1,Devler Kulübü,1,Devlet,15,Devlet Bahçeli,66,Devlet Güçleri,5,Devlet Kurumları,1,Deyr-ez-zor,8,Deyrezzor,5,DGG,1,DHA,1,Dış Politika,4,Dışişleri,1,Dışişleri Bakan Yardımcısı,2,dışişleri bakanı,6,Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr,2,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,15,Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,4,Dışişleri Bakanı Yardımcısı,1,dışişleri bakanlığı,14,Dışişleri Komisyonu,1,Diaspora,1,dicle,10,Dicle-Fırat Federasyonu,1,Die Welt Gazetesi,1,DİHA,1,Diktatör,1,Diktatörlük,1,Dil,1,Dilaver Ajgeyi,2,Dilek Aykan,1,Din,5,Din Adamı,2,Dinler,1,Diploma,1,Diplomasi Desteği,1,Direniş,1,Diri Diri Gömüldü,1,Diri diri yaktılar,1,Diyadin,1,diyalog,4,Diyalog Çağrısı,3,Diyana Kerezon,1,Diyanet İşleri Bakanlığı,4,Diyanet İşleri Başkanlığı,3,Diyar Eziz,1,Diyarbakır,237,Diyarbakır Barosu,5,Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,2,Diyarbakır Havalimanı,1,Diyarbakır Valiliği,4,DKP,1,Dmitry Peskov,1,DNA,3,DNA Testi,2,Doğal Gaz,3,Doğalgaz,2,Doğalgaz Fabrikası,1,Doğan Holding,1,Doğan Medya,3,Doğu Avrupa,2,Doğu Kürdistan,58,Doğu Perinçek,16,Doğubayazıt,4,Doğubeyazit,1,Doğum,3,Dokulmazlıklar,3,Dokunulmazlık,8,Dokunulmazlık Görüşmeleri,1,Dokunulmazlık Oylaması,3,dokunulmazlıklar,25,Dokunulmazlıkların Kaldırılması,8,Dolar,30,Dolar Milyarderleri,2,Dolmabahçe,2,Dolunay,3,Domuz,1,Donald Trump,215,Donalt Trump,1,Donma,1,Dört Parça,1,Döviz,3,Dövüz,1,Dr. Dilawer Alaaddin,1,Dr. İzzet Efendi,1,Dr. Robert,1,Dr. Sait Çürükkaya,4,Dr. Süleyman,1,Dram,1,Dreyfus,1,Drone,1,dsg,220,DTK,11,Dudak,1,Dugin,1,Duhok,19,Duhok Film Festivali,1,Dumankaya,1,Duran Kalkan,8,Durumlu Köyü,1,Düğün,7,Dünya,64,dünya bankası,2,Dünya İçin Barış Belediyeleri,1,Dünya Müslüman Alimler Birliği,1,Dünya Popüleritesi,1,Dünya Tekvando Şampiyonası,1,Dünya'nın Merkezi,1,Dürümlü,2,Düşen Helikopter,1,E-Posta,1,Ebedi Başkan,1,Ebedi Lider,1,Ebil,1,Ebu Ali El Anbari,1,Ebu Bekir El Bağdadi,4,Ebu Leyla,6,Ebubekir el-Bağdadi,7,Economist Dergisi,6,Eczane,1,Edebiyat,2,Edibe Şahin,1,Edirne,13,efkan ala,7,Efrin,13,Efsane Boksör,1,Ege Denizi,3,Eğit-Donat,1,Eğitim,12,Eğitim Desteği,1,Eğlence,2,Ehmede Xani,2,Ehmede Xani Derneği,1,Ekoloji,6,Ekonomi,115,Ekonomi Bakanı,2,Ekonomi ve Barış Enstitüsü,1,Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı,1,Ekonomik Forum,1,El Adnan,1,El Bab,172,El Cezire,2,El Ezher,1,El Hayat Gazetesi,2,El Hızba,1,El Iraqiye,1,El Kaide,17,El Mukella,1,El Nino,1,El Nusra,25,El Yapımı Bomba,2,El-Bağdadi,1,EL-EKRAD,1,El-Nusra,7,El-Rai,1,Elazığ,17,Elbistan,1,Elçi,1,Elçilik,1,Elektrik,3,Elitler,1,Elmalı Tepe Üs Bölgesi,1,ELN,2,Emekçi Toplum Partisi,1,Emevi,1,Emin Çölaşan,1,Emniyet,11,Emniyet Genel Müdürlüğü,2,Emniyet Müdürlükleri,6,Emoloji,1,Emperyalizm,1,Emude,1,En Ümmetçi Halk Kürtlerdir,1,Enbar,4,Endonezya,3,Enerji,4,Enerji Bakanı,4,Enes Kanter,1,Enfal,3,Enfal Nedir,2,Enflasyon,2,Engelli,1,Engin Altay,1,Enişte,1,ENKS,58,Enstitü,1,Enver Paşa,1,Er,1,Erbil,74,erbil başkonsolosu,2,Erbil Ceza Mahkemesi,1,Ercan Çetin,1,Ercan Topaca,1,Erciş,4,Erdebil,1,Erdem Gül,2,Erdoğan,16,Erdoğan Bayraktar,1,Eren Keskin,1,Ergani,5,Ergenekon,3,Erişim Engeli,2,Erkek,1,Erken Seçim,11,Ermeni,6,ermeni soykırımı,9,Ermenistan,20,Erol Önderoğlu,2,Ersoy Dede,1,Ertuğrul Kürkçü,2,Ertuğrul Özkök,6,Eruh,1,Erzincan,4,Erzurum,9,ESA,1,Esad,6,Esad Güçleri,7,esad rejimi,5,Esed,1,Eserleri,1,Esil Nuceyfi,3,Esir,5,Eski Bağdat Büyükelçisi,1,Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı,1,Eski Türkiye,1,Esnaf,1,Esnaf Kepenk Kapattı,1,Esnek Birlik,1,ESP,1,Estonya,1,eş başkan,3,Eş Başkanlar,2,Eş Şebab,1,Eşbaşkan,4,Eşi,1,Eşini Azarladı,1,Eşit OLmayanların Evliği,1,ETA,2,Ethem Barzani,1,Etiler,1,Etimesgut,2,Etimesguy,1,Etiyopya,2,Etkinlik,2,Etyen Mahçupyan,7,Euro,18,EURO 2016,1,Ev Hapsi,1,Evet Oyu,1,Evin Keve,1,Evlerinizi Terk Edin,1,Evlilik,5,Evren,4,evrensel gazetesi,1,ExoMars,1,Eyalet,2,Eylem,7,Eymen Zevahiri,1,EYP,1,Ezan,3,Ezber,1,Ezdiler,1,Ezdixan,1,ezidi,16,Ezidi Demokrasi ve Özgürlük Partisi,1,Ezidi Halkı,9,Ezidi Kadın Birliği,1,Ezidi Kadınlar,1,Ezidi Kızları,1,Ezidi Kürt,1,ezidiler,18,F-16,2,F16,5,Fabrika,1,Facebook,12,Facia,3,Faiz,1,Fakirlik,1,FARC,34,Fareler,2,Faruk Çelik,1,Faruk Kaymakçı,1,Fas,2,Fath Altaylı,1,Fatih,1,Fatih Altaylı,1,Fatma Samba Diouf Samoura,1,Fayik Çuçani,1,Faysal Ebu Leyla,1,Faysal Sarıyıldız,5,Fazıl Mirani,4,FBI,6,FED,2,Federal,1,Federal Hükümet,1,Federal Meclis,1,Federal Sistem,2,Federalizm,7,Federasyon,21,Fehim Taştekin,15,Fehman Hüseyin,3,Fehmi Koru,3,Felah Mustafa,2,Felaket,3,Felat Bozaslan,1,Feleknas Uca,2,felluce,21,Felluce Kenti,5,Fenerbahçe,6,Ferhan Türk,1,Ferhat Encü,6,Ferhat Sarıkaya,1,Ferhat Tunç,1,Ferhat Ünlü,1,Feridun Sinirlioğlu,2,Feridun Yazar,2,Ferit Esesert,1,Ferit Peker,1,Ferrari,1,Festival,1,Festivali,1,Fethiyespor,1,Fethullah Gülen,108,FETÖ,54,Fetva,3,Feysal Emin İstrabadi,1,fezleke,1,Fezlekeler,3,FIFA,4,Fırat Anlı,13,Fırat Kalkanı,59,fırat nehri,2,fırat'ın batısı,12,Fırat'ın Gazabı,4,Fıratın Gazabı,2,Fidan Doğan,2,Fidel Castro,12,Figen Yuksekdag,4,Figen Yuksekdağ,3,Figen Yüksekdağ,27,fiili partili Cumhurbaşkanlığı,1,Fikri Işık,17,Fikri Sağlar,2,Fil Dişi Ticareti,1,Filipinler,4,Filisitin,1,Filistin,20,Filiz Kerestecioğlu,2,Filler,2,Film Festivali,1,Financial Times,12,Finansörler,1,Finlandiya,1,Firar,2,Firar Ettiler,1,Firavun,1,Fişleme,1,Fiyat,1,Flama,1,Flash TV,1,Florida,2,Foreign Policy,3,Foto-Galeri,1,fotoğraf,5,Fox TV,1,France,2,François Hollande,13,Frank-Walter Steinmeier,1,Frankfurt,1,Fransa,67,Fransa Cumhurbaşkanı,2,Fransa Milli Günü,1,Fransa Ordusu,1,Fransız,4,Fransız Çimento Fabrikası,1,FransızÖzel Kuvvetleri,1,Fuad Hüseyin,5,fuad masum,3,fuat avni,10,Fuat Hüseyin,3,Fuat Masum,1,Furat Masum,1,Futbol,25,Futbol Maçı,1,Füze,7,Füze Üssü,1,G20,4,G7,2,Gabon,1,Gaffar Okan,1,Gafur Mahmuri,1,Galatasaray,1,Galibiyet,1,Galip Ensarioğlu,1,Galler,1,Gambiya,4,Game of Thrones,1,Gandhi,1,Gandi,1,Ganimet,1,Garanti,1,Garib Hassou,1,Garo Paylan,1,Gata,2,Gazete,7,Gazeteci,15,Gazi Mahallesi,2,Gaziantep,29,Gazikars,1,Gazze,3,Gazze Ablukası,1,Gazzet,1,Gece Hayatı,1,Gece Kulübü,12,Gece Kulübü Katliamı,17,Gece Raporu,107,Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi,5,Gelinlik,1,Gelir Adaletsizliği,2,Gelo İsa,1,Gemi,1,Gemi İstanbul,2,Genç,8,Genç kızlar,1,Genel Başkan,1,Genel Kurmay,1,Genel Kurmay Başkanı,5,Genel Kurmay Başkanlığı,9,Genel Sekreter,1,genelkurmay,1,Genelkurmay Başkanı,11,genelkurmay başkanlığı,9,General Aziz Veysi,1,General Joseph Votel,3,General Tom Beckett,1,George Michael,1,George Osborne,1,George W. Bush,1,Gerard Piqué,1,Geri Çekilme,1,Gerilla,1,Gevaş,1,Gever,2,Gezegen,1,Gezegenler,1,Gezi,1,Gezi Olayları,4,Ghouta,1,Gıda,3,Gif,1,GİM,1,Gir Ziro,1,Gire Spi,2,Giresun,4,Giresun'da Düşen Helikopter,1,Girke Lege,1,Golan Tepeleri,3,Google,7,Goran,62,Goran Hareketi,18,Göbek,1,Göbekli Tepe,1,Göç,6,GÖÇ-DER,1,Göçmen,8,Göçük,5,Gökyüzü,1,Görev,1,Görevden Alma,2,Görüntüler,1,görüş,2,Görüş,3,Görüşme,4,Görüşme Yasağı,1,Gösteri,7,Gözaldı,1,Gözaltı,96,Gözaltı Süresi,1,Grafiti,1,Gre Sipi,1,Gre Sipî,1,Grip,1,Gudade,1,Guncel,28,Guta,1,Guwer,2,Gülen Cemaati,63,Gülen Hareketi,23,Gülen Okulları,1,Gültan Kışanak,4,Gülten Kışanak,12,Gümrük,1,Gümüş,1,Güncel,3438,Gündem,3586,Güney,2,Güney Afrika,1,Güney Çin Denizi,1,Güney Kore,5,Güney Kürdistan,92,Güney Kürdstan,2,Güney Sudan,1,Güneydoğu,1,Gürcistan,1,Gürsel Erol,1,Güvenli Bölge,21,Güvenlik,4,Güvenlik Görevlisi,1,Güvenlik güçleri,1,Güvenlik İstihbarat Müsteşarlığı,1,Güvenlik Önlemleri,2,Güver,2,Güver Cephesi,1,Güzellik,2,Gwezli Köyü,1,Haber,21,Haberler,182,Habertürk,3,Habur,1,Hac,6,Hacc,1,Hacı,1,Hack,2,Hadım Cezası,1,HAK-PAR,5,Hakan,1,Hakan Fidan,14,Hakan Şükür,2,Hakaret,4,Hakim,4,Hakkar,1,Hakkari,109,Hakkari Üniversitesi,1,Hakkari Valiliği,4,Hakkımızda,1,Hakurk,1,Halay,3,Halep,101,Halepçe,9,Halepçe Katliamı,6,Haliç Üniversitesi,1,Halid İsa,1,Halifelik,1,Halk,4,Halk TV,1,Halkın Mücahitleri Örgütü,1,Halkların Birleşik Devrim Hareketi,1,Halkların DemokratiK Partisi,1,Halter,2,Hama,1,Hamas,5,Hamdi Ulukaya,1,Hamit Kılınçaslan,1,Handuriye,1,Hanefi Avcı,1,Hani,12,Hapis,5,Hapis Cezası,10,Hapis İstemi,19,hardal gazı,2,Harekat,1,HAREKETA AZADÎ,1,Haringey,1,Harita,3,Harput,1,Hasan Alawi,1,Hasan Alevi,1,Hasan Atilla Uğur,2,Hasan Cemal,5,Hasan Nasrallah,3,Hasan Ruhani,6,Hasan Şerif,2,Haseke,43,Hasip Kaplan,2,Hasta,1,Hastane,8,Haşdi Şabi,46,Haşdi Şabii,3,Haşdi Vatani,3,HAT,1,Hatay,9,Hatay Valisi,1,Hatip Dicle,4,Hava Durumu,1,Hava Harekatı,1,Hava Kuvvetleri,1,Hava Operasyonları,2,Hava Operasyonu,13,hava saldırısı,4,Havaalanı,2,Havalimanı,7,Havice,8,Havin Yıldız,1,Hawar Dergisi,1,Hawica,1,Hawraman,1,Hayat,1,Hayati Yazıcı,1,Haydar Abadi,29,Haydar İbadi,11,Haydar Paşa,1,Haydar Şeşo,4,Hayko Bağdat,1,Hayvanlar,3,Hazır,1,Hazro,8,HBDH,3,HDK,6,HDKİ,1,HDP,621,HDP DBP,1,HDP Eş Genel Başkanı,1,HDP PM,1,HDP Sözcüsü,1,HDP; DBP,1,Hediye,1,Hediye Yusuf,1,helikopter,16,Helly Luv,2,Heloisa Jaira Pantojo,1,Hemid Simailaxa,1,Hemim Anlaşması,1,Hemin Hawrami,3,Hendek,3,HEP,2,Hereketa Azadi,1,Herkese Maaş,1,Heşdi Şabi,2,Heşdi Vatani,1,Hevi Mustafa,1,Hewica,1,Hewice,1,hıristiyan,3,Hikmet Durgun,3,Hilafet,1,Hillary Clinton,34,Hindistan,9,Hint Müziği,1,Hişyar Özsoy,1,Hizbullah,17,Hizbullah lideri Hasan Nasrallah,1,HKH,1,HNKS,1,Holding,1,Hollanda,45,Hollywood,2,Hoşyar Zebari,2,HPG,24,HPŞ,1,hristiyanlar,3,hristyan,3,Hristyan Siyasetçi,1,HSYK,6,Huda-Par,2,Hulusi Akar,14,Humus,3,Hurdacı,1,Hurşit Külter,7,Husein Muhammed,1,Husiler,5,Husnu mahalli,1,Hussein Yazdanpana,1,HÜDA PAR,7,Hüda-Par,10,Hüda-Par Genel Başkanı,1,Hükümet,11,Hür Dava Partisi,1,Hürriyet Gazetesi,14,Hüsamettin Turan,4,Hüseyin Avni Mutlu,3,Hüseyin Çelik,2,Hüseyin Dehkan,1,Hüseyin Gülerce,1,Hüseyin Kocabıyık,1,Hüseyin Taysun,2,Hüsnü Mahalli,5,HYP,1,Hz. Hüseyin,1,Hz. İsa,1,Ibrahim Halil Baran,1,Iğdır,3,Ilham Ahmed,1,Ilıcak Köyü,1,Ilımlılar,2,IMC TV,1,Independent Gazetesi,11,Indiana,1,IRA,1,Irak,415,Irak 3 Parça,1,Irak 3'e Bölünmeli,2,Irak askerleri,1,Irak Başbakanı,4,Irak Bayrağı,1,Irak Birleşmiş Milletler Eski Temsilcisi,1,Irak Büyükelçisi,2,Irak Cumhurbaşkanı,1,Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı,1,Irak Devlet Televizyonu,1,Irak Devrim Muhafızları,1,Irak Enbar,1,Irak Haşdi Vatani Güçleri,1,ırak hükümeti,3,Irak Hükümeti,3,Irak İçişleri Bakanı,1,Irak Manşet,6,Irak Merkezi Hükümet,3,Irak Ordusu,29,ırak parlamentosu,3,Irak Parlamentosu,3,Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu,1,Irak Savunma Bakanlığı,4,Irak Şam İslam Devleti,1,Irak Türkmen Cephesi,6,Irak-Suriye Tezkeresi,1,Irak'ın Parçalanışı,1,ISS,1,Işık,1,Işık Can,1,Işık Hızı,1,Işın Eliçin,1,IŞİD,831,IŞİD Emiri,1,IŞİD Peşmerge,1,IŞİD'in Türkçe Yayımlanan Dergisi,1,ITC,1,İ-KDP,3,İade,1,İbahim caferi,1,İbrahim Ayhan,1,İbrahim Bıro,3,İbrahim Binici,1,İbrahim Biro,1,İbrahim Caferi,1,İbrahim Güçlü,1,İbrahim Gürbüz,3,İbrahim Halil Baran,8,ibrahim kaboğlu,1,İbrahim Kalın,5,İbrahim Kaypakkaya,1,İbrahim Sediyani,1,İbrahim Tatlıses,2,İç Savaş,4,İçişleri Bakanı,2,İçişleri Bakanlığı,24,İdae,1,idam,2,İdam,26,İdam Cezası,16,İddianame,4,İdi,1,İdil,5,İdlib,13,İdlip,1,idris baluken,3,İdris Baluken,17,idris barzani,1,İdris Naim Şahin,1,İfade,1,İfadeye Çağrıldı,3,İftar Yemeği,1,iha,2,İhanet,1,İHD,1,İHH,1,İhlasiye Medresesi,1,İhracat,2,İhraç,9,İhsan Fetahiyan,1,İhtilal,118,İhtlal,1,İhvan,1,İkametgah,1,İkram Delen,1,İktidar,1,İl,1,İl başkanı,1,İl Kongresi,1,İl Statüsü,1,İlaç,2,İlahi,1,İlahiyatçı,2,İlan,1,İlber Ortaylı,1,İlçe,1,İlçe Emniyet Müdürlüğü,3,İlçe Jandarma Komutanlığı,1,İlerleme Raporu,2,İletişim,1,İlham Ahmed,4,İlhan Ehmed,1,İlk Açıklama,1,İlk Kadın,1,İlk Kürt,1,İlk Saldırı,1,İlk Sonuçlar,1,İlk Yeşil Politikacı,1,ilker başbuğ,1,İlker Başbuğ,2,İltica,1,İlya Morgunov,1,İmam,1,İmam Hatip,1,İmam Taççıer,1,İmam Taşçıer,3,İMC TV,2,imf,3,İmralı,20,imralı adası,2,İmralı Heyeti,1,İmrali Adası,2,İnanç,3,İncirlik,3,İncirlik Hava Üssü,5,İncirlik Üssü,10,İnfaz,6,infaz etti,1,İnfaz Videoları,6,İnfo,1,ingiliz,1,İngiliz,2,İngiliz Başbakan,1,İngiliz Diplomasisi,1,İngilizler,2,İngiltere,65,İngiltere Başbakanı,3,İngiltere Başbakanı David Cameron,1,İngiltere Maliye Bakanı,1,İnsan Hakları,4,İnsan Hakları İzleme Örgütü,2,İnsanlık,1,İnşaat,1,İnternet,11,İnternet Siteleri,1,İntihar,11,İntihar Eylemcisi,2,İntihar Eylemcisi Çocuklar,1,İntihar Girişimi,1,intihar saldırısı,1,İntihar Saldırısı,3,İntikam Taburu,1,İrahim Güçlü,1,iran,1,İran,353,İran Askeri,4,İran Basını,1,İran Devrim Muhafızları,9,İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü,2,İran Eski Cumhurbaşkanı,1,İran Havayolları,1,İran islam Cumhuriyeti,1,İran İslam Cumhuriyeti,1,İran islam Cumuriyeti,1,İran İstihbarat Bakanı,1,İran Kürdistan,1,İran Kürdistanı,1,İran Ordusu'ndaki Kürtler,1,İran Pastar Gücü,1,İran Savunma Bakanı,1,İran Sınır Muhafızları Milisleri,1,İran Topçu Birlikleri,1,İran'ın Dostu,1,İranlı Komutan,2,İrlanda,2,İskoçya,10,İslam,11,İslam Birliği,1,İslam İşbirliği Teşkilatı,1,İslam Ordusu,1,İslami Birlik Partisi,4,İslami Hareket,1,İslami Parti,1,İslami Partiler,3,İslami Toplum Partisi,1,İsmail Beşikçi,9,İsmail Beşikçi Vakfı,2,İsmail Büyükçelebi,1,İsmail Kahraman,4,İsmail Özen,1,İsmail Rüştü Zeydan,1,İsmailağa Cemaati,1,İsmet Berkay,1,İsmet Sezgin,1,İsmet Şerif Vanlı,1,İsmetpaşa Mahallesi,1,İspanya,12,israil,7,İsrail,85,İsrail Cumhurbaşkanı,1,İsrail İstihbaratı,1,İsrail Putin,1,İstanbul,140,İstanbul Adli Tıp Kurumu,1,İstanbul Atatürk Havalimanı Saldırısı,14,İstanbul Barosu,1,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,1,İstanbul Emniyet Müdürlüğü,3,İstanbul Milletvekili,1,İstanbul Saldırısı,2,İstanbul Trafiği,1,İstanbul Üniversitesi,1,İstanbul Vezneciler Saldırısı,1,İstatistik,1,istifa,5,İstifa,9,İstifa Kararı,7,İstimar,1,İstismar,2,İsveç,14,isviçre,2,İsviçre,8,İş,1,İşadamı,1,İşbirliği,3,İşçi Bayramı,1,İşçiler,1,İşgal,1,İşkence,8,İşkenceyi Önleme ve İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Komitesi,1,İşsizlik,3,İşveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom,1,italya,1,İtalya,20,İtalya Başbakanı,2,ittifak,1,İyi Komşu Olalım,1,İzleme Komitesi,2,İzmir,21,İzmit,2,Jaish el-Adl,1,Jamie Bright,1,Jan Kubis,1,Jandarma,16,Jandarma Eğitim Alayı,1,Jandarma Karakolu,2,Jandarma Tabur Komutanlığı,1,Japonya,13,Jay Garner,1,Jean-Marc Ayrault,1,Jeff Davis,1,Jens Stoltenberg,2,Jerusalem Post,1,jet,1,Jin Dergisi,1,Jirair Sefilian,1,Jirayr Sefilyan,1,Jiyan Timurtaş,2,Joe Biden,14,John Carter,1,John Dorrian,1,John Kerry,12,John Kirby,16,John R. Bolton,1,JP Morgan,1,Juan Manuel Santos,1,K24,9,Kabil,3,Kabudvand,1,Kaçak,1,Kaçırma,2,KADEP,3,Kadın,19,Kadın Dayanışması,1,Kadın Hakları,2,Kadın Üye,1,Kadın Vekiller,1,Kadınlar,4,Kadınlar Birliği,1,Kadınlara Zorunlu Askerlik,1,Kadri Gürsel,6,Kadri Yıldırım,1,Kağızman,2,Kahire,2,kahramanmaraş,3,Kahta,1,Kahve,1,Kakeyi,5,Kalp,2,Kamera,1,Kameraman,1,Kamışlı,5,Kamışlo,17,Kamp,3,Kamu,2,Kamulaştırma,1,Kamuran Haco,1,Kamuran yüksek,9,Kan Davası,1,Kan Verme,1,Kanaat Önderleri,1,kanada,20,Kanas,1,Kandıra,1,Kandil,11,Kandilli Rasathanesi,2,Kanlı Gece,1,Kanser,2,Kanton,5,kantonlar,1,Kanun Hükmünde Kararname,2,kanun teklifi,1,Kapalı Cezaevi,3,Kapatma,1,Kapatma Kararı,3,Kapitalizm,1,Kar,3,Kar Yağışı,8,Kara Delik,1,Kara Harekatı,2,Kara Operasyonu,1,Karabağ,2,Karadağ,1,Karadeniz,8,Karadeniz İşbirliği Teşkilatı,1,Karadeniz Rus Gölü Oldu,1,Karakoçan,1,Karakol,9,Karakollar,1,Karakuzu,1,Karaman,1,Karar,2,Karar Gazetesi,3,Karargah,1,Kararlılık Fırtınası,1,Kardeş,1,Karikatür,10,Karla Jacinto,1,Karlıova,2,Karlov'a,1,Karnaval,1,Kars,6,kartal,1,Kartliam,1,Kasebetal Rail Köyü,1,Kaset,1,Kasım,3,Kasım Süleymani,4,Katalonya,8,Katar,9,Katılım,2,Kati Piri,3,Katliam,16,katyuşa,3,Kavga,4,Kayınbirader,1,Kayıp Gemiler,1,Kayısı,1,Kaymakam,14,Kaynakam,1,Kayseri,13,Kayyum,53,Kaza,5,Kazakistan,6,Kazimiye,1,KCK,70,KDP,169,KDP-Bakur,3,KDP-Duhok,1,KDP-I,3,KDP-İ,51,KDP-İ Peşmergeleri,6,KDP-S,8,KDP-T,2,KDPİ,2,KDPS,3,KDPT,1,KDSP,1,Kebudwend,1,Kedi Köpek,1,Kelaynaklar,1,Keldani,1,Kemal Batmaz,1,Kemal Burkay,1,Kemal Kerkuki,6,Kemal Kerküki,2,Kemal Kılıçdaroğlu,59,Kemalizm,3,Kentsel Dönüşüm,1,Kenya,2,Kepenk Kapatma,1,Kerbela,3,Kerem,1,Kerime Kumaş,1,Kerkük,99,Kerkük Asayiş Müdürlüğü Basın Sözcüsü,1,Kerkük Asayşi,1,kerkük-yumurtalık boru hattı,1,Keske Cephesi,1,Keskin Nişancı,2,Keşmir,1,Khalesi,1,KHK,27,Kıbrıs,5,Kıbrıs Sorunu,1,Kınama,17,Kırbaç Cezası,1,Kırgızistan,2,Kırıkkale,1,Kırım,5,Kırkağaç,1,Kırşehir,1,Kısırlaştırma,1,Kışla,2,Kıtalararası Orta Siklet Boks Şampiyonu,1,Kız,2,Kızılağaç,1,Kızılay,2,Kızılderililer,2,Kızılhaç,2,Kızıltepe,9,Kiev,1,kilis,16,Kilise,1,Kim Jong-un,1,Kimdir,3,Kimin,1,Kimlik,5,Kimlik Kartı,1,Kimsesizler Mezarlığı,1,Kimyasal,3,Kimyasal Silah,9,Kinoa,1,Kirmanşan,1,Kitabe,1,kitap,6,Kitap Okuma,1,Kitapları,1,Kiziltepe,1,KJA,3,KJK,1,KKTC,1,Klip,1,Klise,2,Klor Gazı,1,KNN,1,KNN TV,1,KOAH,1,Koalisyon,4,Koalisyon Güçleri,29,Koalisyon Uçakları,3,Koban,1,Kobane,21,Kobani,14,Kobra Helikopter,2,Kocaeli,4,Kocaeli Emniyet Müdürlüğü,1,Kocaeli Üniversitesi,1,Kocaköy,4,Kofi,1,Kolber,5,Kolezyum,1,Kolombiya,33,Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri,1,Komala,4,Komala İslami,3,Komala Zahmetkeşan,1,Komandolar,2,komel,7,Kominist,1,Kominist Partisi,1,Komşuluk,1,Komutan,3,Komünistler,1,Konferans,8,Konferans İptali,1,Kongra-Gel,2,Kongre,8,Konser,1,Konsolosluk,13,Konstantiniye Dergisi,1,Konstantiniyye,1,Konunulmazlık,1,Konuşma,2,Konya,6,Kopya,1,Kore,2,Korek,1,Koridor,2,Korku,1,Korucu,11,Koruköy,2,Kosolosluk,1,Kosova,2,Kosret Resul,5,koyunlar Telef Oldu,1,Köln,1,Köprü,2,Körfez Ülkeleri,5,Köy,2,Köy Korucusu,5,Köylüler,1,KPSS Sınavı,3,Kral Abgar,1,Kravat,1,Kredi,1,Kredi kartı,1,Kremlin,3,Kremlin Sözcüsü,1,Kritik,1,Kritik Görüşme,1,Kriz,2,KRT,1,Ksenia Svetlova,1,Kubat Talabani,6,Kudüs,3,Kullanıcı,1,Kulp,5,Kulp Davası,1,Kum Torbaları,1,Kumpas,2,Kupa,1,Kur,2,kuraklık,2,Kuran-ı Kerim,1,Kurban Bayramı,5,Kurdi,1,Kurdistan,29,Kurdistan Bölgesi,2,Kurgu,1,Kurtarıldı,2,Kurtarılmış Bölgeler,1,Kurucu Altı Ülke,1,Kurultay,5,Kusi-Kurd,1,Kuş Gribi,1,Kuşatma,1,Kutlama,5,Kutlu Yürüyüşe Devam,1,Kuveyt,2,Kuzey,2,kuzey irlanda,1,Kuzey İrlanda,1,Kuzey Kore,5,Kuzey Kürdistan,19,Kuzey Suriye,7,Kuzey Suriye Demokratik Federal Sistemi,3,Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu,1,Kuzey Suriye Federasyonu,9,Küba,19,Küçük çekmece,1,Kültü-Sanat,1,Kültür,24,Kültür Sanat,2,Kültür ve Turizm Bakanı,2,Kültür-Sanat,39,Künye,1,Kürdisan,2,Kürdista,1,Kürdistan,793,Kürdistan Bölgesi,6,kürdistan anti-terör timi,1,Kürdistan Batı Kürdistan,1,Kürdistan Bayrağı,33,kürdistan bölgesel yönetimi,4,Kürdistan Bölgesi,230,Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı,1,Kürdistan Bölgesi Başkanlığı,1,Kürdistan Bölgesi Güvenlik Ajansı,2,Kürdistan Bölgesi Hükümeti,3,Kürdistan Bölgesi Parlamenteri,1,Kürdistan Bölgesi Yönetimi,4,kürdistan demokrat partisi,6,Kürdistan Demokrat Sosyalist Partisi,1,Kürdistan Devleti,7,Kürdistan Gelecek Partisi,1,Kürdistan Hükümeti,1,Kürdistan İslam Alimleri Birliği,4,Kürdistan İslami Birlik Partisi,1,Kürdistan İşçi Partisi,1,Kürdistan İttifakı,1,Kürdistan Marşı,1,Kürdistan Milli Futbol Takımı,1,Kürdistan Ordusu,1,Kürdistan Özgürlük Partisi,2,Kürdistan Parlamentosu,4,Kürdistan Petrolü,3,Kürdistan Sosyalist Partisi,4,Kürdistan Tarihi,8,Kürdistan Toprakları,2,Kürdistan Yazarlar Birliği,2,kürdistan yönetimi,7,Kürdistan Yurtseverler Birliği,10,Kürdistani Partiler,8,Kürdistanlı Hristyanlar,6,Kürdstan,1,Küridstan,7,Küridstan Bölgesi,1,kürt,50,Kürt Aşiretler,2,Kürt Aydın İnsiyatifi,1,Kürt Bayrağı,4,Kürt Birliği,3,Kürt Birliği Cephesi,2,Kürt Birliği Partisi,1,Kürt Boksör,1,Kürt Bölgesi,1,Kürt Cellat,1,Kürt Çocuklar,1,Kürt Dağı,3,Kürt Devlet,3,Kürt Devleti,25,Kürt Dili Tarihi,1,Kürt Dostu,2,Kürt Edebiyatı,1,Kürt Emir,2,Kürt Güçleri,6,kürt halkı,5,Kürt Hareketi,2,Kürt illeri,1,Kürt İlleri,10,Kürt İşçiler,2,Kürt Kadın,1,Kürt Kantonları,5,Kürt Karşıtlığı,1,Kürt Kızı,1,Kürt Konferansı,4,Kürt Köyü,1,kürt kültürü,1,Kürt Maliye Bakanı,1,Kürt Medyası,3,kürt meselesi,17,Kürt Milleti,1,Kürt Milli Bilinci,1,Kürt Milli Birliği,6,Kürt Milli Hareketi,1,Kürt Müziği,1,Kürt Özerkliği,1,Kürt Partiler,2,Kürt Partileri,8,Kürt Politikacı,1,Kürt Politikası,1,Kürt savaşçılar,1,kürt siyasetçiler,3,Kürt Siyaseti,2,Kürt Siyasi Hareketi,1,Kürt Sorunu,17,Kürt Şirketi,1,Kürt Ulusal Konferansı,1,Kürt vekil,2,Kürt Yarbay,1,Kürt Yönetmen,1,KürtCell,1,Kürtçe,40,Kürtçe Film,1,Kürtçe İlahi,1,Kürtçe Kütüphane,1,Kürtçe Resmi Dil Olmalı,1,Kürtdistan,1,Kürtler,344,Kütahya,1,Kütüphane Açılışı,1,kyb,31,KYP,1,La Liga,2,La Nina,1,Lafarge,1,Lahey,1,Lahor Şeyh Cengi,1,Laiklik,4,Lakiye,1,Laleş,1,Latif Erdoğan,1,Lazkiye,3,Lek,1,Letonya,1,levent gültekin,3,Levent Küçük,1,Levent Türkkan,2,Leyla Birlik,4,Leyla Qasim,1,Leyla Söylemez,2,Leyla Zana,8,Lezgin Botan,3,libya,8,Lice,44,Liderler Zirvesi,1,Linç,1,Linç Girişi,1,Linç Girişimi,1,Lionel Messi,4,Litvanya,1,Liva Sultan Murat Hareketi,1,Locaköy,1,londra,10,Londra Belediye Başkanı Sadık Han,1,Loristan,1,Lozan,6,Lübnan,13,Lübnan Modeli,1,Lüksemburg,1,Lüksemburg Barış Ödülü,1,Lütfi Elvan,1,M. Burhan Hedbi,4,Maaş,3,Macaristan,2,Macaristan Savunma Bakanı,1,Macbook,1,Macbook Pro,1,Maç Sonucu,2,Maddi Destek,2,Maden,17,Madenci,1,Madımak,1,Maganda,1,Mağdur,1,Mahabad,3,Mahkeme,25,Mahkum,2,Mahmud Ahmedinejad,1,Mahmud Alevi,2,Mahmur,5,Mahmur Cephesi,3,Mahmur Kampı,1,Mahmut Bozarslan,2,Mahsun Kırmızıgül,2,Makale,47,Makheme,1,Makyaj,1,Malaga,1,Malatya,4,Malezya,2,Mali Destek,1,Mali Kriz,1,Mali Yardım Kararı,1,Maliye Bakanı,3,Maltepe,1,MAM,1,Maneşet,1,Manfred Weber,1,Manisa,6,MANPADS,3,Manşet,2100,Manşet07,3,Manşeti,1,Marco Antonio Rubio,1,Mardin,104,Mardin Kalesi,2,Mare,4,Mare Hattı,1,Maria Zaharova,3,Mariya Zaharova,4,Mark Toner,16,Mark Zuckerberg,1,Market,1,Marksizm Günleri,1,Marmara Denizi,2,Marmaris,7,Mars,1,Marsa Yolculuk,1,Martin Schulz,5,Maşet,3,Matteo Renzi,2,Maxime Azadi,1,Mayın,2,Mayın Temizleme,1,Mazgirt,1,Mazıdağı,3,McDonald's,2,MÇP,1,MDP,1,MEB,6,Mebic,2,Meclis,35,Meclis Genel Kurulu,1,Meclis Gündemi,2,Meclis Komisyon,1,Meclis Oyalaması,1,Meclis Oylaması,5,Meclisteki 4 Parti,1,Medrese,1,Medvedev,2,Medya,7,Mehmet Ağar,4,Mehmet Ali Şahin,3,Mehmet Aytaç,1,Mehmet Birlik,1,Mehmet Emin Pencewini,1,Mehmet Görmez,2,Mehmet Konuk,1,Mehmet Maçoğlu,1,mehmet metiner,2,Mehmet Mezher Gülen,1,Mehmet öcalan,1,Mehmet Özhaseki,3,Mehmet Şimşek,10,Mehmet Yavuz,1,Meksika,6,Mektup,5,Mela Eli,1,Mela Mustafa Barzani,1,Mele Bahtiyar,3,Melih Gökçe,2,Melih Gökçek,8,Memnuniyet,1,Memur,8,Memurluk,2,Menbic,177,Menbic Askeri Meclisi,47,Menbic Hattı,2,Menbic Operasyonu,15,Menbic-Halep Yolu,1,Menbiç,2,Mensur Barzani,2,Mensur el Selam,1,meral akşener,12,meral danış beştaş,5,MERİ,1,Merkez,1,Merkez Bankası,3,Merkez Komutanlık,1,Merkez Yürütme Kurulu,1,Merkezi Hükümet,2,Merkeziyetçi Sistem,1,Mersin,6,Mesaj,11,Mesrur Barzani,32,Mesud Barzan,6,Mesud Barzani,185,Mesut Barzani,55,Mete Yarar,1,Meteor,1,Meteoroloji,1,Meteoroloji Genel Müdürlüğü,1,Metin Feyzioğlu,1,Metropoller,1,Mevlit Kandili,1,mevlüt çavuşoğlu,26,Mevlüt Tezel,1,Meydan,1,Mezar,1,Mezhepsel Çatışma,2,MGK,4,MHP,164,MHP Kongreye Gidiyor,2,MI6,1,Mısır,29,Mısır Dışişleri Bakanlığı,1,Mısır Enformasyon Servisi Başkanı,1,Michael Phelps,1,Microsoft,2,Midyat,7,Mihail Bogdanov,2,Mihemed Heci Mahmud,1,Mihemed Mamle,1,Mike Pece,1,Mike Peke,1,milis,1,Milisler,2,Militanlar,1,Milletvekili,13,Milletvekili Sayısı,2,Milletvekilleri,4,Milli Eğitim Bakanlığı,8,Milli Gazete,1,Milli Görüş,1,Milli savunma Bakanı,5,Milliyet Gazetesi,3,Milliyetçi,2,Milliyetçilik,1,Minbic,11,Minbic Askeri Meclisi,1,Mini Anayasa Paketi,2,Minih,1,Mir,1,Mir Tahsin Beg,1,mit,5,MİT,51,MİT Müsteşarı,4,mithat sancar,5,Miting,16,mkyk,5,mlkp,2,Mnaşet,1,Moda,1,Moldova,2,Molla Aktar Mansur,1,Molla Heybetullah Akunzade,1,Moskova,13,MOSSAD,4,Motor,1,Motorin,1,Mozaik,1,Muammer Kaddafi,2,Mudanya,1,Muğla,2,Muhalefet,7,Muhalif,1,Muhalif Gruplar,4,Muhalifler,9,Muhammed Ali,9,Muhammed Hacı Mahmut,3,Muhammed Mele,1,Muhammed Mursi,3,Muhammed Musa,1,Muhammed Sıdık,1,Muhammed Sıdık Kebudwend,1,Muhammed Yusuf Barzani,1,Muhammet Emin Sadun,1,Muhsin Sadun,1,Muhtar,4,Muhterem Aras,1,Muhyeddin Afifi,1,Mukteda el Sadr,8,Mukteda Sadr,1,muna kahveci,1,Munzur,1,Munzur Çem,1,Murad Mıhçı,1,Muradiye,1,Murat Karayılan,18,Murtaza,1,Mustafa Ataş,1,Mustafa Barzani,4,Mustafa Berkay Akbaş,1,Mustafa Destici,2,Mustafa Emin Bedreddin,1,Mustafa Hicri,3,Mustafa Karasu,1,Mustafa Kemal Atatürk,1,Mustafa Özçelik,1,Mustafa Şentop,1,Mustafa Yenigün,1,Musud Barzani,1,Musul,256,Musul Kardeşlik ve Birlikte Yaşam Meclisi,2,Musul Operasyonu,66,Muş,17,Muş Bulanık,1,Muş Valiliği,1,Mutabakat,1,Muzik,2,Mücahit Bilici,2,Müdahale,1,Müdürlüğü,1,Müebbet Hapis,7,Mühür,1,Mülteci,18,Mülteci Kampı,4,Mülteci Krizi,6,Mülteciler,7,Mümtaz'er Türköne,1,Münih,12,Müslüm Doğan,1,Müslüman,3,Müslüman Belediye Başkanı,1,Müslüman Kadın,1,müslüman Kardeşler,2,Müslümanlar,3,Müsteşar Yardımcısı,1,Müttefik,1,Müzakere,6,Müzakere Süreci,4,Müze,1,Müzik,4,myk,3,Nabi Avcı,1,Naci çetin,1,Nadiya Murat,2,Nadya Murad,2,Namaz,2,Namaz Vakitleri,1,NASA,3,NASAN,1,Nasır,1,Nasır Karayazı,1,NATO,45,NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon,1,NATO Genel Sekreteri,1,Nazımiye,1,Nazlı Ilıcak,2,Necmeddin Kerim,11,Necmettin Erbakan,2,Neçirvan Barzani,41,Nefes,1,Neler Oluyor,1,Nelson Mandela,1,Nemrudiye köyünü,1,Nevruz,1,New York,6,New York Büyükelçiliği,1,New York Times,7,Newroz,28,Newşirvan Mustafa,6,Newşîrwan Mistefa,1,Newyork,1,Newyork Times,1,Nice,3,Nice Katliamı,5,Nicolas Sarkozy,3,Nihat Zeybekci,1,Nijer,1,Nijerya,7,Nimetullah Atal,3,Nimetullah Erdoğmuş,4,Nimune Hastanesi,1,Ninova,8,Ninova Bölgesi,1,Ninova İl Meclis Başkanı,1,Ninowa,10,Niran Ünsal,1,Nobel Barış Ödülü,4,Nobel Edebiyat Ödülü,1,Noel,9,Norveç,6,Norveç Mülteci Konseyi,1,Noşirvan Mustafa,1,Nöbetçi Genel Yayın Yönetimi,1,Nöbetçi Yayın Yönetmeni,1,NTV,2,Numan Ataker,1,numan kurtulmuş,30,Nur Cemaati,1,Nuray Mert,9,Nurettin Canikli,4,Nuri Maliki,24,Nursel Aydoğan,3,Nursel Taş,1,Nursultan Nazarbayev,1,Nusaybin,36,Nusra Cephesi,1,Nüfus,7,Nüfus Sayımı,2,Nükleer,1,Nükleer Başlık,1,Nükleer Enerji,2,Nükleer Silah,3,Obama,8,Obama Yönetimi,1,Obama-Davutoğlu Görüşmesi,1,Obüsler,1,OECD,1,OHAK-DER,1,OHAL,66,Oklohama,1,Okmeydanı,2,Okul,5,Olağan Üstü Hal,1,Olağanüstü Büyük Kongre,1,Olağanüstü Kongre,1,olağanüstü kurultay,2,Oleg Peşkov,1,Olimpiyat,4,Omer Osê,1,OPEC,3,Operasyon,98,operasyonlar,4,Operasyonu,2,Operayon,2,Optimar,1,Oral Çalışlar,1,Ordu,18,Organ Hırsızlığı,1,Orgeneral Akın Öztürk,3,Orgenral,1,Orhan Miroğlu,3,Orlando,2,Orlando Katliamı,1,Orman,1,Orta Asya,2,Ortadoğu,180,Ortadoğu Barışı,1,Ortak Hava Harekatı,2,Ortak Heyet,1,Ortak Operasyon,1,Ortak Ordu,1,Ortak Projeler,1,Ortak Savunma Metni,1,oruç,1,Oscar Wilde,1,Oslo Görüşmeleri,3,Osman Baliç,1,Osman Baydemir,15,Osman Öcalan,6,Osmaniye,2,Osmanlı,2,Osmanlı İmparatorluğu,2,Osmanlı Torunu,1,Otobüs,1,Otomobil,3,Oturma İzni,1,Ovacık,5,Oy,1,Oya Baydar,1,Oylama,1,Öcalan,3,ÖDP,1,Ödül,5,Öğrenci,7,Öğretim,1,Öğretmen,10,öğretmenler,5,Öğretmenlerin Protestosu,4,Öksürük,1,Öldü,3,Öldürücü Bir Darbeydi,1,Öldürülen Rus Pilot,2,Ölü,26,Ölü Sayısı,1,Ölüm,4,Ölüm Orucu,2,Ömer Güney,1,Ömer Metin,1,Ömer Şişani,1,Ömerli,3,Öpüşmek,1,Örgüt Lideri,1,Örgüt Üyeliği,1,ÖSO,155,Ötenazi,1,Öz Yönetim,1,Özalp,2,Özel,1,Özel Güvenlik Bölgeleri,2,Özel Güvenlik Bölgesi,9,Özel Harekat Daire Başkanlığı,1,Özel Harekat Polisi,6,Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral,1,Özelleştirme,1,Özerk Bölge,1,Özerk Kürt Bölgesi,1,Özerklik,8,Özgecan Aslan,1,Özgür Gün TV,1,Özgür Gündem,9,özgürlük,1,Özgütlük,1,Özür Çağrısı,1,Özür Dileme,8,Özür Mektubu,1,Özyönetim,2,PAK,21,Pakistan,12,Pakistanlı,1,PAKURD,14,Palmira,8,Papa,4,Papa Francis,2,Para,2,Paradigm Research Group,1,Paralel,1,Paralel Yapı,1,Paris,9,Paris Cinayeti,2,Park,1,Parkinson,1,parlamento,9,Parlamento Başkanı,1,Parlamento Başkanlığı,2,Parlemento,1,Parmak Hareketi,1,Parti,2,Partiler Birleşiyor,1,Partili Cumhurbaşkanı,2,Partili Cumhurbaşkanlığı,9,Pasaport,2,Pasdar,4,Pastar,1,Patlama,129,Patlama Mardin,1,Patlana,1,Pay Jandarma Karakolu,1,Pazartesi,1,PDK,33,PDK-BAKUR,25,PDK-i,10,PDK-İ,4,PDK-S,3,PDKS,1,Peçar Harekatı,1,Pelikan Dosyası,3,Pemerge,2,Pentagon,22,Personel,2,Personel Alımı,1,Peru,3,Pervari,2,Pervin Buldan,12,Pesmerge,1,Pestisit,1,Peşhabur,1,Peşmerge,340,Pêşmerge,1,Peşmerge Bakanlığı,8,Peşmerge Belgeseli,1,peşmerge güçleri,23,Peşmerge Güçleri Batı Kerkük Cephesi Komutanı,1,Peşmerge Güçleri Komutanı,1,Peşmerge Komutanı,2,Peşmerge Ordusu,2,Peşmerge Tugayı,1,Peşmergeler,2,Peter Cook,10,Petrol,25,Petrol Tesisi,2,Peywendi,1,Piknik,1,Pil,1,Pilot,5,Piranşar,1,Pirtukakurdi,1,Pişmanlık Yasası,1,Piyasa,4,Piyasalar,2,PJAK,3,PK,1,PKK,508,PKK Bayrağı,2,PKK.Asker,1,PKK'ye Yönelik Operasyonlar,1,Plan,1,Polat Can,1,Polemik,1,Polis,102,Polis Baskını,6,Polis Cenazesi,1,Polis Cinayeti,1,polis noktası,1,Polise Yönelik Silahlı Saldırı,3,Polisle Çatışma,1,Polisler,4,Polit Büro Üyesi,1,Politika,9,Polonya,1,Polonya Askeri,1,Portekiz,1,Poster,1,Pozantı,1,Prag,1,PRG Direktörü,1,Prof. Dr. Akın Yıldız,1,Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,1,Protesto,10,Protokol Anlaşması,2,Prşmerge,1,Psikolojik Harp,1,PSK,14,Puhu Kuşu,1,Pusuya Düşürüldü,1,Putin,8,PYD,233,Qamişlo,15,Qamişo,1,Qazi Muhammed,2,QSD,6,Qubad Talabani,1,Rabia,1,Radikalleşme,1,Radyo Yayını,2,Radyoloji,1,Rahip,1,Rakka,191,Rakka Operasyonu,18,Rakka-Menbic Yolu,1,Rama Yade,1,Ramadi,2,Ramazan,2,Ramazan Ayı,3,Ramazan Kadirov,1,Ramazan Öğüt,1,Ranya,1,Rapor,5,Real Madrid,4,Recep Akdağ,2,Recep Tayyip Erdoğan,252,Reece Harding,1,referandum,197,Referandum Çağrısı,2,Refik Hariri,1,Reform,1,Reform ve Yeniden Yapılandırma Süreci,1,Reformcular,1,Rehine Krizi,3,Reina,5,Rejim,12,Rejim Askeri,2,rejim güçleri,16,Rekor,2,Rektör,3,Remzi Kartal,1,REPKA,1,Resim,1,Resmi Arabuluculuk,1,Resmi Davet,2,Resmi Dil,2,Resmi Gazete,8,reuters,9,Revanduz,1,Rewanduz,2,Rex Tillerson,9,reza zarrab,4,Rıza Altun,3,Rifat Hisarcıklıoğlu,1,Rimelan,1,Rindamin,1,Rio de Janeiro,1,Riyad,2,Rize,1,Robert Fisk,1,Robert Ford,1,Roboski,11,Roboski Katliamı,6,Rodi Ve Perwin,1,Roj,1,Roja Peşmergeleri,1,Rojava,415,Rojava Asayiş,2,Rojava Asayişi,1,Rojava Federasyonu,1,Rojava Kantonları,4,Rojava Kürdistan,20,Rojava Kürdistanı,3,Rojava Peşmergeleri,13,Rojava Peşmergesi,4,Rojava Temsilciliği,1,Rojavalı Peşmergeler,4,Rojda Felat,1,Rojhilat,10,roketatar,2,Roketatar Mermileri,1,Roketatar Mermisi,1,Roketatarlı Saldırı,5,roketli saldırı,2,Romanya,2,Roportaj,2,Röportaj,22,RTÜK,4,Rudaw,13,Rûdaw Araştırma Merkezi,1,Rudaw Medya Grubu,3,Rudaw TV,2,Rum Lider,1,Rus,1,Rus büyükelçi,3,Rus İstihbaratı,2,Rus Pilotlar,1,Rus Profesör Vilademir Vasiyef,1,Rus Uçağı,5,Russia Today,1,Rusya,510,Rusya Devlet Başkanı Putin,2,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,5,Rusya Dışişleri Bakanı,2,Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,3,Rusya Federal Uzay,1,Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı,1,Rusya Hava Kuvvetleri,1,Rüşvet,1,Rütbe Yükseltme,1,Ryan Crocker,1,S-KDP,1,S&P,2,SA-7 Füzeleri,1,Saadet Partisi,4,Saat,2,Sabah Gazetesi,3,Sabiha Gökçen,1,Sabri Ok,1,Saçmalık,1,Saddam,2,Saddam Hüseyin,10,Saddam Rejimi,1,Sadık Khan,1,Sadırı,1,Sadiq Khan,1,Sadr,2,sadr hareketi,2,Sadullah Ergin,2,Sağcı,2,Sağlık,14,Sağlık Bakanı,1,sağlık bakanlığı,2,Sağlık Merkezi,1,Sahibi,1,Sahil Güvenlik Komutanlığı,1,Sait Çürükkaya,11,Sait Elçi,2,Sait Heriri,1,Sait Nursi,1,Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı,1,Sakine Cansız,2,Salah Beytullah Akreyi,1,Saldırı,168,Saldırı Girişimi,1,Salih Muslim,4,Salih Müslim,47,Salih Müslüm,1,Salih Süleymani,1,Salim Ensarioğlu,1,Samandağ,1,samarra,1,Sami Yusuf,1,Samsun,2,Sana Ne Oluyor,1,Sanat,10,Sanatçı,2,Sancaktepe,1,Sansür,1,Sara Aktaş,1,Saray,1,Saray Belediye,1,Sardahst,1,Sarıkamış Köyü,1,Sarıkamış Mahallesi,1,Saro Qadir,1,Sason,2,Satranç,2,Satürn,1,Savaş,21,Savaş Suçu,2,Savaş uçağı,4,Savaş Uçakları,19,Savaşçı,2,Savcı,6,Savcılar,1,Savcılık,2,Save The Children,1,Savunma Bakanı,6,Savunma Bakanlığı,6,Savunma Bakanlığı Özel Temsilcisi,1,Savur,1,Sayıştay,1,Sayiş,1,SDG,15,Sebahat Tuncel,4,Seçim,19,Seçim Anketi,3,Seçim Barajı,2,Seçim Kampanyası,1,Seçim Sonuçları,2,Seçimler,13,Seçki,59,Seçmeli Ders,1,Sedat Şenoğlu,1,Seferberlik,6,Sefin Dizeyi,1,Segei Lavrov,1,Segvan Yaman,1,Sel,1,Selahaddin Bahaddin,1,Selahaddin Eyyubi Eğitim Kurumları,1,Selahatin Demirtaş,11,Selahattin Demirtaş,169,Selçuk Bayraktar,1,Selfie,1,Selin Sayek Böke,2,Selma Irmak,1,Semalka,3,Senegal,4,Senegalli,1,SEO,1,Serbest Bırakıldı,4,Serbest Piyasa,1,Serdar Karatay,1,Serdeşt,2,Sergey lavrov,27,Serj Sarkisyan,1,Serkan Kanireş,1,Sersal,1,Sertac Bucak,1,Sertaç Bucak,9,Servet Abişka,1,Servis,1,SES,1,Ses bombası,1,Ses Kaydı,1,Sevinç,1,Seviye,1,Sevkiyat,1,seyh maksud mahallesi,2,Seyit Rıza,2,Seyr-i Mesel,1,Seyranbende Sınır Kapısı,1,Sezgin Tanrıkulu,4,Sezin Öney,1,Sherri Kraham Talabani,1,Shiraz Star,1,Sıcak,1,Sığınmacı,6,sığınmacılar,3,Sıkı Yönetim Komutanı,1,Sıkıyönetim,3,Sınav,4,Sınav Soruları,2,Sınavlar,1,Sınır,4,Sınır Tanımayan Doktorlar,1,Sınır Ticareti,3,Sınırdışı,1,Sınırlar,4,Sınırsız,1,SIPRI,1,Sırac Oğuz,1,Sıraç Oğuz,2,Sırbistan,1,Sırrı Sakık,5,Sırrı Süreyya Önder,28,Sibel Yiğitalp,1,Siber,1,Sigara,2,Sihizim,1,Siir,1,Siirt,37,Sikorsky,1,Silah,17,Silah Ambargosu,4,Silah Desteği,4,Silah Eğitimi,1,Silah Kaçakçılığı,1,Silah Ticareti,6,silahlı saldırı,41,Silahsız,1,Silahsız Bölgeler,1,Silivri Cezaevi,8,Silop,2,Silopi,11,Silvan,12,Simel Boseli,2,Simon Tisdall,1,Sinan Oğan,4,Sincan,1,Sincar,29,Sinema,5,Singapur,2,Sinni,1,Sinop,1,Sinun,1,Sipan Sino,1,Sipano,1,Sirte,1,Sirte Limanı,1,Sirwan Barzani,2,Sise Bingöl,1,Sivas,1,Sivas Katliamı,1,Sivasspor,1,Siverek,1,Sivil,11,Sivil Savunma Birlikleri,1,Sivil Toplum Örgütü,1,Siviller,10,Siyahi,2,Siyahiler,3,Siyamend Rahman,1,Siyasal Sistem,1,Siyaset,5,Siyasetçi,1,Siyasi Tutuklamalar,3,Siyasi Tutuklu,2,Siyasi Tutuklular,2,Siyonistler,1,Siyonizm,1,Sky News,1,Slovenya,1,SMDK,2,Soçi,1,Soğuk,3,Soğuk Savaş,3,Sokağa Çıkma Çağrısı,1,Sokağa Çıkma Yasağı,96,Sokağa Çokma Yasağı,2,Sol,3,Solculuk,1,Solomon Adaları,1,Soma,1,Somali,5,Son Bakan,1,Son Dakika Haberleri,10,Son Durum,2,Son Kullanma Tarihi,1,Sonbahar,1,Sondakika,1,Sonuç Bildirgesi,2,Soran,1,Soruşturma,3,Sosyal Demokrat Parti,1,Sosyal Medya,21,Sosyalist,1,Sosyalist Enternasyonal,4,Sosyalizim,1,Sosyalizm,2,Sotoro,1,Sovyet Kürtleri,1,Sovyetler Birliği,1,Soygun,1,Soykırım,17,Sörf,1,SÖYLEŞİ,1,Sözcü Gazetesi,5,Sözleşme,1,SPD,1,Spor,62,St. Petersburg,1,Staffan De Mistura,8,Standard Poor's,1,Star Gazetesi,2,Stefan Löfven,1,Stephen Bassett,1,Stephen Hawking,4,Stinger füzesi,2,STK,3,Stockholm,1,Stratejik Plan,1,STRATFOR,2,Su,2,Suç Duyurusu,2,Sudan,3,Suikast,35,SUK,6,Sukur el-Rakka,1,Sultan Şeyhmus,1,Sunni Araplar,2,Sur,25,Suriye,871,Suriye Arap Cumhuriyeti,1,Suriye Barış Görüşmeleri,1,Suriye Cumhuriyeti,1,Suriye Demokratik Güçleri,7,Suriye Devlet Televizyonu,1,suriye görüşmeleri,1,Suriye Halkı,1,Suriye İnsan Hakları Gözlemevi,11,Suriye Kürt Demokrat Partisi Yöneticisi,1,Suriye Kürt Sol Partisi (PÇK-S),1,Suriye Kürt Ulusal Konseyi,1,Suriye Muhalefeti,11,Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu,1,suriye ordusu,59,Suriye Politikası,1,suriye rejimi,22,Suriye'de Kürt Devleti,1,Suriye'nin Bütünlüğü,1,Suriyeli Kürtler,30,Suriyeli Muhalifler,5,Suriyeli Mülteciler,3,Suriyeli silahlı gruplar,1,Suriyeliler,10,Suriyelilere Vatandaşlık,4,Suruç,3,Suruç İçin Adalet Platformu,1,Suruç Katliamı,3,Susurluk,1,Susuzluk,1,Suudi Arabistan,55,Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı,1,Süleyman Soylu,19,Süleyman Şeyhnebi,3,süleymaniye,26,Sümer,1,Sümeyye Erdoğan,1,Sünni,26,Sünni Araplar,4,Sünni Federal Bölge,1,Sünniler,2,Sünnilik,1,Süper Ay,2,Süper Koku Alıcı Fareler,1,Süper Perşembe,1,Sürgün Parlamentosu,1,Süryani,6,Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği,1,Süryaniler,4,Sykes - Picot Antlaşması,2,Sykes Picot,2,Sykes-P,1,Sykes-Picot Anlaşması,5,SYRIZA,2,Şabak,4,Şaban Dişli,2,Şabek,1,Şabek Kürtleri,5,Şahe,1,Şahin Alpay,1,Şahsiyetler,1,Şam,17,Şam Büyükelçisi,1,Şam Yönetimi,14,Şamar,1,Şamil Tayyar,3,Şampiyon,2,Şanghay İşbirliği Örgütü,1,Şanlıurfa,18,Şark el Evsad Gazetesi,1,Şarkı,2,Şaxê,1,Şaxewan Abdullah,1,Şebnem Korur Fincancı,2,Şeddade,1,Şeffaflık,2,Şeh Said,1,Şehba,1,Şehir,1,Şehit,12,Şehit Komutan Faysal Ebu Leyla Operasyonu,2,Şehmus Özer,3,Şehram Emiri,1,Şemdinli,35,Şems el-Şimal,1,Şener Şen,1,Şengal,128,Şengal Ateşkes,1,Şengal Kaymakamı,1,Şengay İşbirliği Örgütü,1,Şerafettin Elçi,1,Şerefhan Bitlisi,1,Şerif İsmail,1,Şervan Derviş,3,Şevket Berbihari,1,Şevki Yılmaz,1,Şexmaqsud,3,Şexnebi,1,Şeyh Cafer Mustafa,1,Şeyh Hasun,1,Şeyh Mahmut Yeşil,1,Şeyh Maksut,1,Şeyh Said,2,Şeyh Sait,1,Şeyhmaksut,3,şeyma,1,Şırnak,89,Şırnak Bombalanıyor,1,Şırnak Valiliği,3,Şiddet,3,Şiddetsizlik,1,Şifa Gerdi,1,Şii,46,Şii Araplar,2,Şii Haşdi Şabi,12,Şii Haşdi Şabi Milisleri,16,Şii Heşdi Şabi Milisleri,5,Şii IŞİD,1,Şii Koalisyonu,1,Şii Milisler,5,Şii Türkmenler,1,Şiiler,9,Şiilik,1,Şiir,2,Şimon Peres,2,Şiraz Star,1,Şirvan,14,Şişili Etfal Hastenesi,1,Şişli,1,Şivan Perwer,1,Şoför,1,Şok,1,Şoreşgerên Menbic Taburu,1,T-KDP,1,Taarruz,1,Tabela,3,Tabka,1,Tabka Askeri Hava Üssü,1,Tablo,2,Tabur,1,Taciz,2,Taekwondo,2,Tahir Elçi,9,Tahliye,19,Tahliyeler,1,tahran,3,Tahsin Bey,1,TAK,21,Taksi,1,Talabani,3,Talafer,1,Talat Paşa,1,Taliban,8,Talimat,1,Tampon Bölge,5,Tank,3,Tanker,1,Tapınak,1,Tarık Haşimi,2,Tarım,6,Tarih,42,Tarihi İmza,2,Tarihte Bugün,11,Tartışma,1,Tartışmalı Bölgeler,1,Tasarı,1,Tatil,3,Tatvan,4,Tavaf,1,Tavuk Eti Yasağı,1,Tayland,1,Taziye,2,Tazminat,4,TBMM,99,TBMM Başkanı İsmail Kahraman,1,TC,1,tecavüz,4,Ted Cruz,2,TEDAŞ,1,Tedavi,2,Tehdit,13,Tek Çocuk Uygulaması,1,Tek Parti,1,Teke Tek,1,Tekili,1,Teknisyen,1,Teknoloji,9,Teksas Eyaleti Senatörü,1,Tekvando,2,Tel Abyad,8,Tel Hamis Tugayları,3,Tel Örgü,1,Telafer,15,Telal Silo,2,Telefon,2,Telefon Görüşmesi,6,Televizyon,1,Telisquf,1,Temmuz,1,Temsilcilik,7,Tepki,3,Terahertz Görüntüleme,1,Terör,5,Terör Listesi,2,Terör Örgütleri Listesi,4,Terör Saldırıları,2,Terörizm 2015 Ülkeler Raporu,1,Terror Attack,1,Teslim,1,Teşekkür,1,TEV-DEM,7,TEVDA,1,TEVDEM,4,Texas,2,The Guardian,6,The Hill,1,The Nation Gazetesi,1,The Newyork Times,2,The Times Gazetesi,8,The Washington Post,7,Theresa May,3,Tıl Skof,1,Tıp öğrencisi,1,Tır,2,Ticaret,2,Til Koçer,1,Til Temur,1,TİP,1,Tiyatro,3,TL,2,To Ciyawazi,1,TOBB,1,Tokaçlı Köyü,1,TOKİ,4,Tokyo,1,Tokyo Büyükelçiliği,1,Tolga Tanış,3,Tom ve Jerry,1,Tony Blair,1,Top,1,Top Mermi,1,Topal Faruk,1,Toplantı,8,Toplu Mezar,4,Toplumsal Doku,1,Torba Yasa,2,Towers,1,Trabzon,5,trabzonspor,1,Trafik,1,Trafik Kazası,6,Trakya,1,Tren,3,Tren Kazası,1,TRT,7,Trump,4,Trump Towers,1,TSK,225,tsunami,2,Tuba Çiçek,6,Tugay Komutanlığı,1,tuğba hezer,4,Tuğgeneral,4,TUİK,1,Tukcell,1,Tunceli,12,Tunceli Valiliği,1,Tuncer Bakırhan,4,Tunç Mahallesi,1,tunus,2,Turgut Özal,1,Turgut Özal Üniversitesi,1,Turgutlu,1,Turist,1,Turizm,3,Turkiye,2,TURKSAT,2,Tuşba,1,Tutankamon,1,Tutuklama,11,Tutuklamalar,56,Tutuklanma,4,Tutuklu,4,Tuzhurmatu,5,Tüfek,1,TÜİK,2,Tükiye,1,Tümgeneral Kasım Süleymani,1,TÜMÜ,6,Tünel,2,Türbe,1,Türk,10,türk askeri,12,Türk Bayrağı,1,Türk Devleti,3,Türk Hava Yolları,1,Türk Konsolosluğu,1,Türk Lirası,2,Türk Milliyetçileri,1,Türk Ordusu,6,Türk Patent Enstitüsü,1,Türk silahı,1,Türk Silahlı Kuvvetleri,2,Türk Solu,2,Türk Subaylar,2,Türk Şirketleri,1,Türk tankı,1,Türkan Elçi,1,Türkçe,6,Türkçe Olimpiyatları,1,Türkiye,1121,TÜRKİYE,212,Türkiye Büyük Millet Meclisi,1,Türkiye Halkı,1,Türkiye Hepimizin,1,türkiye hükümeti,1,Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi,1,Türkiye Manşet,1,Türkiye Radyosu Televizyonu,1,Türkiye Sınırı,2,Türkiye Vatandaşı,1,Türkiye Vatandaşlığı,1,Türkiye'nin Kredi Notu,2,Türkiyeli,1,Türkiyelileşme,1,Türkler,10,Türkmen,6,Türkmen Cephesi,1,Türkmen Halk Partisi,1,Türkmen Kalkınma Partisi,1,Türkmen Reform ve İlerleme Partisi,1,Türkmen Reform ve İlerleme Partisi Başkan Yardımcısı,1,Türkmenler,18,TÜSİAD,1,TV,5,TV Programı,1,TV Spikeri,2,Twitter,21,Twitter Fenomeni,1,Uçak,28,Uçak Gemisi,3,Uçak Kazası,3,Uçaksavar Füzeleri,2,Uçuş Güvenliği,2,Uçuş Yasağı,1,UEFA,1,UFO,1,Uganda,2,Ukrayna,12,ulaştırma bakanı,1,Uludere,16,Ulus,1,Ulus Devlet,4,Ulusal Güvenliğe Tehdit,1,Ulusal Hak Partisi,1,Ulusal Kongre,5,Ulusal Ruh,1,Ulusalcı,1,Uluslararası Af Örgütü,7,Uluslararası Bitlis Sempozyumu,1,Uluslararası Destek,1,Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği,1,Uluslararası Koalisyon,3,Uluslararası Kürt Kültür Festivali,1,Uluslararası Savaş Karşıtları,1,Uluslararası Uzay İstasyonu,1,Umed Sabah,1,Umre,1,Umut,1,Umut İttifakı,1,Umut Listesi,1,unesco,3,UNESCO İyi niyet Elçisi,1,UNHCR,1,UNICEF,1,Urfa,16,Urmiye,3,Urmiye Gölü,1,Urmiye Halkı,1,Urmiye Milletvekili Hadi Behadiri,1,usame bin ladin,1,Usame Nuceyfi,3,Uşak,2,Uyarı,3,Uykusuzluk,1,Uyuşturucu,3,Uzanlar,1,Uzay,4,Uzaylılar,1,Uzlaşı,1,Uzman Çavuş,2,Üçyol Jandarma Karakolu,1,Ülke Nüfusu,2,Ülkücüler,3,Ümit Özdağ,5,Ümmet,1,Üniter,1,Üniversite,14,Üniversiteler,2,Ünlüler,1,Ürdün,4,Üs,1,Üzümkıran Köyü,1,Vahap Çoşkun,1,Vahdet Gazetesi,1,Vakıf,2,Vali,7,Valilik,17,Valilikler,2,Van,60,Van Büyükşehir Belediyesi,1,Varil,1,Varşova,1,Varto,3,Vasip Şahin,1,Vatan Partisi,8,Vatandaş,1,Vatandaşlık,4,Vatanın Onurlu Evlatlarız,1,Vatikan,2,Vedat Türkali,1,Vefat,2,Vefik Samarayi,1,Vekil,1,Velat Demiroğlu,1,Veli Küçük,1,Venedik Komisyonu,1,Venedik kriterleri,1,Venezuela,1,Venezüella,1,Veto,2,Vezneciler,4,Video,24,Vietnam,1,Viranşehir,5,Virüs Programı,1,Vitali Çurkin,1,Vitaliy Çurkin,2,Viyan Dahil,1,Viyan Daxil,1,Viyana,1,Vize,14,Vladimir Jirinovski,1,Vladimir Putin,51,Volkswagen,1,Vur Emri,1,Vücut Geliştirme,1,Wall Street Journal Gazetesi,8,Washington,5,Washington Post Gazetesi,2,Web Sıralaması,1,Welat Bedirxan,3,Whatsapp,7,Wikileaks,10,Windows 10,1,WRI,1,X Işını,1,Xaneqin,2,Xanesor,2,Xazır Cephesi,2,Xazir,3,Xazir Cephesi,2,Xazir Operasyonu,1,Xerabê Bava,2,Xurmatu,1,Ya Resulallah,1,Yabancı,1,Yabancı Savaşçı,3,Yağış,1,Yağmur,1,Yahoo,1,Yahudi,2,Yakalama Kararı,4,Yalanlama,2,Yalçın Akdoğan,1,Yalova,1,Yang Kyoungjong,1,Yangın,20,Yapay Zeka,1,Yaralı,17,Yaralı IŞİD Militanı,1,Yaralı Peşmergeler,1,Yaralı Sayısı,1,Yarbay,2,Yardım,9,Yaresan,2,Yargı,1,yargıtay,6,Yargıtay Başkanı,1,Yarı Başkanlık,1,Yarısını Kaybetti,1,Yarisan,4,Yarisanikik,2,Yarsan,1,YARSAV,1,Yas,2,Yasa,1,Yasak,11,Yasaklar,7,Yasemin Öney Cankurtaran,1,Yasin Aktay,5,Yasir Arafat,1,YAŞ,1,Yaşam,15,Yaşamını Yitirenler,1,Yaşar Büyükanıt,2,Yaşar Nuri Öztürk,1,YAT,1,Yatırım,1,Yaver,2,Yavuz Baydar,1,Yayın Yasağı,2,Yayınevi,1,Yaz Saati Uygulaması,5,Yazar,34,Yazarlar,28,Yazılım,1,YBŞ,47,YDG-H,1,Yekgırtu,6,Yekgirto,5,Yekgirtu,3,Yekta Saraç,1,Yemek,1,Yemen,15,Yemin Türk,1,Yeni,1,Yeni Anayasa,13,Yeni Başbakan,3,Yeni Kabine,4,Yeni Şafak Gazetesi,8,Yeni Şafak Yazarı,1,Yeni Üye,1,Yeni Yüzyıl Gazetesi,1,Yeniakit,3,Yenikapı,2,Yeraltı Sığınağı,1,Yerel Kaynaklar,1,Yerel Yönetimler,1,Yermük,1,Yeşil Bölge,4,Yeşil Yol,1,Yeşiller Partisi,1,Yeşillik,1,Yevgeniy Lukyanov,1,Yıkım,1,Yılbaşı,2,Yıldırım,1,Yıldızlar,1,Yılmaz Encü,1,Yılmaz Erdoğan,2,Yılmaz Güney,2,Yiğit Bulut,1,YNK,66,YNK(KYB),13,Yoksulluk Sınırı,1,Yol Haritası,2,Yol Kontrolü,1,Yolcu,1,Yolcu Uçağı,1,Yolsuzluk,8,Yozgat,1,YÖK,2,YPD,1,YPG,372,YPG Armalı Kamuflaj,2,YPG Asayiş,1,YPJ,22,YPS,3,yps jin,1,YPS-Jin,1,YPS-Şengal,1,YPŞ,9,YRK,2,YSK,7,Yunan Adası,1,Yunanistan,32,Yunanistan Başbakanı,1,Yunus Emre,1,Yurt,1,Yurtdışı,3,Yurtta Sulh Konseyi,1,Yusuf Muhammed,2,Yüksek Seçim Kurulu,1,Yüksekova,34,yürütme Konseyi,1,Yürüyüş,1,Zafer,4,Zaho,1,Zam,5,Zaman Gazetesi,4,Zana Azadi,2,Zanyar,42,Zarok TV,3,Zaxo,3,Zaza,1,Zazaca,1,Zazalar,1,Zehirlenme,1,Zehirli Limon,1,Zekeriya Yapıcıoğlu,10,Zerdüşt,1,Zerdüşti,1,Zerdüştiler,2,Zergele,1,Zernews,6,Zerzevan Kalesi,1,Zırhlı Polis Aracı,5,Zilan,1,Zilan Aldatmaz,1,Zimanê Kurdî,1,Ziraat Türkiye Kupası,1,Ziya Pir,6,Ziyaret,8,Zorla İfadeye Getirilme,4,Zülfü Livaneli,1,
ltr
item
ZERnews.com: Sihizim dini ve arkaplanı / Hindistan'ın 4. büyük dini
Sihizim dini ve arkaplanı / Hindistan'ın 4. büyük dini
https://4.bp.blogspot.com/-0JcM3HI_0no/WCoyvgJHPiI/AAAAAAAAN-0/Rm8jSQxKG7cNdYRXgam_L_Av-ezuiamGQCLcB/s640/sih-dini-sihizim-hindistan-dinler-nanag.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-0JcM3HI_0no/WCoyvgJHPiI/AAAAAAAAN-0/Rm8jSQxKG7cNdYRXgam_L_Av-ezuiamGQCLcB/s72-c/sih-dini-sihizim-hindistan-dinler-nanag.jpg
ZERnews.com
http://www.zernews.com/2016/11/sih-dini-sihizm.html
http://www.zernews.com/
http://www.zernews.com/
http://www.zernews.com/2016/11/sih-dini-sihizm.html
true
5178317166299947469
UTF-8
ZERhaber yükleniyor... Hiç bir konu bulunmadı TÜMÜNÜ GÖR Tümünü oku Cevapla Cevaptan vazgeç Sil Yazar ANASAYFA SAYFALAR HABERLER Tümünü gör Sizin için önerilen Konu Arşiv KONU ARA Tüm konular İstediğiniz şey bulunmadı Anasayfa'ya dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip et! Bu içerik premiumdur Açmak için paylaşın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panonuza kopyalanmıştır Kod yazı kopyalanamıyor kopyalamak için [CTRL]+[C] (Mac için; CMD+C ) tıklayın